4 Temmuz 2015 Cumartesi

Deccal'in Çıkışından Önce İnsanların Durumu Hakkında

Deccal'in Çıkışından Önce İnsanların Durumu Mumsema Sa'b Bin Cüsame radıyallahu anh dedi ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim; "İnsanlar Deccal'i unutmadıkça, imamlar minberlerde ondan bahsi kesmedikçe Deccal meydana çıkmaz" [Ahmed(4/71 – Abdullah Bin Ahmed'in ziyadesi - ); Taberani, Müsnedi Şamiyyin(2/102); İbni Ebi Asım, Ahadu vel Mesani(2/170); Deylemi(7831); İbni Hacer, Tehzibut Tehzib(4/369); İbni Kani, Mucemus Sahabe(2/8); el-İsabe(3/426); Cem'ül Fevaid(9961); Ramuzül Ehadis(485/11); Kenz(38817); Suyuti, Hasais(2/290); Said Eyyub, Mesihud Deccal(s.246); Seyfullah Seyfeddin Çubukabadi, Zadul Gurabail Mübeşşirin(no;38); Mecmauz Zevaid(7/335,351); Sahihtir. Heysemi der ki; "İsnadında Bakıyye'nin Safvan Bin Amr'dan rivayeti söz konusudur. İbni Main'in dediği gibi böyle bir rivayet sahihtir."]


Cabir Bin Abdullah radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir; "Deccal, dinden gafil olunduğu ve ilimden yüz çevrildiği bir zamanda ortaya çıkar" [Ahmed(3/367); Ebul Mehasin el-Baci, Mu'tasarul Muhtasar(2/219); İbni Abdilberr, et-Temhid(16/180); Mecmauz Zevaid(7/344); sahihtir.]Deccal, dinin zayıfladığı, ehlinin azaldığı, batıl ehlinin hak ehli üzerine baskın olduğu, şerrin ve şer ehlinin yaygınlaştığı bir zamanda çıkacak demektir. [Hadisin Arapça Metninde] "Hafaka" lafzı geçmektedir. Bu gecenin çoğu gittiğinde kullanılan bir kelimedir. Veya karışıklık/düzensizlik, ya da uyuklama manalarına gelir. Burada bu kelime ile dinin zayıflaması kastedilmiştir. [Lisanul Arab(s.1215)]


Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki; Sadıkul Masduk Ebul Kasım Sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim; "Kör gözlü dalalet mesihi, insanların ihtilaflarının arttığı ve fırkalara ayrıldığı bir zamanda doğu tarafından çıkar" [İbni Hibban(15/223); Mevariduz Zaman(1904); Mecmauz Zevaid(7/349); Heysemi der ki; "Bunu Bezzar sahih sened ile rivayet etti."]


Mecdî Muhammed Es-SEHAVİ - "MESİH DECCAL VE YE'CÜC İLE ME'CÜC" adlı eserden
Deccaller çoktur

Abdullah Bin Ömer radıyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in şöyle buyurduğunu haber veriyor; "Muhakkak ki kıyamet gününden önce Mesih Deccal olacaktır. (ondan önce de) otuz veya daha fazla yalancı (deccaller) olacaktır." [Ahmed(2/95,103); Said Bin Mansur(1/252); Ebu Ya'la(10/68); İbni Ebi Hatem, Cerh ve Ta'dil(5/293); Huseyni, el-İkmal(1/269); Mecmauz Zevaid(7/333); Busayri, İthaf(8561-62)]


Ebu Hureyre radıyallahu anh'den; "Peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Allah'ın Rasulu olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı Deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz." [Müslim(4/2239); Buhari(3/1320,6/2605); İbni Hibban(15/27); Tirmizi(2218); Ebu Davud(4333); Ahmed(2/236,313,457,530); Taberani, Sağir(2/182); Ebu Ya'la(11/394); Dani, Sünenül Varide(4/861); Kayserani, Tezkiratul Huffaz(2/703); Hatib(3/33); Zehebi, Siyeri A'lamin Nübela(14/218); Feyzul Kadir(6/419)]

Diğer bir rivayette; "Hepsi de; 'Ben Peygamberim, ben peygamberim' derler" [Ahmed(2/429)]

Yine onu rivayeti; "Hepsi de Allah'ı ve Rasulunu yalanlarlar" [Ebu Davud(4334); İbni Ebi Şeybe(7/503); Ahmed(2/450); Ebu Ya'la(10/350); Dani, Sünenül Varide(4/862); Avnul Mabud(11/326); Feyzul Kadir(4/454,6/419); Şafii, Sünenül Me'sure(s.144); Tarihu Cürcan(1/239)]

Sevban radıyallahu anh'ın rivayeti; "Hepsi de peygamber olduğunu iddia ederler. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra nebî yoktur" [Hakim(1/496); Tirmizi(2219); Ebu Davud(4252); İbni Mace(3952); Ahmed(5/278); Taberani, Evsat(8/200); Dani, Sünenül Varide(4/863); Ebu Nuaym, Hilye(2/289); İbni Hibban(16/221); Ru'yani(1/413); İbni Ebi Asım, el-Ahadu vel-Mesani(1/332); İbni Ebi Asım, ed-Diyat(s.18); Esbahani, Delail(s.224); sahih]

Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti; "…Size, ne sizin, ne de babalarınızın işitmediği hadisler uydurup söylerler. Onlardan sakının ve onlardan sakınsınlar, fitneye düşürmesinler sizi!" [Ahmed(2/349)]

Onların Sonuncusu Kör Yalancıdır;

Semura Bin Cündüb radıyallahu anh, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den şöyle buyurduğunu naklediyor; "Sonuncuları kör Deccal olan otuz yalancı çıkmadan kıyamet kopmaz" [İbni Huzeyme(2/326); İbni Hibban(7/102); Hakim(1/479); Beyhaki(3/397); İbni Ebi Şeybe(7/496); Ahmed(5/16); Ru'yani(2/70); Taberani(7/189-192); Fethul Bari(13/87); Mecmauz Zevaid(2/210,7/341); Zeylai, Nasbur Raye(2/237); Makdisi, Fadailu Beytil Makdis(s.61)]

Onların Dört Tanesi Kadındır;

Ahmed, Ceyyid senedle Huzeyfe radıyallahu anh'den merfuan rivayet ediyor; "Ümmetimde dördü kadın olan, yirmi yedi yalancı deccal çıkacak" [Ahmed(5/396); Taberani(3026); Taberani, Evsat(5/327); Deylemi(8724); Ebu Nuaym, Hilye(4/179); Mecmauz Zevaid(7/332); Fethul Bari(13/87); Tuhfetul Ahvezi(6/385); Feyzül Kadir(4/454); Ebuş-Şeyh, Tabakatul Muhaddisiyne Bi-Esbahan(3/124); Heysemi, Bezzar'ın bunu sahih senedle rivayet ettiğini söyledi.]

Deccal'e Tabî Olanlar

Osman Bin Ebil As radıyallahu anh der ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim; 
"Müslümanların üç şehri olacaktır. Bunlardan biri iki denizin birleştiği yerde, biri Cezayir'de, biri de Şam'da olacak. İnsanlar üç sarsıntı geçirecekler ve Deccal, insanların arasında ortaya çıkacak. Doğu tarafından hızla gelecek, ilk uğrayacağı yer iki denizin birleştiği yerdeki şehir olacaktır. O şehrin halkı üç fırkaya bölünecek; bir gurup Şam'da oturup, olup bitene seyirci kalacak, bir grup bedevilere katılacak, bir gurupta sonraki şehre geçecek. Deccal'in yanında yetmiş bin taylasanlı olacak. Ona tabi olanların çoğunluğunu yahudiler ve kadınlar teşkil eder.
Sonra diğer şehre gelir ve oranın halkı da üç fırkaya bölünür. Bir gurup olup bitene seyirci kalır, bir grup bedevilere katılır, bir gurup da Şam'ın batısındaki şehre katılırlar" [hasendir. Hakim(4/524); Ahmed(4/216); Taberani(9/60); İbni Ebi Şeybe(7/491); Mecmauz Zevaid(7/342)]

Ebu Ümametül Bahili radıyallahu anh hadisi; "Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; "Deccal'in beraberinde hepsi de kılıçlı, süslü ve taylasanlı yetmiş bin yahudi vardır." [İbni Mace(4077); İbni Kesir Tefsiri(1/581); Avnul Mabud(11/303); Mecmauz Zevaid(3/308); Ebu Hüreyre'den; Deylemi(8921); İbni Ebi Şeybe(7/494); Kayserani, Tezkiratul Huffaz(3/960); Buhari, Tarihul Kebir(1/199); Mişkat(5493)]

Enes Bin Malik Radıyllahu anh hadisi; Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; 
"Deccal'e yetmiş bin taylasanlı İsfahan Yahudi'si tabi olur." [sahihtir. Müslim(4/2266); İbni Hibban(15/209); Ahmed(3/224); Ebu Ya'la(6/317); Ebu Nuaym, Hilye(6/77); Sünenül Varide(6/1157); Tuhfetul Ahvezi(6/410); Mecmauz Zevaid(7/338)]

Esma Binti Yezid Radıyallahu anha'da merfuan; 
"Deccal'e tabi olanların çoğu; Yahudiler, kadınlar ve bedevi(köylü)lerdir." [sahihtir.Taberani(24/169); İshak Bin Rahuye(1/169); İbni Ahmed, es Sünne(2/453); Mecmauz Zevaid(7/347)]

Abdullah Bin Ömer Radıyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor; 
"Deccal'e tâbi olmaya en çok kadınlar giderler. Hatta kişi, akrabalarını, annesini, kız kardeşini, kızını, halasını Deccal'e tabi olacaklar korkusuyla geri çevirip iple bağlar" [sahihtir. Ahmed(2/67); Taberani(12/307); Mecmauz Zevaid(7/346); Heysemi der ki; "isnadında müdellis ravi İbni İshak vardır."]


Meryem oğlu İsa(as), mel'un Deccal'in çıkışından sonra nüzul eder. Ehl-i Sünnet vel Cemaat indinde Onun nüzulü haktır. Bu konuda sahih hadisler vardır. Akıl onu iptal edemez, isbatı vacipdir. Bunu bazı Mu'tezile, cehmiyye ve onlara uyanlar inkar etmişlerdir. 

Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Müslümanlar Şam'daki Duhan dağına kaçarlar. Deccal gelir ve onları Muhasara altına alır. Bu kuşatma şiddetlenir ve sıkıntılar da iyice artar. Sonra Meryem oğlu İsa (A.S.) nüzul eder. Bunun üzerine bir seher vakti şöyle nida edilir; "Ey insanlar! Yalancı habise karşı huruc etmenize mani olan nedir?" Derler ki; "Bu cinlerden bir adamdır" [Ahmed(3/367); Mecmauz Zevaid(7/344); Heysemi der ki; "Ahmed bunu iki isnad ile rivayet etti. Bir isnadı sahih ricalidir."]

İsa Aleyhisselam, Mehdi'nin Ardında Namaz Kılar;

"İsa aleyhis selam sabah namazı vaktinde nüzul eder. Müslümanların imamı der ki; "Ey Ruhullah! Öne geç de namazı kıldır" Buyurur ki; "Bu ümmetin bazısı bazısına emir kılınmıştır" Bunun üzerine Müslümanların emiri (Mehdi aleyhisselam) öne geçer ve namazı kıldırır." [Ahmed(4/216); İbni Kesir Tefsiri(1/580)]

Diğer bir rivayet; 
"Müslümanların imamı salih bir kişi olan Mehdî'dir. İmamları sabah namazını kıldırmak için öne geçer ve Sabah namazı için tekbir aldığı sırada İsa İbni Meryem nüzul eder. Bunun üzerine imam arkasına dönüp geri çekilir ve insanlara namaz kıldırması için İsa aleyhis selam'ı öne geçirmek ister. İsa aleyhis selam elini Onun omuzlarının arasına koyar ve der ki; "Öne geç ve onlara namazı kıldır. Şüphesiz ikamet senin için okunmuştur" Böylece imamları (Mehdi A.S) onlara namazı kıldırır." [İbni Mace(4077); Nuaym Bin Hammad(2/566); Ümmü Şüreyk radıyallahu anha'dan]

Mel'un Deccal'in Öldürülüşü;

Cemaat namazdan çıkınca İsa aleyhisselam der ki; "Kapıyı açın!" Kapı açıldığında arkasında, yetmiş bin silahlı ve taylasanlı yahudi ile beraber Deccal'i görürler. Deccal, İsa Aleyhisselam'a baktığında tuzun suda eridiği gibi erir ve hemen kaçarak uzaklaşır. İsa Aleyhisselam der ki; "Darbemden kaçamazsın" Onu doğudaki "Lüd" kapısında yakalayıp öldürür." [İbni Mace(4077); Nuaym Bin Hammad(2/566); Makdisi, Fadailu Beytil Makdis(s.66); İbni Kesir Tefsiri(1/581); Avnul Mabud(11/303)]

Ebu Hureyre R.A. rivayeti: 
"Allah'ın düşmanı (Deccal), İsa'yı gördüğünde tuzun suda eridiği gibi erir. Eğer o halde kalacak olursa helak olur giderdi. Ancak Allah, onu İsa (A.S.)'ın elleriyle öldürür ve onun harbesinde kanını görürler." [Müslim(4/2221); İbni Hibban(15/224); Hakim(4/529); İbni Kesir Tefsiri(1/580); Dani, Sünenül Varide(6/1115); Münavi, Feyzul Kadir(6/463)]


Diğer bir rivayet; 
"Namaz eda edildikten sonra İsa aleyhisselam harbesini alır ve Deccal'in yakınına gider. Deccal onu görünce kurşunun erimesi gibi erir. Harbesini Deccal'in göğsüne indirerek öldürür. Deccal'in arkadaşları da hezimete uğrar. Artık onların (yahudilerin), ardına gizlenebileceği bir şey kalmaz. Hatta ağaç şüphesiz der ki; "Ey Mü'min! Kafir işte burada" ve taş der ki; "Ey Mü'min! İşte kafir burada" [Hakim(4/524); Taberi Tefsiri(16/28,17/91); İbni Kesir Tefsiri(1/580,2/274,3/17); Mecmauz Zevaid(7/342); İbni Ebi Şeybe(7/491); Ma'mer, Cami(11/398); Heysem Bin Küleyb, Müsnedi'ş Şaşi(2/272); Ahmed(1/375,4/216,217); Ru'yani(2/297); İbni Ebi Asım, el Ahad(2/449); Taberani(9/60); Nuaym Bin Hammad(2/574)]


Mesih Deccal'in, askerlerinin ve ona tabi olanların fitnesi böylece biter ve Allah fitne ateşlerini söndürür. İlk büyük fitne böylece sona erer. Ancak insanları ikinci bir büyük fitne bekler; Ye'cüc ve Me'cüc'ün insanlar üzerine hurucu.. Bu konu hakkında da aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz:

Yorum Yap


EmoticonEmoticon