17 Şubat 2015 Salı

Hadisler'de Kıyam Nasıl Gerçekleşecek ,

Kıyam Nasıl Gerçekleşecek

Zulüm ve fesadın karanlık bulutları yeryüzünü sardığı, zalimlerin kötü, çirkin ve namertçe baskıları insanlar arasında arttıkça, mazlumlar çaresiz kalıp ellerini yardım için Allah’ın dergâhına açtıklarında Allah’ın emriyle mübarek Ramazan ayında ansızın gökten gelen bir ses, bu karanlığı yarıp vaat edilen büyük kurtarıcının müjdesini verecektir.[40] Kalpler hızlı hızlı atmaya başlayacak ve gözler yerlerinde donup kalacaktır. Gece yarasaları korku ile iman güneşinin doğmasını izleyeceklerdir. Kendilerine bir çare bulma peşine düşeceklerdir. İmam Mehdi’yi (a.f) bekleyen âşıklar herkese maşuklarının yerini soracaklar. İmamları ile görüşüp onun safında olabilmek için birbirleriyle yarışacak ve sevinçten ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir.

İşte o dönemde Suriye, Ürdün ve Filistin gibi büyük bir bölgeye hâkim olan Süfyani, İmam’a (a.f) karşı koymak için büyük bir ordu hazırlayacaktır. Süfyani’nin ordusu Mekke yolunda İmam’ı (a.f) takip etmeye başlayacaktır. Fakat Beyda adında bir bölgede yere gömülerek yok olacaktır.[41]

Nefs-i Zekiye’nin şahadetinden kısa bir süre sonra, imam Mehdi (a.f) genç bir insan simasında Mescidü’l-Haram’da zuhur edecektir. Üzerinde Peygamber (s.a.a) efendimizin gömleği ve elinde Peygamber’in (s.a.a) bayrağı olacaktır. Kâbe duvarına yaslanacak Rükün ve Makam arasında zuhurunu ilan edecektir. Allah’a hamd ve sena ettikten ve Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (s.a) selam gönderdikten sonra şöyle buyuracaktır:

“Ey insanlar! Biz Allah’tan yardım diliyoruz. Bizim çağrımıza cevap veren herkesi yardımımıza çağırıyoruz.”

Sonra kendini ve Ehlibeyt’ini (a.s) tanıtıp şöyle seslenecektir:

“Bizim hakkımızı riayet etme konusunda Allah’ı göz önünde bulundurun. Bizi (adaleti yayma ve zulmü yeryüzünden kaldırma konusunda ) yalnız bırakmayın. Bizlere yardım edin ki, Allah’ta sizlere yardım etsin.”

İmamın sözleri bittikten sonra gökyüzü ehli yeryüzünde olanlardan öne geçecek ve gruplar halinde yeryüzüne inerek İmam ile biat edeceklerdir. Onların önünde vahiy meleği Hz. Cebrail (a.s) olacak ve imama yardım elini uzatacaktır. Daha sonra yeryüzünün 313 mümini çeşitli bölgelerden vahiy bölgesine gelip imamın etrafında çember oluşturarak imama (a.f) biat edecekler. Bu kutlu olay, canlarından geçmiş 10 bin dostun imamın ordusunda yer alması ve huzuruna vararak Peygamber’in (s.a.a) oğlu ile biat etmesiyle son bulacaktır.[42]

İmam (a.f), dostlarından ve askerlerinden oluşan ordusu ile kıyam bayrağını dalgalandıracak ve kısa bir sürede Mekke ve etrafına hâkim olacaktır. Böylece Peygamber (s.a.a) diyarı kötü insanlardan temizlenecektir. Daha sonra adalet ve şefkat yağmurunu yağdırmak için Medine’ye doğru hareket edecektir. Başkaldıranları susturduktan sonra Irak’a doğru hareket edecektir. Kufe şehrini evrensel hükümetinin merkezi olarak seçecek ve oradan kıyamı idare edecektir. Kufe’de insanları İslam’a davet edecektir. Kuran öğretileri ışığında, zulmü yeryüzünden kaldırmak için ordusunu dünyanın çeşitli bölgelerine gönderecektir.

İmam (a.f), dünyadaki bütün kilit bölgeleri bir bir fethedecektir. Çünkü vefalı dostları ve müminlerin yanında melekler de imama (a.f) yardım edeceklerdir. İmam Mehdi (a.f) ve ordusu, tıpkı İslam Peygamberi gibi düşmanlarının kalbine korku salacaktır. Kudret sahibi Allah onun ve dostlarının korkusunu düşmanlarının kalbine yerleştirecektir. Bundan dolayı hiçbir kudret imam Mehdi (a.f) ile karşı karşıya gelme cesaretini gösteremeyecektir.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:

“Kaim’imize düşmanların kalbinde korku uyandırarak yardım edilecektir.”[43]

Şu noktaya da değinmek gerekir ki İmamın (a.f) ordularının fethedecekleri yerlerden birisi de Beytü’l-Mukaddes’tir.[44] Bundan sonra çok mübarek bir olay yaşanacaktır. İmam Mehdi’nin (a.f) kıyamı sürecinde belirleyici bir olay olacak ve hazretin hak cephesini güçlendirecektir. Bu olay, Hz. Mesih’in (a.s) gökten yeryüzüne inmesidir. Kuran’ın buyruğuna göre Hz. Mesih (a.s) hayatta ve göklerde yaşamaktadır. Vakti geldiğinde yeryüzüne gelecek ve İmam Mehdi’nin (a.f) arkasında namaz kılacaktır. Böylelikle Hz. İsa (a.s), Şiaların on ikinci imamının (a.f) kendinden daha üstün olduğunu ve herkesin ona uyması gerektiğini ilan edecektir.

İslam Peygamber’i (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“İnsanlara müjde vermem için beni hak üzere gönderen Allah’a andolsun ki  dünyanın ömründen bir gün kalsa dahi Allah, oğlum Mehdi’nin (a.f) kıyam etmesi için o günü uzatacaktır. Ondan sonra İsa b. Meryem (a.s) yeryüzüne inip Mehdi’nin (a.f) arkasında namaz kılacaktır.”[45]

Bu olaydan sonra Hz. İsa (a.s) dünyada kalabalık bir nüfusa sahip olan birçok Hıristiyan’ın, Şiaların imamı ve Allah’ın son hücceti İmam Mehdi’ye (a.f) iman etmelerine sebep olacaktır. Sanki Allah, Hz. İsa’yı (a.s) böyle bir gün gelmesi ve hak peşinde olanların meşalesi olması için saklamıştır.

Elbette hak yol hidayetçisi olan Hz. Mehdi (a.f)  eliyle mucizelerin ortaya çıkması, beşeriyete yol göstermesi için fikirsel konuların öne sürülmesi, açıklanması ve insanların bu konular hakkında aydınlatılması büyük Mehdi inkılâbının programlarındandır. Böylelikle hidayet peşinde olanlara hak yolunu açacak ve hakikati gösterecektir.

Bu doğrultuda imam Mehdi (a.f) dünyanın şu an bizler tarafından bilinmeyen belli bir bölgesinde defnolmuş Tevrat’ın tahrif olmamış sayfalarını ortaya çıkaracaktır.[46] Yahudiler bu sayfalarda imam Mehdi’nin (a.f) nişanelerini gördükten sonra ona iman edeceklerdir. Diğer dinlerin mensupları da böyle büyük bir olayı,  imamın hak mesajını ve mucizelerini gördükten sonra gruplar halinde hazrete iman edip hak saflarına katılacaklardır. İşte Allah’ın vaadi böyle gerçekleşecektir. Yüce İslam, dünyadaki bütün insanları bir tek hak bayrağı altında toplayacaktır.

“O öyle bir Allah’tır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da”[47]

Yukarıda İmam Mehdi’nin (a.f) kıyamı için çizdiğimiz şemayı göz önünde bulunduracak olursak, sadece kalpleri taşlaşmış zalimlerin ve zorbaların hak ve hakikat karşısında teslim olmayacaklarını anlayabiliriz. Böyle insanlar, ezici bir üstünlüğe sahip olan müminlerin karşısında duracak güce sahip olamayacaklardır.

Mehdi’nin (a.f) adalet kılıcı ile hak ettikleri sona kavuşacaklardır. Yeryüzü ve içinde olanlar her zaman için onların şerrinden ve fesatlarından kurtulacak emniyetli bir hayata kavuşacaktır.


Kaynak:

[41]- Biharu’l-Envar, c.53, s.10

[42]- Gaybet-i Numani, bab.14, h.67

[43]- Kemalu’d-din, c.1, bab.32, h.16, s.603

[44]- Ruzgar-i Rehayi, c.1, s.554

[45]- Biharu’l-Envar, c.51, s.71

[46]- Ruzgar-ı Rehayi, c.1, s.522

[47]- Tevbe, 33
Yorum Yap


EmoticonEmoticon