5 Mayıs 2015 Salı

İmam Cafer-i Sıddık Dilinden Hz Mehdi

2- …abdullah bin abbas’dan

resulullah sallallahu aleyhi ve alih, babam abbas’a şöyle buyurdu:

“ey abbas! senin evlatlarından dolayı benim neslime belalar yağacak. ve benim neslimden dolayı senin evlatlarına eyvahlar olsun!

dedi ki: ey allah resülü! kadınlardan çekinmeyeyim mi? -veya dedi ki nesli kesik olayım mı?-

allah resulü buyurdu ki: doğrusu allah azze ve celle’nin ilmi geçmiştir ve işler onun elindedir. sonunda emir, benim evlatlarımda olacaktır.”

3- …İsbağ bin nebate’den:

hz. ali aleyhisselam şöyle buyurdu:

“yüzelli’den sonra başınıza kafir emirler, hain liderler ve fasık arifler geçecektir. tacirler çoğalacak ve kârlar azalacak ve faiz yayılacak. zinazadeler çoğalacak ve zina artacak. maarif inkar olunacak ve hilaller büyüyecek. ve kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetinecekler.”

hz. ali bin ebi talib aleyhisselam bu hadisi buyururken adamın biri ayağa kalkarak şöyle arzetti:

ey emirülmüminin! bizler o zamanda ne yapmalıyız? buyurdu ki:

firar, firar. doğrusu allah’ın adaleti; kur’an okuyanlar nehy oldukları emirlere yaklaşmadıkça ve iyi insanlar facirleri nehyettikçe her zaman bu ümmetin üzerinde olacaktır. eğer bunları yapmayıp kötü insanlardan nefret ederek “lailaheillallah” dedikleri zaman allah arşında şöyle diyecek: yalancılar, söylediğinize inanmıyorsunuz.”

4- ebu sadık, emirülmüninin ali aleyhisselam’dan şöyle buyurduğunu nakleder:

abbasoğullarının mülkü hiçbir zorluğa uğramadan kolayca kurulacaktır. eğer türkler, deylem’liler, sind’liler, hint’ler, berberler ve taylesan türkleri birleşseler dahi, onların hükümetlerini yok edemezler. onlar her zaman sevinç içinde olacaklar taki sonunda onları sevenler ve devletleri için çalışanlar onlardan ayrılacaklar. sonra allah savaşçı bir adamı onlara musallat edecek ve tam onların hükümetinin kurulduğu yerden ayaklanacak. geçtiği bütün şehirleri fethedecek, karşısına dikilen bayrakları devirecek ve bütün nimetleri yok edecek. ona düşmanlık edenlere eyvahlar olsun! o her zaman zaferlere ulaşacak ve sonunda zaferini benim itretimden olan birisine teslim edecek. o hakkı söyleyecek ve hakkı uygulayacak.”

5- …muhammed bin müslim’den: İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

kaim’in kıyamından önce belirtiler vardır: “yüce allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. bu belirtiler nelerdir? diye arzettim.

buyurdu ki: o, allah azze ve celle’nin şu buyruğudur. “sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesi ile mutlaka imtihan edeceğiz. ve sabredenleri müjdele.”(171)

buyuruyor ki: siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca (abbas) oğullarının hükumeti ile korkutacağız. ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile. malların azalması yani, ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması. canlar (ın azalması) yani, hızlı ve ani ölümler. mahsuller(in azalması) yani, çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. sabredenleri müjdele yani, işte o zaman kaim aleyhisselam’ın zuhuru ile (onları müjdele)

sonra bana buyurdu ki: ey muhammed! bu onun te’vilidir. (asıl mana ve yorumu budur). allah azze ve celle buyuruyor ki: “onun tevilini sadece allah ve ilimde derin olanlar bilirler.”(172)

6- …ebu basır’den: İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

kaim’in kıyamından önce bir yıl halk aç kalacak ve onları öldürülme korkusu saracak; malları, canları ve mahsulleri azalacak. bu olay allah’ın kitabında açıkça yazar. sonra bu ayeti tilavet etti: “sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesi ile mutlaka imtihan edeceğiz. ve sabredenleri müjdele.”

7- …cabiri cüfi’den:

İmam muhammed bakır aleyhisselam’a şu ayeti sordum: “sizleri korku, açlık…”

buyurdu ki: ey cabir! bunun genel ve özel manası vardır. özel manası kufe’deki açlıktır. allah bunu sadece ali muhammed’in düşmanlarına mahsus kılıp, onları helak edecek. genel mana ise Şam hakkındadır. onları önceden başlarına gelmemiş korku ve açlık saracak. açlık kaim’in kıyamından önce, korku ise kaim’in kıyamından sonradır.”

8- …ebu davud-u ducâci’den:

İmam muhammed bakır aleyhisselam şöyle buyurdu:

“hizipler aralarında ihtilaf ettiler(173) ayetini emirülmüminin aleyhisselam’a sorduklarında şöyle buyurdu:

“üç şeyden hz. mehdi’nin zuhurunu bekleyin.” dediler ki: “ey emirülmüninin! o üç şey nedir?” buyurdu ki: “Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi, horasandan çıkacak olan siyah bayraklar ve ramazan ayındaki dehşet.” dediler ki: “ramazan ayındaki dehşet nedir?” buyurdu ki: allah azze ve celle’nin kur’andaki şu sözünü duymadınız mı: “İstersek gökten bir alamet indiririz de hepsinin boynu onun karşısında huzü ederek eğilir.”(174) o öyle bir alemttir ki yeni evliler perdeden çıkarlar, uyuyanı uyandırır ve uyanık olanı ise dehşete düşürür.”

9- …ömer bin hanzala’den:

İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“kaim’in beş alameti vardır: süfyani’nin zuhuru, yemani’nin zuhuru, gökten bir nida, nefsi zekiyye’nin öldürülmesi ve beyda’da yerin çökmesi.”

10- …davud bin serhân’dan:

İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“gökten nida gelecek olan yıldan önce recep ayında bir alamet vardır.

arzettim ki: o alamet nedir?

buyurdu ki: aydan bir çehre ortaya çıkacak ve açık bir el görünecek.”

11- …abdullah bin sinan’dan:

İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“nida, kesin olarak vuku bulacak, süfyani kesindir, yemani kesindir, nefsi zekiyye’nin öldürülmesi kesindir ve gökyüzünden bir elin doğması kesindir. ve buyurdu ki:

ramazan ayındaki feryad uyuyanları uyandıracak, uykuda olmayanları ise dehşete düşürecek. öyle ki genç kızları zifaftan dışarı çıkaracak.”

12- …ahmed bin muhammed bin ebu nasr’dan:

İmam rıza aleyhisselam şöyle buyurdu:

“bu kıyamdan önce süfyani, yemani, mervani ve Şuayb bin salib gelecektir. peki o, (muhammed bin İbrahim bin İsmail) nasıl mehdi olduğunu iddia edebiliyor?”

13- …ebu basır’den:

İmam muhammed bakır aleyhisselam şöyle buyurdu:

“doğudan çıkan kızıl-sarı ve büyük bir ateşi gördüğünüz zaman, ali muhammed aleyhimusselam’ın faracını (hz. mehdi’nin zuhurunu) bekleyin inşallah. Şüphesiz allah aziz ve hakim’dir.

sonra buyurdu ki: nida sadece ramazan ayında vuku bulacaktır. çünkü ramazan allah’ın ayıdır. o aydaki nida, cebrail aleyhisselam’ın bu halka olan nidasıdır.

sonra şöyle devam etti: o, gökten kaim aleyhisselam’ın ismini nida edecek, doğuda ve batıda olanlar onu duyacaklar. uyuyan herkes uyanacak, ayakta olan herkes oturacak. oturan her kes de sesin dehşetinden dolayı iki ayağı üstünde doğrulacak.

bu sesi muteber bilip ona icabet edenlere allah merhametini ihsan etsin. bu birinci ses ruh-ul emin, cebrail’in sesidir.

sonra buyurdu ki: bu ses ramazan ayının yirmiüçünün gecesi cuma günü vuku bulacaktır. bunda asla tereddüt etmeyin. onu duyun ve ona itaat edin. o günün sonunda ise melun İblis’in sesi olacaktır. nida edecek ki “filanca mazlum olarak öldürüldü”. böylece halkı şüpheye ve fitneye itecek. o gün bir çokları tereddüt ve hayrete düşecek, ateşte yanmayı hakedecektir. ramazan ayında ilk sesi işittiğinizde onda tereddüt etmeyin. o cebrail’in sesidir. belirtisi de şudur ki o kaim aleyhisselam’ın ve babasının adını nida edecektir. öyle ki genç kız zifaftan dışarı çıkacak ve babası ile kardeşini hz. mehdi’ye yardım etmeleri için teşvik edecektir.

ve şöyle buyurdu: kaim aleyhisselam’ın zuhurundan önce bu iki ses mutlaka gerçekleşecek; gökten gelen ses cebrail’in sesidir. (bu emrin sahibinin ve babasının adını söyleyecek.) İkinci ses ise yerden gelecek ve o, lanetli İblis’in sesidir. filancanın adını getirecek ve o mazlumca öldürüldü diyecek. bununla fitne çıkarmak isteyecek. birinci sese uyun ve sakın ikinci sese aldanmayın.

sonra şöyle buyurdu: kaim zuhur etmeden hemen önce halkta şiddetli korku olacak, halkın başına felaketler, fitneler ve belalar gelecek. ve ondan önce taûn hastalığı yayılacak. arapların içinde keskin bir kılıç çıkacak, halk şiddetli ihtilaflara düşecek, dinlerinde tefrikaya düşecekler ve halleri çok değişecek. öyleki durumun korkunçluğunu ve halkın birbirini yediğini görenler sabah-akşam ölümü arzulayacaklar.

halk tam zuhurdan ümidini kestiği anda o zuhur edecektir! onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu! ona düşmanlık besleyip, ona ve onun emrine karşı çıkanlara ve onun düşmanlarından olanlara eyvahlar olsun!

ve buyurdu ki: zuhur ettiğinde yeni bir emir, yeni bir kitap, yeni bir sünnet ve yeni bir hükümle zuhur edecektir.

bu, araplara çok zor gelecektir. onun şanı sadece katletmektir. hiçbir münafıga yaşaması için mühlet tanımayacaktır. allah yolunda yaptıklarından dolayı onu kınayanların kınamasına aldırmayacaktır.

sonra şöyle buyurdu: filanca (abbas) oğulları aralarında ihtilaf ettikleri zaman, zuhuru bekleyin. sizin kurtuluşunuz sadece filancanın oğullarının aralarında ihtilaf etmeleri iledir. onlar ihtilaf edince, ramazan ayındaki nidayı ve kaim’in zuhurunu bekleyin. Şüphesiz allah istediğini yapar. kaim’in zuhuru ve sizin görmek istediğiniz, sadece filanca oğullarının ihtilafından sonra olacaktır. İşte böyle olunca halk onların hükümetine tamahlanacak, herkes ayrılığa düşecek ve süfyani zuhur edecek.

ve buyurdu ki: filanca oğulları mutlaka hükümet edeceklerdir. onlar hükümet edip ihtilaf edince hükümetleri dağılacak ve durumları bozulacak. sonunda horasani ve süfyani onların aleyhinde ayaklanacaklar. biri doğudan diğer batıdan süratli iki at gibi kufe şehrine doğru koşacaklar. biri oradan biri de buradan. öyleki filanca oğulları onların eliyle helak olacaklar. ve onlardan hiçkimseyi sağ bırakmayacaklar.

sonra şöyle buyurdu: süfyani, yemani ve horasani aynı yılda zuhur edecekler. aynı ayda ve aynı günde. tıpkı bir zincirin halkları gibi. birbirlerinin ardınca zuhur edecekler. böylece zorluk, her yönden meydana gelecektir. onlara düşmanlık edenler mahvolacaktır. bayrakların içindeki tek hidayet bayrağı, yemani’nin bayrağıdır. çünkü sizi sahibiniz olan hz. mehdi’ye davet edecektir. yemani zuhur ettiğinde halkın ve bütüm müslümanların silah satması haram kılınacaktır. yemani zuhur ettiğinde ona doğru kalk. Şüphesiz onun bayrağı, hidayet bayrağıdır. herhangi bir müslümanın onun karşısında kibirlenip isyan etmesi helal değildir. her kim bunu yaparsa, o ateş ehlindendir. zira o, hakka ve doğru yola davet etmektedir.

sonra bana buyurdu ki: filanca oğullarının hükümetinin yıkılması tıpkı bir toprak testinin kırılması ve tıpkı adamın birinin elinde cam kase olduğu halda dalgın bir şekilde yürümesi sonucu, elinden kasenin düşüp kırılması gibidir.

buyurdu ki: kase düşerenin işte böyle dalgınlığı ve korkması gibi hükümetleri gaflette olduklarında yıkılacak.

ve emirülmüminin aleyhisselam kufe minberinde şöyle buyurdu ki:

“Şüphesiz zikri yüce allah’ın mutlak ve kesin olarak onayladığı kaza ve kaderine göre ümeyyeoğullarını açıkca ve kılıcla devirecek, filanca (abbas) oğullarını ise ani olarak devirecektir.”

daha sonra İmam muhammed bakır aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti: bir değirmen taşı mutlaka dönmelidir. o taş tam olarak milinin etrafında birkez döndüğünde allah taş kalpli ve soyu belli olmayan birini onların üzerine gönderecek ve zaferler onunla olacak. onun askerlerinin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak, elbiseleri siyahtır ve onlar, kara bayrakların adamıdırlar. onlara düşmanlık edenler mahvolacaktır. ve onları hiçbir fark gözetmeksizin topluca öldüreceklerdir. allah’a andolsun ki ben onları, onların yaptıklarını ve facirlerin onlardan görecekleri eziyetleri görür gibiyim. allah cefakar arapların başına onları acımadan musallat kılacaktır. fırat kıyılarındaki şehirlerinde, karada ve denizde onları öldüreceklerdir. bu, onların yaptıklarının cezasıdır. ve rabbin, kullarına asla zulmetmez.”

14- …Şurahbil’den:

İmam muhammed bakır aleyhisselama kaim aleyhisselamı: sorduğumda, şöyle buyurdu:

“gökten gelen sesi doğudaki ve batıdakiler duymadıkça, zuhur etmeyecektir. öyle ki zifaftaki genç kızlar dahi o sesi duyacaklardır.”

15- …ziyadı gandi, hadis ashabının birinin şöyle dediğini nakleder:

İmam caferi sadık aleyhisselam’a şöyle arzettim: süfyani, kesin midir?

buyurdu ki: evet, ve nefsi zekiyye’nin öldürülmesi kesindir ve kaim kesindir ve beyda’nın çökmesi kesindir ve gökten çıkacak olan el kesindir ve (gökten gelecek olan) nida kesindir. o nidada ne söylenecek? diye sorduğumda şöyle buyurdu:

“bir münadi kaim’in ve babasının adı ile nida edecektir.”

16- …İbni ebi yafûr’dan:

İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“filancanın (beni abbastan bininin ismi) helakını elinde sakla ve say: süfyani’nin zuhuru, nefsin ölümü, yere girecek olan bir ordu ve ses.

arzettim ki: o ses nedir? o bir münadi midir?

buyurdu ki: evet, işte bu emir sahibi mehdi o ses ile tanınır. sonra buyurdu ki:

farac ve zuhur’un tümü beni abbas’tan olan filancanın helakı iledir.”

17- …ababe bin reb’i-i esedi der ki:

yanımdaki dört kişi ile birlikte emirülmüminin aleyhisselam’ın huzuruna gittim ve ben, yaşta onların en küçüğü idim. emirülmuminin şöyle buyurduğunu duydum:

“kardeşim resulullah sallallahu aleyhi ve alih bana şöyle buyurdu: “Şüphesiz ben bin peygamberin hatemiyim. sen ise bin vasinin hatemisin. ama sana yüklenen görevler, daha önce hiç kimseye yüklenmedi.”

arzettim ki: ey emirülmüminin! bu kavim sana insaflı davranmadı.

buyurdu ki: “ey kardeşimin oğlu! durum senin zennettiğin gibi değildir. allah’a andolsun ki ben öyle bin kelime biliyorum ki benden ve muhammed sallallahu aleyhi ve alih’den başka kimse onu bilmez. halbuki bu kavim, allah azze ve celle’nin kitabında bir ayetten bunu okuyorlar. o ayet: “artık onların vakitleri sona erdiğinde onlarla konuşsun diye yerden bir canlı çıkarırız, ki halk bizim delillerimize inanmazlar der.”(175) ve halk onun hakkında gerçekten düşünmezler.

sizlere filanca oğullarının hükümetinin sonunu haber vereyim mi?

arzettik ki: evet, ey emirülmüninin!

buyurdu ki: haram bir günde ve haram bir yerde kureyşten bir kavimden olan haram bir nefsin öldürülmesi; tohumları yaran ve insanı yaratana andolsun ki o olaydan sonra sadece onbeş gece hüküm sürecekler.

Kaynak:


(171) mübarek “bakara” suresi, 155 ayeti şerife.

(172) mübarek “ali İmran” 7 ayeti şerife.

(173) mübarek “meryem” suresi 37 ayeti şerife.

(174) mübarek “Şuara” suresi 4 ayeti şerife.

(175) mübarek “neml” suresi 82 ayeti şerife.
Yorum Yap


EmoticonEmoticon