26 Mart 2015 Perşembe

Hz.Mehdi İle İlgili Bazı Sohbetler

İsmail Çetin Efendi: Mehdi’nin zamanına kadar, en zor Irak muhaberesiydi; Zemin tamamdır, zaman da tamamdır.

Seyyid Muhammed Berzenci diyor ki: Mehdi As. gelecektir. Ehli Sünnet vel Cemaatin ittifakıyla kıyametin büyük alametleri, hiç tevilsiz olarak (aynen buyrulduğu gibi) olacaktır."

Ebubekir Sifil Hoca: Gerek Mehdi'nin, zuhurunu haber veren hadislerde mezkûr özellikleri, gerekse Said Nursi merhumun eserlerinde müteaddit yerlerde Mehdi hakkında söyledikleri göz önünde bulundurulduğunda, Said Nursi'nin "ahir zaman mehdisi" olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. "Ahir zaman mehdisi"nin hadislerde bildirilen kişisel özellikleri ile Said Nursi merhumun özellikleri birbirine uymamaktadır. (Milli Gazete - 1 Haziran 2004)

Fatih Sultan Han Hz. Mürşidi Akşemseddin Hz.: "İstanbul'u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin eline geçecek, daha sonra da Mehdi İstanbul'u tekrar fethedecek" (Risaletü'n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972)

Mahmud Ustaosmanoğlu Hz.: Mehdi As.'ın geleceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haber vermiştir. Resulullah Efendimizin haber verdiğine hangi hoca ne diyebilir? (2009, Ahmed Mahmud Ünlü’den naklen)

Hz Mehdi’nin Nakşibendi olacağı İmam-ı Rabbani tarafından ifade edilmiştir, bunu Menzil cemaatinin merhum şeyhi Abdulhakim Hüseyni Hz de ondan naklen sohbetlerinde söylemiştir. Nazım Kıbrısi Hz'nin cemaati de Hz Mehdi'nin bir Nakşibendi olacağına inanır. (Gazeteci Akif Ekim, Yalova araştırmaları)

Şeyh-i Kamil Abdullah Dağıstani efendi, geçen asır, o da bir takım haberler vermiştir. Demiştir ki: “Sovyet Rusya gün gelir dağılıp yıkılır. Amerika tek başına güç olarak kalır. Gelir Ortadoğu'ya yerleşir. Savaşlar olur. Müslüman devletler dahi birbiriyle savaşır. Çok kanlar akar, savaşlar, saldırılar olur.

Sonra hepsinin arkasına bir barış dönemine girilir. Batı ile doğu, Araplarla İsrail barış sağlarlar. Herkes, bundan sonra artık savaş olmaz dediği bir zamanda Türkiye'nin komşusu Rusya Türkiye’ye saldırır, Amuk (Antakya Amik) ovasında, Amerikan ve müttefikleri güçlerine de saldırır, savaş çıkarır. Rusya'ya karşı birleşirler ve mukavemet gösterirler... Melheme-i Kübra (Büyük Savaş, Armageddon) budur.

Melhame-i Kübra'da (Amik ovasında) İslam askeri üç bölük olur; bir bölüğü döner kaçar, ikinci bölük şehid olur. Üçüncü bölük sebat eder ve Cenabı Hakk’ın nusreti (yardımı) yetişir ve Rus ordularının hepsini süpürür geçer.

Ardından korkunç bir dünya savaşına dönüşür. Savaş dünyanın tamamına yayılır. İnsanlardan çoğu ölür. Büyük bir felaket olacaktır. Mesela 7 milyar dünya nüfusunun 6 milyarı ölüp yok olacaktır.

Dünyayı saran savaş ise üç ay sürer, savaşın sonuna doğru Mehdi As. teşrif eder. Bu arada İstanbul işgal edilir. Müslümanlar İstanbul'u fethederler (işgalden kurtarırlar).

Bu fetih sırasında Deccal çıkar. Müslümanlar Şam'a, Mekke, Medine'ye göçüp buralarda toplanırlar. Deccal 1 sene 7 ayda bütün dünyayı dolaşacak insanları kendine taptırmak için uğraşacaktır. Dolaşması tamamlandığında İsa As. nüzul eder ve Deccal'i öldürür. İsa As. Mehdi As'a dolayısıyla Şeriat-ı Muhammediyye'ye tabi olur.

Mehdi As. 7 sene, İsa As. ise 40 sene dünyaya hükmederler. İslam bütün dünyaya hakim olur. İkinci bir Asr-ı Saadet dönemi olacaktır.”

Abdurrahim Reyhan Erzincani Efendi: “Mehdi As. ve İsa As. mutlaka teşrif edeceklerdir. Peygamber Efebdimiz ne buyurduysa olmuştur. Olmadıysa da daha zamanı gelmemiştir.”

Talib: Sami Efendi hz.lerinin bir miktar altını bir yakınına teslim edip, Mehdi aleyhirrahme geldiği zaman ona teslim edersin dediği bilinmektedir. Ya çok yakında geleceğine bir işarettir ya da Efendimizin sünnetine uyup onu ümmete müjdelemektir.

FATİH1453: Büyük mürşid-i kamil şeyh Muhammed Kırçal, vefatından bir kaç yıl önce bu müjdeyi vermişti. Zaman azaldı, Mehdiy-i Resul aramızda, ama kendini bilmiyor ve bazı alametlerden bahsetti ve teker teker çıktı. Malatya evliyalarından şeyh Muhammed Kırçal vefatından birkaç sene önce sohbetinde şu sözleri sarf etmişti: “Mehdiy-i resul aramızda, ama kendini bilmiyor. Annesinin ismi Emine, babasının ismi Abdullah, kendi ismi de Ahmed’dir” (islamiforum)

Dervisan_esma: Haznevi bir arkadasim var, dedigine göre Suriyede'ki Haznevi Alimleri bikac sene kaldi Mehdi aleyhisselamin zuhuru icin diyorlar... (DelikanForum)

Mehmed Şevket Eygi: (Mehdi As.'ı kastederek) 1962’de Suriye taraflarında doğmuş olan ve Resulullah Efendimizin sülalesinden olan bir zatın zuhur ve huruc edeceğini sanıyorum. (Milli Gazete 2008-10-14)

Merhum Nursi'nin yakın talebesi Seyyid Salih Özcan beyefendi, Üstadının şöyle dediğini naklediyor: (kafasına tokat atarak) "Salih, ben Mehdi As.'ı göremeyeceğim ama sen göreceksin!" "Efendim, bazıları Mehdi şahıs olmayacak, Manevi Şahsiyet olacak diyorlar?" Seyyid Salih Özcan: "Olur mu canım, Mehdi elbette bir şahıs olacaktır. Üstad Hazretleri söylüyor yani, Mehdi de bir şahıs olacak, Deccal de bir şahıs olacak... Üstad bunu açıkça söyledi..." (Kaynak: HarunYahya.Tv)

 “Resul-i Ekrem (ASM), hadis-i şeriflerinde Hazret-i Mehdinin geleceğini ve dünyada hilafet-i Muhammediye (ASM) unvanıyla kırk yıl hüküm süreceğini, Hazret-i İsa (AS)’in da semavattan nüzul ile kırk beş yıl hakimiyet süreceğini, hem önce Hazret-i Mehdinin geleceğini, otuz üç yıl hilafet-i Muhammediye unvanıyla şeair-i İslamiyeyi ihya etmek ve inkilabat-ı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur’aniyenin ve şeriat-ı Muhammediye’nin (ASM) kanunlarının bir derece tatile uğramasıyla o zat, İslam aleminin birlik ve beraberliğini temin edip, hilafet-i İslamiyeyi ittihad-ı İslam’a bina ederek vazife göreceğini, daha sonra yedi veya dokuz yıl semavattan nüzul eden Hazret-i İsa (AS) ile beraber vazife görüp, Müslümanlarla İsevi ruhanileri ittifak edip, Kur’anı tüm devlet idarelerinde hakim kılıp, din-i İslam’a hizmet edeceklerini, Hazret-i Mehdi bu vazifelerini itmam ettikten sonra vefat edip, Hazret-i İsa (AS)’in otuz sekiz veya otuz altı yıl yalnız başına din-i İslam’a hizmet edeceğini haber vermiştir.”

Bu hadislerden anlaşılıyor ki, Hazret-i Mehdi ile Hazret-i İsa (AS)’in toplam hizmet süreleri seksen beş yıldır. Bunun yedi veya dokuz yılında beraber hizmet ettikleri için, bu yedi veya dokuz yılı toplam hizmet süreleri olan seksen beş yıldan çıkarırsak yetmiş sekiz veya yetmiş altı yıl kalır. Bu süre 1411 ile 1506 tarihleri arasında din-i İslam’ın bütün cihanda hakim olacağı sürenin toplamıdır.

Üstadımız Risale-i Nurda açık ifade ile, 1300’den bir asır sonra deccal ve Mehdi geleceğini haber vermiştir. Yani 1400’den 1500’e kadar olan tarihler arasında gelecekleri bekleniliyor ve bu tarihler yani 1400 ile 1500 tarihleri arasında Hazret-i İsa (AS)’in da nüzulü bekleniliyor.

Üstadımızın sırrı İnna Atayna Sikke-i Tasdik-i Gaybi ve Kastamonu Lahikası gibi bazı eserlerden anlaşıldığına göre Mehdi-yi Azam, deccal-ı A’ver-i Ekber ve Hazret-i İsa (AS)’in nüzulü 1400 ile 1500 tarihleri arasında bekleniliyor ve henüz gelmemişlerdir.

Üstadımız Mektubat adlı eserin 440ncı sayfasında şöyle buyurmaktadır;  âhir zamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u a’zam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadîr-i Zülcelal; Mehdi ile de âlem-i İslâm’ın zulümatını dağıtabilir. Ve va’d etmiştir, vaadini elbette yapacaktır.”

Ümmetin üç dönemi: İmam-ı Rabbânî (K.S) Hazretleri bir tespitte bulunur. Bu tespit şudur:  Resûlullah (S.A.V)'in vefatı ile birlikte bu ümmetin evveli başlar, yani ilk beş yüz yıllık dilim. Bu dilim hicri 0–500 (miladi: 623–1123) yılları arasıdır. Ortası yani ikinci beş yüz yıllık dilim hicri 500–1000 (miladi: 1123–1623) yılları arasıdır. Âhiri, yani son dilim ise hicri 1000–1500 (miladi: 1623–2123) yılları arasıdır. Bu, İmam-ı Rabbânî K.S Hazretleri'nin tespitidir.

 Üstad-ı Azam Muhammed Erzincan-i Hazretleri (K.S) sohbetlerinde (11.02.2008 akşamı yaptığı sohbetinden) “ Büyüklerden buyurdular ki : Evvel saniye döner, 1400 de her şey tamam olur. Burada sani 2. bin manasında, evvel saniye döner yani  Hicri 1428 yılındayız. İkinci bin içindeyiz. Kıyamet çok yakınımızda, alametleri tamam oldu. Diyeyim ki 75 sene, olsun da bir asır… Kıyametin saatini bilmiyorum “.


Seyyid Muhammed Nurani(K.S.A) Hazretleri: Vefatından (18 Mayıs 2002) birkaç ay önce önce şöyle buyurdular ”Allah Teala Hazretleri Amerika’nın karşısına öyle birisini çıkaracak ki kafirlerin burnunu yerde sürtecek.

Uykusuz Mustafa  Efendi “Ne Rusya kalacak ne Amerika kalacak. Hepsi dümdüz olacak” demiş.


Kaynak:http://gelecekyorumlari.blogspot.com.tr/2013/02/gaybi-haberler.html
Yorum Yap


EmoticonEmoticon