9 Şubat 2015 Pazartesi

Hz.Mehdi'nin (a.s) Ömrü Hakkında Hadisler

MEHDİ'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

İslam alimlerinin bildirdiklerine göre Mehdi Aleyhisselam, Hz. İsa ile beraber Kudüs'e gedecek ve orada vefat edecektir. Hz. İsa ve kendisiyle beraber olan Müslümanlar Mehdi'nin cenaze namazını kılacaklardır. 118

İmam Ahmet Resulullah (SAV)'dan rivayet etmiştir;

"...Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." 119


Mehdi'nin ömrü hakkında                      

Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre;

"...Şam'ın ileri gelenleri ve Irak halkını temsilcileri gelecek ve o kimseye biat edecek sonra dayıları kelb kabilesinden olan birisi gelecek ve onlara asker gönderecek ve onlara galip gelecek umutsuzluk ise beni Kelb kabilesinin ganimetine hazır olmayanlar içindir.

Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." İmam-ı Ahmet bu hadis iki lafzıyla rivayet etmiştir ve yine bir çok ravi çeşitli şekillerde bu anlamda hadisler rivayet etmişlerdir. 120

Tirmizi'nin, Ebu Said (RA)dan rivayetine göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin içinde Mehdi çıkacak, beş veya dokuz yıl (hüküm sürerek) yaşayacaktır. Bir adam ona gelecek ve: Ey Mehdi! Bana (mal) ver diyecek. O da onun elbisesini yayıp, içine taşıyabileceği kadar mal dolduracaktır." 121

Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali'den rivayet göre;

Mehdi ondokuz yıl hüküm sürecektir. 122

Taberani ve Ebu Nuaym'ın, Ebu Said El-Hudri (RA)dan rivayetlerine göre;

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Benim Ehl-i Beyt'imden bir adam çıkacaktır. O, benim sünnetimi anlatacaktır. Allah (c.c.) onu hürmetine gökyüzünden yağmur indirecektir. Yeryüzü (Allah (c.c.)ın emri ile) bereketini dışarı çıkaracaktır. O, daha önce zulüm ve haksızlıkla doldurulmuş olan dünyayı hak ve adeletle dolduracaktır. Bu sünneti yedi yıl yapacaktır." 123

 Hz. Ali'den rivayete göre;

Mehdi, bütün bit'adları yok edecek ve bütün sünnetleri de ikame edecektir. Konstantiniyye'yi, Çin'i, Deylem Dağı'nı fethedecektir. Mehdi bu hal üzere yedi yıl kalacaktır. Onun her senesi, sizin on seneniz gibidir. 124

Darakutni ve Taberani'nin, Ebu Hureyre (RA)dan rivayetlerine göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin içinde Mehdi olacaktır. Her ne kadar yedi veya sekiz, yahut da dokuz yıldan az olsa bile, daha önce benzeri olmayan bir şekilde ümmetimden günahsız ve günahkar olan herkes onun devrinde nimetlendirilecektir." 125

Nuaym'ın, Zühri'den rivayetine göre;

Mehdi 14 sene yaşayacak, sonra normal bir şekilde ölecektir. 126

Yine Nuaym'ın Bukye b. Velit'den rivayetine göre; Mehdi'nin hayatı 30 senedir. 127

"Yine Nuaym'ın, Dinar b. Dinar'dan rivayetine göre; Mehdi dünyada 40 yıl kalacaktır. 128


Kaynaklar

119- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
120- A.g.e.
121- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
122- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
123- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
124- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
125- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

Yorum Yap


EmoticonEmoticon