24 Ağustos 2014 Pazar

Güneşin Batıdan Doğuşu 120 Sene Önce Olacağı Hakkında

CELALEDDİN SUYUTİ’NİN TASNİFİ

Güneşin batıdan doğuşunun, kıyametten 120 sene önce olacağı

H.21--- Abd. b. Hümeyd, Yezid b. Harun’dan, O da İsmail b. Halid’den, O da Ebu Heyseme’den, O da Abdullah b. Ömer’den rivayet ettiler, O dedi ki: İnsanlar güneşin batıdan doğmasından sonra yüzyirmi yıl daha kalırlar. (N.b. Hammad’ta Fiten’inde bu hadisi nakletmektedir)

H.20--- İbni Ebi Şeybe, Vekii’den, O da İsmail’den O da Ebu Heyseme’den, O da Abdullah b. Ömer’den rivayet ettiler, O dedi ki; İnsanlar güneşin batı’dan doğmasından sonra yüzyirmi yıl daha dünyada kalırlar.

Kıyametten önceki son yüz sene içinde Allah’a ibadetin kalkacağı

H.21--- Hakim Tarih’inde, Ebu  Said b. Hamid Abdullah’dan (Ravi silsilesi ile) O da Abdullah b. Beride’den O da babasından rivayet ettiler, Resullullah (s.a.v) buyurdu: Kıyamet, yeryüzünde Allah’a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz.

Müminlerden son grubun canı alındıktan sonra insanların yüz sene daha dünyada kalacağı

H.22--- Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti. Dedi ki: İsa b. Meryem (a.s.) ve müminler, Ye’cüc- Me’cüc’den sonra senelerce kalırlar. Sonra gürültülü toz-duman gibi birşey görürler ve birden bir rüzgar ki Allah onu müminlerin canını almak için göndermiştir. İşte onlar müminlerden canı alınacak son grubtur. İnsanlar bundan sonra yüz yıl daha dünyada kalırlar. Ne din ne sünnet tanrılar, yabani merkebler gibi birbirileri ile buluşurlar. Kıyamet’te onların üzerine kopar.

H.23--- Naim b. Hammad Abdullah b. Ömer’den tahric etti. Dedi ki: Allah, Ye’cüc ve Me’cüc’den sonra temiz bir rüzgar gönderir. Bununla Hz. İsa, ashabı ve yeryüzünde bulunan her müminin ruhunu alır. Ve geriye kafirlerin bekayası ki onlar yeryüzünün en şerlileridir ve yüz yıl daha kalırlar.

H.17--- Ebu Ya’la ve Ravyani, Müsned’lerinde, İbni Nafi’de Mücem’inde, Hakim Müstedrek’inde, Diya ise Muhtara’da Büreyde’den tahric ettiler. O  dedi ki, Resullullah (s.a.v.) buyurdu: Allah bir Yüzün başında bir rüzgar gönderir ki, O her müminin ruhunu alır.

Şerliler devrinde insanların yeniden putlara tapacakları

H.16--- Müslim ve Hakim, Abdullah b. Ömer’den tahric ettiler. Dedi ki, Resullullah (s.a.v.) buyurdu: Deccal çıkar, 40 gün kalır. Sonra Allah Hz. İsa (a.s.)’ı gönderir ve öldürünceye kadar onu arar. Daha sonra insanlar yedi (kırk) sene kalır. Bu esnada iki kişi arasında düşmanlık olmaz. Daha sonra ise dağda bir mağaraya saklansanız dahi size ulaşacak olan soğuk bir rüzgar, Şam tarafından gelir ve kalbinde zerre miktarı iman olan bir kimse bırakmaz ruhunu alır. Hatta bir kimse bir dağın içine saklansa bile o rüzgar oraya girer ve onun ruhunu da alır. Geride şerli insanlar kalır ve şeytan onlara putara tapmaları için emir verir de onlarda o emri yerine getirirler.

H.23--- Naim, Abdullah b. Ömer’den  tahric etti. Dedi ki; Kıyamet, Arablar eski atalarının putlarına yeniden tapmadan kopmaz. Bu süre’de Deccal’dan ve Meryem oğlu İsa’nın inişinden sonra yüzyirmi yıldır.

Hayırlılardan sonra, şerlilerin 150 sene olduğu

H. 18--- İbni Ebi Şeybe, Musannef’de, Ebu Muaviye Ameş’den, O da Ebu Kays’dan O da Heysem b. Esved’den rivayet ettiler. O dedi ki: Muaviye zamanında ben ona uğramıştım. Yanında Abdullah b. Ömer vardı. Bana “Kimlerdensin” dedi. Ben “Iraklılardan” dedim. Bana “Sen orada tuzlu bir yer olan Kusi’yi bilir misin?” dedi. Ben “Evet” deyince. O dedi ki: “Deccal oradan çıkar” Sonra dedi, “Hayırlılardan sonra şerliler için yüz yirmi yıl vardır. İnsanların hiç biri kıyametin ne zaman kopacağını bilmez.” (N. b. Hammad da Fiten’ninde bu hadisi nakletmektedir.)

H.29--- Devlemi, Müsnet-il Firdevs’inde, kendisi babasından, O da Süleyman Hafız’dan (o da ravi silsilesi ile) İbni Ömer’den, O da Resullullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler ki: Şerli insanlar, hayırlılardan sonra yüz elli sene bütün dünyaya hakim olurlar. Onlar da Türklerdir.
(Burada Türklerden maksat, Moğollar ve Çinlilerdir) Bu durum da Hz. İsa (a.s.)’dan sonra dünyanın sonuna 150 sen var demektir. Doğrusunu Allah bilir.)

İki nefha arasının 40 yıl olduğu

H.26--- İbni Mübarek Züht’de, Hz. Hasan’dan tahric etti, O dedi ki; İki nefha arası kırk ylıdır. Birinci nefha ile Allah her diriyi öldürecek ikinci nefha ile de her ölüyü diriltecektir.

H.25--- İbni Ebu Davud Baas’da, Merduye’de ebu Hureyre’den tahric ettiler, o dedi ki, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: İki nefha arası kırk yıldır.

H.24--- Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre’den tahric etti, o dedi ki, Resullulah (s.a.v.) buyurdu: İki nefha arasıdaki süre kırk yıldır.

Yorum Yap


EmoticonEmoticon