22 Ağustos 2014 Cuma

Hz Mehdi'den Sonra Gelecek Halifeler

HZ. MEHDİ’DEN SONRA GELECEK HALİFELER1- HZ. MEHDİ’NİN HÜKMÜNÜN SÜRESİ

• Hz. Mehdi’nin zuhurundan Hz. İsa (a.s.) ininceye kadar ki, hükmünün süresinin yedi sene civarında olduğu
10.6--- Keza (N.b. Hammad) Muhammad b. Cubeyr’den O da babasından tahric etti, Babası şöyle dedi: Mehdi, yedi sene iki ay birkaç gün hüküm sürecektir.
10.1--- Ebu Ya’la, Ebu Hureyre’den tahric etti. Dedi ki, Dostum Ebu Kasım s.a.v. bana şöyle buyurdu: Ehli Beytimden birisi çıkıp insanları Hakk’a dönene kadar mücadele etmedikçe kıyamet kopmaz. Ben dedim: “Onun hükmü ne kadar devam eder?” Buyurdu: “Beş ve iki” (Yedi sene)
10.3--- Ahmed ve Ebu Naim, Ebu Said’den tahric ettiler. Dedi Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Ehli Beytimden birisi yedi yıl hüküm sürüp, daha evvel zulümle dolu olan arzı, adaletle doldurmadıkça bu dünya bitmez.
11.2--- Tabarani Evsad’ında ve Ebu Naim Ebu Said-ül Hudri’den tahric etti. Dedi ki, Resullullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ehli Beytimden birisi çıkar ve sünnetimi söyler. Allah O’na yağmur indirir ve yeryüzü O’na bereketini çıkarır. Daha önce zulüm ve cevirle dolu olan dünya, adalet ve nefasetle dolar. Yedi yıl bu ümmete hükmeder ve Beytül-Makdis’e iner.
10.2--- Ebu Naim, Ebu Said’den tahric etti. Dedi. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Benim soyumdan bir insan gelir ve daha önce zulüm ve cevirle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Hükmü yedi veya dokuz yıl sürer.

• Hz. Mehdi’nin, Hz. İsa (a.s.) ile birlikte bulunacağı zamanlar da dahil olarak hüküm sürebileceği zamanlar
10.8--- Keza (N.b. Hammad) Bukayye b. Velid’den tahric etti. O dedi ki: Mehdi’nin hayatı 30 senedir.
10.9--- Keza (N.b. Hammad) Hz. Ali (r.a.)’den tahric etti. Dedi ki: Mehdi, insanların işlerini otuz ile kırk yıl üzerine alacaktır.
10.4--- Naim b. Hammad, Ertah’dan tahric etti, dedi: Mehdi kırk yıl baki kalır.
10.7--- Keza (N.b. Hammad) Dinar b. Dinar’dan tahric etti, Dedi ki: Mehdi’nin bekası kırk yıldır.

• Şeyh Ahmed İbni Hacer’in görüşü:
Hz. Mehdi’nin yedi sene hüküm süreceği rivayeti hem daha çok, hem de daha meşhurdur. Ancak bütün rivayetlerin sahih olması takdirinde, aralarını şöyle bağdaştırmak mümkündür: Yedi yıl (kendi başına) etkili müddetidir. (Hz. İsa ile beraber kalacağı müddetle birlikte) bu müddet ortalama yirmi sene alınabilir. Veya 40 seneye kadar uzanabilir.


2– HZ. MEHDİ’DEN SONRA GELECEK OLAN HALİFELER

NOT: Hz. Mehdi’nin yedi senelik kendi idaresinden sonra, Deccal çıktığı zaman, Hz. İsa (a.s.)’ın nüzul edip, Deccal’i öldüreceği ve Kırk sene dünyada hüküm süreceği Allah’ın izni ile kesindir. Bu zamanın bir kısmında da Hz. Mehdi ile beraber bulunabileceği yukarıda açıklandı.
Aşağıdaki Hadis-i Şeriflerde ismi geçen ve Hz. Mehdi’den sonra geleceği bildirilen zatların ise, ya Hz. İsa (a.s.)’ın veziri olarak veya O’ndan sonra müstakil olarak hüküm sürmeleri muhtemeldir.

• Hz. Mehdi’den sonra “Kahtani” denilen bir kimsenin geleceği
11.3--- Tabarani Kebir’inde, İbni Münde Ebu Naim, İbni Asakir, Kays b. Cabir’den, O da babasıdan, babası da dedesinden tahric ettiler, O dedi ki Resullullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Benden sonra halifeler olur. Halifelerden sonra emirler, emirlerden sonrada zalim melikler gleir. Son olarak da ehli Beytimden birisi çıkar, daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Sonra O gider Kahtani gelir. Beni Hak olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, O diğerinden dün değildir.
11.10--- Keza (N.b. Hammad) Kays b. Cabir es-Sadefi’den tahric etti, dedi ki: Resullulah (s.a.v.) buyurdu: Ehli Beytimden bir adam olacak ve daha önce zulüm dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Ondan sonra Kahtani’dir. Nefsim yedi-i kudretinde olana yemin ederim ki, O O’nun dununda değildir.

• Kahtani’nin Hz. Mehdi’den dun olmayacağı
11.7--- Keza (N.b. Hammad), Velid’den O da Mamer’den tahric etti, dedi ki, Resullullah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi’den sonra Kahtani’dir. O, Onun dununda değildir.

• Kahtani’nin Hz. Mehdi’nin yolunda gideceği
11.12--- Keza (N.b. Hammad) Kaab’den tahric etti. O dedi ki; Buyurdu: Benden sonra, ehli Yemen’den Mehdi’nin dinde kardeşi olan, Kahtan’dan bir halife olur. Ve O’nun (Mehdi’nin) yolunda gider. Rum şehrini feth edecek olan O’dur ve ganimetlerini de alır.

• Kahtani’nin yirmi sene kadar kaldıktan sonra silahla öldürüleceği
11.15--- Keza (N.b. Hammad) Ertad’dan tahric etti, dedi bana ulaştı ki: Mehdi kırk yıl yaşadıktan sonra döşeğinde vefat eder. Sonra Kahtan’dan iki kulağı delik olan bir adam çıkar ve Mehdi’nin yolu üzerinde gider. Yirmi sene kaldıktan sonra silahla öldürülür. Peygamber (s.a.v.)’in Ehli Beytinden bir adam olan, Mehdi güzel tavırlıdır. Kayzer şehrine gaza eder. O Ümmeti Muhammed (s.a.v.)’in emirlerinin sonuncusudur. Sonra O’nun zamanında Deccal çıkar.

• Kahtani’nin isminin Mansur olabileceği hususu
11.9--- Keza (N.b. Hammad) İbni Amr’dan tahric etti, O dedi ki: Ey Yemen topluluğu, Mansur’un sizden olduğunu söylüyorsunuz. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, O’nun babası Kureyşi’dir. İstesem O’nu son ceddine kadar sayardım.
!.1--- Naim b. Hammad, Süleyman b. İsa’dan tahric etti, dedi ki: bana ulaşan bir habere göre, Hz. Mehdi ondört sene Beytül- Makdis’de kalır, ardından ölür. Kendinden sonra, kendi kavminden Mansur adında bir adam arkasıdan gelir. Beytül-Makdis’de yirmi bir sene durur. Sonra öldürülür, daha sonra Mevla adında birisi gelir ve üç yıl kaldıktan sonra o da öldürülür. Ve bilahare Heşimül-Mehdi gelip üç yıl dört ay on gün kalır.
11.5--- Keza (N.b. Hammad) Zühri’den tahric etti, dedi ki: Mehdi ölür, sonra insanlar fitnelere düşer ve kendilerine Mahzum kabilesinden bir adam gelir, O’na biat olunur. Bir müddet kalır, sonra semadan ins ve cin’ne ait olmayan bir münedi şöyle nida eder: “Falana biat edin ve hicretten sonra topuklarınız üzere geriye dönmeyin.” İnsanlar hemen bakınırlar, ancak (biat edecek kimse) göremezler. Sonra bu nida üç kez duyulur. Bilahare Mansur’a biat edilirde, Mansur Mahzuni üzerine yürür. Allah’da O’na nusret verir de onu ve beraberindekileri öldürür.

• Hz. Mehdi’den sonra gelecek diğer kimseler Mansur, Selam ve Emiril Usub
11.13--- Keza (N.b. Hammad) Ertad’dan tahric etti, o dedi ki: Mehdi ile Rumlar arasıda bir antlaşma olur, sonra Mehdi vefat eder, sonra Ehli Beytinden bir adam işleri üzerine alır. Az adalet yapar, sonra öldürülür.
11.18--- Ebu Hüseyin İbni Münadi, Salim b. Ebi Cad’dan Melahim’inde tahric etti. O dedi ki: Mehdi yirmi bir yıl kalır, kendinden sonra bir diğeri gelir ve O’nun dununda olur, fakat O da salihdir, ondört yıl kalır. Sonra bir diğeri gelir, O da onun dunundadır, o da salihdir, dokuz yıl kalır.
11.8--- Keza (N.b. Hammad) Abdullah b. Amr’dan tahric etti dedi ki: Zalimlerden sonra Cabir gelir, sonra Mehdi, sonra Mansur, sonra, Selam ve en sonra da Emirül Usub gelir.
11.17--- Naim, Abdullah b. Amr’dan tahric etti. Dedi ki: Zalimlerden sonra Cabir çıkar. Öyle ki Allah Muhammed (s.a.v.)’in ümmetini ona tabi kılar. Sonra Mehdi, sonra Mansur, sonra Selam ve sonra da Emirül-Usub. Bundan sonra ölmeye muktedir olan ölsün.
11.11--- Keza (N.b. Hammad) Abdullah b. Amr’dan tahric etti, dedi ki: Üç emir arka arkaya gelir. Allah onlara yeryüzünün tamamının fethini müyesser kılar. Evvelinde salih Cabir, sonra Müferrec, sonra da Zulusub. Kırk yıl kalırlar. Onlardan sonra dünyada hiç hayır yoktur.

Yorum Yap


EmoticonEmoticon