22 Ağustos 2014 Cuma

Hz. Mehdi As 'in Soyu Nesebi Hakkında

HZ. MEHDİ'NİN NESEBİ ve VASIFLARI


1- Hz. MEHDİ'NİN NESEBİ

• Hz. Mehdi'nin adının “Muhammed” olduğu
3.8--- Keza (N. B. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti. Buyurdu ki: Mehdi’nin adı Muhammed’dir.
3.9--- Keza (N.b. Hammad) Ebu Said’ül Hudri’den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Mehdi’nin adı Benim adımdır.
2.4--- Tirmizi, İbni Mes’ud’dan sahih diyerek tahric etti. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: Ehli Beytimden bir adam idareyi ele alır. Onun ismi ismime uyar.

• Mehdi’nin Peygamberimiz (s.a.v.)’in soyundan ve Hz. Fatıma (r.a.) evladından olduğu
2.2--- Ebu Davud, İbni Mace, Tabarani ve Hakim, Ümmü Seleme’den tahric ettiler. O dedi, Ben Resulüllah (s.a.v.)’den duydum, söyle buyuruyordu: Mehdi Benim soyumdandır ve Fatıma’nın evladındandır.
2.23--- Keza (N.b Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, buyurdu ki: Mehdi Bizden Fatıma evladından bir reculdür.
2.22--- Keza (N.b. Hammad) Zühri’den tahric etti, buyurdu ki: Mehdi, Fatıma evladındandır. (Devrinde) O’nunkinden başka hilafet yoktur.
2.20--- Naim b. Hammad, Katade’den tahric etti ki: Ben Said b. Müyesseb’e “Mehdi hak’tır” dedim. O da “Evet” dedi. “O kimdendir?” dedim. “Fatıma’nın evladındandır.” Dedi.

• Hz. Fatma (r.a.)’ya verilen müjde
2.18--- İbni Asakir, Hz. Hüseyin’den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Müjdeler olsun sana Ya Fatıma. Mehdi sendendir.
2.17--- Ebu Naim, Hz. Hüseyin’den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) Hz. Fatıma’ya şöyle buyurdu: Mehdi, senin evladındandır.

• Cennetin efendisi olan yedi kişi
2.3--- Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes’den tahric ettiler. Ben Resulüllah (s.a.v.)’den duydum. Şöyle buyurdu: Biz Abdülmuttalip’in evladından yedi kişi, Cennetin efendileriyiz. Ben, Hazma, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi.

• Hz. Mehdi’nin bir gecede olgunlaştırılacağı
2.1--- Ahmed İbni Ebi Şeybe, İbni Mace ve Naim b. Hammad Fiten isimli kitabta Hz. Ali’den tahric ettiler, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi, bizden Ehli Beyttendir. Allah O’nu bir gecede ıslah eder. (olgunlaştırır).
2.28--- İbni Münde, Isfahan Tarihi isimli eserinde İbni Abbas’dan tahric etti ki: Mehdi, ehli Beyt tendir.

• Hz. Mehdi’nin gelişi ile insanların fitneden kurtulacağı
2.8--- Naim b. Hammad ve Ebu Naim, Mekhul tariki ile Hz. Ali’den tahric ettiler. Dedi ki: Dedim “Ya Resulüllah (s.a.v.) Mehdi bizden Al-i Muhammed’den mi, yoksa bizim gayrımızdan mı?” Buyurdu ki: Hayır, bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl Bizimle başlatmışsa O’nunla sona erdirecektir. Ve onlar Bizimle nasıl Şirk’ten kurutulmuşlarsa, O'nunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah Bizimle, insanların nasıl şirk adavetinden kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerşleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Mehdi ile fitne adavatinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır.
2.7--- Tabarani, Evsad’dan Amr. b. Ali tariki ile Hz. Ali b. Ebi Talib’den tahric etti: Hz. Ali Peygamber (s.a.v.)’e “Ya Resulullah Mehdi bizden mi yoksa bizim gayrımızdan mı?” diye sordu. Buyurdular ki: Bilakis Bizdendir. Cenab-ı Hak İslamı nasıl Bizimle başlatmışsa O’nunla sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar aralarındaki şirk ve adavetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse, (Onun gelişi ile) yine öyle olacaktır.

• Hz. Mehdi’nin Hz. Abbas (r.a.) evladından olduğu
2.24--- Naim b. Hammad Kab’dan tahric etti. Buyurdu ki: Mehdi Hz. Abbas evladındandır.
2.25--- Darekutni İfrad’da, İbni Asakirde Tarih’inden Hz. Osman İbni Affan’dan tahric ettiler. O dedi, Peygamber (s.a.v.)’den şöyle işittim. Buyuruyordu ki: Mehdi amcam Abbas’ın evladındandır.
(Bu hadis-i şerifler, Hz. Mehdi’nin anne cihetinden nesebinin Hz. Abbas (r.a.) dayanabileceğini göstermektedir.)


2- Hz. MEHDİ'NİN VASIFLARI

• Hz. Mehdi'nin ismi, künyesi ve ahlakı
2.9--- Ebu Naim, Huzeyfe’den tahric etti, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, ismi Benim ismime, ahlakı Benim ahlakıma uyan ve künyesi de Ebu Abdullah olan bir Reculü gönderecektir.
2.11--- Tabarani Kebir’inde ve Ebu Naim İbni Mes’ud’dan tahric ettiler. O dedi, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Ehli Beytimden ismi Benim ismim, ahlakı Benim ahlakım olan bir evladım çıkacak ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı, O adaletle dolduracaktır.

• Hz. Mehdi’nin amelinde ayıb ve zulüm olmayacağı
!.18--- Naim Kaab’dan tahric etti, Buyurdu ki: Ben Mehdi’yi Peygamberlerin Suhufun’da şöyle bulurum. Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıb yoktur.

• Hz. Mehdi’nin, kemer burunlu ve açık alınlı olduğu
3.1--- Ebu Davud, Naim b. Hammad ve Hakim Ebu Said’den tahric ettiler. Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi Bendendir. Kemer burunlu ve açık alınlıdır. Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak ve yedi yıl malik olacaktır.
3.2--- Ebu Said’den tahric edildi, Peygamber (s.a.v.)’den: Mehdi Bizdendir, alını açık ve kemer burunludur.

• Hz. Mehdi’nin kaşları, gözleri ve yüzünün parlaklığı
3.5--- Keza (N. b. Hammad) Muhammed b. Cüberyr’den tahric etti: Buyurdu ki: Mehdi’nin kaşları ince, yüzü parlak ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Hicaz’dan gelip Şam’dan minbere oturduğunda 18 (40) yaşında olacaktır.

• Sağ yanağında siyah bir benin olduğu ve yaşı
2.15--- Ebu Naim, Ebu Umame’den tahric etti, O dedi, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Sizinle insanlar arasında dört sulh anlaşması olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve  bu yedi yıl devam eder. Bir adam “Ya Resulullah (s.a.v.) O gün insanların imamı kimdir?” dedi. Buyurdu ki: Evladımdan kırk yaşındaki “Mehdi”’dir. Yüzü parlayan yıldız gibi, yanağında siyah bir ben vardır, üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavrı beni İsrail ricaline benzer. Hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini feth eder.

• Dişlerinin aralıklı olduğu
1.30--- Ebu Naim, Abdurrahman b. Avf’dan tahric etti, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Yemin ederim ki Allah Benim soyumdan bir adam gönderecektir. O'nun dişleri aralıklı ve alnı geniştir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır.

• Dilinde pelteklik olacağı
3.4--- Keza (N. b. Hammad) Ebu Tufeyl’den tahric etti: Resulullah (s.a.v.) Mehdi’yi anlattı, dilinde pelteklik olacağını ve kelimeyi telaffuz ona zor geldiğinde sağ elini sol uyluğuna vuracağını söyledi ve ismi ismim, babasının adı Babamın adıdır buyurdu.

• Bacaklarının aralıklı olduğu
3.10--- Abdül Gafir Farisi Mecma-il Garaib kitabında ve İbni Cevzi Fi’l Garibil Hadis’de ve İbnül Esir’de Nihaye’de tahric ettiler, Hz. Ali Hadisi hakkında dediler ki: Hz. Mehdi, Hz. Hasan’ın soyundandır. Bacakları aralıklıdır.

• Tavrının Beni İsrail ricaline benzeyeceği
3.3--- Naim b. Hammad, Abdullah b. Haris’den tahric etti, Buyurdu ki: Mehdi sanki Beni İsrail’den bir reculdür. (Tavrı onlara benzer, yani heybetli ve acar)

• Hz. Mehdi’nin Allah’dan çok korkan bir kimse olduğu
3.11--- Naim b. Hammad, Kab’dan tahric etti. Buyurdu ki: Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi, Allah’dan çok korkan bir kimsedir.

• Hz. Mehdi’nin diğer vasıfları
3.6--- Keza (N. b. Hammad) Hz. Ali bin Ebi Talib’den tahric etti. O dedi ki: Mehdi’nin doğum yeri Medine’dir, Peygamber (s.a.v.)’in Ehli Beytindendir. İsmi Peygamber (s.a.v.)’in ismidir. Hicret edeceği yer Beytül Makdis (Kudüs)’dir. Sakalı sıktır, gözleri sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. Omuzunda Peygamber (s.a.v.)’in alameti vardır. Peygamber (s.a.v.)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahır. O’ndan bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (s.a.v.)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Allah üçbin meleği Mehdi’ye yardım için gönderecek ve melekler O’na muhalefet edenlerin yüzüne ve arkasına vuracaktır.
O, yaşı otuz ile kırk arasında (kırk yaşında) olduğu halde gönderilecektir.

• Büyüklerin ve küçüklerin temennileri
1.40--- Keza (N. b. Hammad) Sabah’dan tahric etti, O dedi ki: Mehdi, insanlar arasında otuz dokuz yıl bekler. (Kırk da çıkar). Küçükler büyük, büyükler de küçük olmak temennisinde bulunur.
2.27--- Naim b. Hammad, İbni Abbas’dan tahric etti ki: Mehdi Bizim Ehli Beyt’ten bir gençtir. İhtiyarlarımız ona yetişmeyecek, gençleriniz ise onu ümid edeceklerdir. Allah dilediğini yapacaktır.

• Yer ve gök ehlinin O’ndan razı olacağı
2.16--- Ravyani, Müsned isimli eserinde ve Ebu Naim Huzeyfe’den tahric etti, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi Benim evladımdan bir Reculdür. Rengi arabi, cismi İsraili cismidir. Sağ yanağında parlayan yıldız gibi bir ben bulunur. Evvelce zulümle dolu olan yer yüzünü adaletle dolduractır. O’nun hilafeti döneminde yer ve gök ehli, havadaki kuşlar bile O’ndan razı olacaktır.

Yorum Yap


EmoticonEmoticon