26 Ocak 2015 Pazartesi

Hz.Mehdi As Gazap Ordusu Hakkında

Müseyyib bin Necebe’nin ricalinden biri şöyle der. Adamın biri, ibni Sevda adlı biriyle birlikte Hz. Ali’nin yanına gelerek şöyle arzetti: Ey Emirülmüminin! Bu adam Allah ve resülüne yalan isnad ediyor ve seni de şahit gösteriyor. Emirülmüminin aleyhisselam şöyle buyurdu: Çok ağır söz söylemiş, peki ne diyor? Adam şöyle arzetti: Gazap ordusundan bahsetti. Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu adamı bırak gitsin, o kavim ahir zamanda gelecek.

Onlar sonbahar bulutları gibidirler. Her kabileden bir, iki, üç ve sonunda sayıları dokuz kişiye ulaşacak. Allah’a andolsun ki ben onların emrini, adını ve gidecekleri yeri tanıyorum. Sonra ayağa kalkarak şöyle buyurdu: Bakır (Yaran), Bakır, Bakır! Sonra şöyle buyurdu: O benim zürriyetimden biridir. Hadisleri yaracaktır.”

Ahnef bin Kays şöyle der: Bir hacetimden dolayı Hz. Ali’nin yanına gitmiştim. O sırada ibni Kevva ve Şibs bin Rebi’ gelerek içeri girmek için izin istediler. Hz. Ali bana şöyle buyurdu: Eğer istersen, izin ver. Çünkü haceti için ilk gelen sensin. Şöyle arzettim. Ey Emirülmüminin! Müsade et gelsinler. O ikisi içeri girdiğinde Hz. Ali şöyle buyurdu: Ne için Harûrâ’da bana karşı isyan ettiniz? Dediler: Bizler gazap ordusundan olmak istedik. Buyurdu ki: Yazıklar olsun size. Benim velayetim de ve hükümetimde gazap olur mu? Veya gazap yüzünden çeşitli belalar ulaşır mı? Gazap ordusu birer, ikişer, üçer, dörder, beşer, altışar, yedişer, sekizer, dokuzar ve onar onar tıpkı sonbahar bulutları gibi biraraya toplanırlar.”

Mufazzal bin Ömer şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “İmama izin verildiğinde Allah onu İbranice ismi ile çağıracak ve ashabı onun için hazırlanacak. Tıpkı sonbahar bulutları gibi dağınık üçyüz onüç kişidirler.

Onlar bayraktardırlar ve akşam yattıkları yerde kaybolacak ve sabahleyin Mekke’de toplanacaklar. Adı, babası, künyesi ve nesebi ile tanınan bazıları da gündüz vakti bulutların arasında dolaşırken görülecekler.” Şöyle arzzetim: Sana feda olayım. Hangisinin imanı daha çoktur. Şöyle buyurdu: “Gündüzleyin bulutlar arasında dolaşanlar. Ve onlar kaybolandırlar. Ve şu ayet onlar hakkında nazil olmuştur: “Nerede olursanız olun, Allah sizi biraraya toplar.”[1]

Ebu Halidi Kabuli’nin İmam Zeynelabidin -veya Muhammed Bakır-aleyhisselam’dan naklettiğine göre şöyle buyurdu:

Kaybolanlar, gece yatağında kaybolup Mekke’de sabahlayanlardır. İşte Allah azze ve celle’nin bu konudaki sözü: “Nerede olursanız olun, Allah hepinizi biraraya toplar.” İşte onlar, Kaim aleyhisselam’ın ashabıdırlar.”

Abân bin Tağlib şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam ile birlikte Mekke’de bir mescitte idik. O, benim elimden tutarak şöyle buyurdu: “Ey Aban! Allah üçyüzonüç kişiyi bu mescitte biraraya toplayacak. Mekke’liler onların kendi babalarından ve dedelerinden yaratılmadığını bilecekler. Onların kılıcı vardır, her kılıca adamın ismi, babasının adı, künyesi ve lakabı yazılacaktır. Sonra bir münadiye emredecek ve o şöyle nida edecek: Bu Mehdi; Süleyman ile Davud gibi hüküm verecek. Verdiği hükümde delil ve şahit istemeyecek.”

Muhammed bin Müslim şöyle der: “Haceti olan biri onu çağırdığında kim ona icabet eder.” Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe’nin oluğundan gelip halkın içinde ilk önce Mehdi’ye biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır. Ve halktan üçyüzonüç kişi ona biat edecek. Ve mesafenin uzaklığı sorunu olanlar o saatte oraya ulaşacaklar. Ve bu sorunu olmayanlar yattıkları yerde kaybolacaklar. İşte Emirülmüminin’in “yattıkları yerde kaybolanlar” dediği budur. İşte Allah azze ve celle’nin sözü de şudur: “Hayırlı işlere doğru koşun, her nerede olursanız olun Allah sizi biraraya toplar.” Sonra şöyle buyurdu: “Hayırlı işler, biz Ehli Beyt’in velayetidir.”

Abân bin Tağlib şöyle der. İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Allah üçyüzonüç kişiyi Mekke mescidine gönderecek ve Mekke halkı, onların kendi baba ve dedelerinden olmadıklarını bilecekler. Herbirinin kılıcı vardır ve her kılıçta bin kelime vardır. Her kelime ise bin kelimenin anahtarıdır. Allah’ın her bir vadiden göndereceği rüzgârlar şöyle seslenecek: “Bu Mehdi, Davud’un hükmüyle hüküm verecek ve kimseden delil istemeycek.”

Ebu Cârud’un nakline göre İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim’in üçyüzonüç kişilik ashabı, acem (arab olmıyanların) evlatlarıdır. Bazıları gündüzleri bulutlar üzerinde taşınacak, ismi, babasının ismi, künyesi ve lakabı tanınacak. Bazıları ise yatağında yatarken birdenbire Mekke’ye getirtilecek.”

Ebu Basir şöyle der: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim aleyhisselam Bedir savaşına katılanların sayısınca üçyüzonüç ashabı ile birlikte Zi Tuva tepesinden aşağı inecek ve sırtını Hacer-ül Esvede dayayacak. Sonra muzaffer bayrağı açacak.”

Hükeym bin Sa’d şöyle der: İmam Emirülmüminin Ali aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Kaim aleyhisselam’ın ashabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur; Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadar dırlar. Ve azıktaki en az şey, tuzdur.”

Ali bin Ebu Hamza şöyle der: İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Şia gençleri evlerinin damında uyurken ansızın ve haber verilmeksizin bir gecede sahiplerine ulaştırılacak ve Mekke’de sabahlayacaklar.”

 Süleyman bin Haruni İcli şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhissalam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu emrin sahibinin ashabı mahfuzdurlar, eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun ashabını getirir. Allah azze ve celle onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar ona karşı kafir olsalarda, ona öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar.”[2] Allah onlar hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur: “Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever, onlarda Allah’ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı azizdirler.”[3]

 Ebu Basir şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Talut’un ashabı bir nehirle imtihan olunmuş ve Allah onlar hakkında “Sizleri bir nehir ile deneyeceğiz.”[4] Buyurmuştu. Kaim aleyhisselam’ın ashabı da tıpkı onun gibi imtihan olunacaklar.”[1]- Mübarek “Bakara suresi 148. ayeti şerife.

[2]- Mübarek “En’am” suresi 89. ayeti şerife.

[3]- Mübarek “Maide” suresi, 54. ayeti şerife.

[4]- Mübarek “Bakara” suresi 249. ayeti şerifeden.
Yorum Yap


EmoticonEmoticon