15 Haziran 2015 Pazartesi

Rıskın Bereketli Olması İçin Okunacak Tesbihat

Sabah Uykusu Rızka Bir Pusudur...

Rızıklar Seherlerde Dağılır...


Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh naklediyor: Bir adam Rasûlullah Aleyhisselâm'a geldi ve: "Yâ Rasûlallah! Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı" diye şikâyette bulundu. Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm:"Sen meleklerin duâsı ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar, niçin bu tesbihi okumuyorsun" buyurdu. Adamcağız: "Yâ Rasûlallah! O tesbih nedir?" deyince Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular: "Fecrin doğuşundan sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere: "Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah."(1)"Allah'ı tesbih ederim, O'na hamd ederim. Büyük olan Allah'ı tesbih ederim, Allah Teâlâ'dan mağfiret dilerim" de ki, dünya boyun eğerek, alçak bir şekilde sana gelsin. Ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar, kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur" dedi.

Vâlidemiz Hz.Ümmü Seleme Radıyallahu Anhâ naklediyor: Efendimiz Aleyhisselâm, sabah namazını kıldığında: "Allahümme innî es'elüke ilmen nâfian ve amelen makbûlen ve rızkan tayyiben"

(2) "Ey Allah'ım! Senden faydalı ilim, kabul edilmiş amel, ve tertemiz rızık isterim" diye duâ ederlerdi. Enes İbn–i Mâlik naklediyor: Efendimiz Aleyhisselâm, namaz kıldıktan sonra:"Eşhedüenlâilâhe illallahü'r– rahmânü'r–rahîm. Allâhümme ezhib anilhemmi vel–hazen"(3)

"Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. Ey Allah'ım, sıkıntıyı ve üzüntüyü benden gider." –"Bir kimse evine geldiğinde Fatiha ve İhlâs Sûresini okursa, Cenâb–ı Hak o evden fakirliği giderir, onun yerine huzur ve bereket ihsan eder." – "Evine girerken İhlâs sûresini okuyan fakirlik görmez." –"Her gün yüz defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" diyen fakirlik derdi çekmez."

(4)–Hz. Ali Radıyallahu Anh naklediyor: Kim günde yüz defa:"Lâilâhe illâllâhü'l–melikü'l hakkulmübîn" derse, bu zikir onun için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur; bununla zenginliği celbetmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur."(5)
 "Kim bu zikri her gün ikiyüz kere okursa, Allah Teâlâ'dan ne isterse ona verir."(6)

Geçim sıkıntısından dert yanan bir kişiye Efendimiz Aleyhisalâtü Vesselâm:"Sabah namazı ile güneşin doğuşu arasında yüz defa: "Sübhânallâhi ve bi–hamdihi sübhânallâhi'l azîm estağfirullah" duâsını oku, dilediğin kadar mal sahibi olursun." buyurdu.(7)
 Hz. Enes Radıyallâhu Anh'ın naklettiği bir hadiste de şöyle buyurulur:"Sizden biriniz ayakkabısının kopan bağına kadar her şeyini Rabbinden istesin."(8)

Ebû Saîdi'l–Hudrî Radıyallahu Anh naklediyor:Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selem, bir gün mescide geldiğinde Ensar'dan Ebû Umâme'yi kederli şekilde gördü. Ona:–"Yâ Ebâ Ümâme! Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun?" diye sordu. Ebû Ümâme: –"Yâ Resûlâllah! Bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çâresiz bıraktı" dedi. Buna karşılık Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem:"Söylediğin zaman, Allah'ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?" deyince, "Buyur öğret Yâ Resûlallah!"dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu duâyı öğretti."Allahümme innî eûzü bike mine'l hemmi ve'l hazen ve eûzü bike mine'l aczi ve'l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti'd–deyni ve kahri'r–ricâl"(9)

"Ey Allah'ım! Kederden ve hüzünden Sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım, âcizlikten ve tembellikten de Sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından da Sana sığınırım."Hz. Ebû Ümâme diyor ki: Rasûlüllâh'ın öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti."

(10)Ebû Ümâme'nin okudum demesi, kendisine öğretilen sözleri kuru kuruya tekrar ettiğini mi, yoksa bu duâyı okuyup, telkin edilen faaliyeti mi gösterdiğini ifade ediyor?Söz konusu duanın mesajı şu olabilir: "Ey Ümâme! Tasa ve üzüntülerine sebep olan borçların mescidde oturmakla bitmez. Şu anda sen; çalışmaktan uzak, pasif ve teşebbüs cesaretinden yoksun bir hal sergiliyorsun. Bu durumdan kurtulmanın çaresi,–Allah'ın yardımını isteyerek– harekete geçmen, kazanarak borçlarını ödemenin yolarını aramandır. Mescidde oturup beklemekle ne üzüntün, ne de borcun biter." "Ey yerlerin, göklerin ve her şeyin Rabbi olan Allahım! Her şeyin evveli ve sonu Sensin. Bana borcumu ödettir ve beni fakirlikten kurtar ve zengin kıl."(11)

 "Geçim sıkıntısı ve darlığı çekenlerin bu duâyı okumasına mâni olan nedir?" Yani bu duayı okuyan geçim sıkıntısı çekmez buyurulmaktadır. Geçim darlığı çekenler, evden çıkarken bu duayı okumalıdır. BORÇLUNUN DUÂSI "Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk."(13)

"Allah'ım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme." "Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke" "Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine âid olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iâde edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah'ım! Beni helâlinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.""Bu duâyı yetmiş kere okuyan kimsenin kısa zamanda zengin olacağı, bir kısım ulemâ ve meşayıhtan nakledilmiştir.Yazışmalı bir köle Hz. Ali Radyallâhu Anh'a gelir ve: "Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz" der. Damad–ı Nebî Radıyallahu Anh ona:"Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâm'ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir" demiş ve şu duâyı öğretmiştir: "Allah'ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme."(14)

 "Borç yükü altında olanların bu duâyı okudukları takdirde, borçları Sebir dağı kadar da olsa, Yüce Allah ödetir."(15)

İbn–i Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâm'dan naklediyor:"Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa: "Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah," Yâni: "Kim Allah'ı tesbih eder, hamd eder ve O'ndan mağfiret dilerim" derse, Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar."(16)İbn–i Hibban da Cumadan sonra yüz kere yukarıdaki tesbihi yapanı Allah Teâlâ'nın zengin edeceğini nakletmiştir.
Yorum Yap


EmoticonEmoticon