29 Temmuz 2015 Çarşamba

Horasan ve Gercek Siyah Sancaklılar Çıkışı
Temim oğullarından orta boylu, esmer, meczum (hafif sakallı), kevsec (sakalı yanlarda az, aşağı tarafı uzun olan; diğer bir manası da Yemen asıllı) bir adam ki, ona Şuayb bin Salih denilir. Beyaz elbiseli, siyah sancaklı 4000 kişinin kumandanıdır. Mehdî’nin öncüsü olur ve kiminle mukatele ederse, harbde kim ona karşı çıkarsa onu öldürür.
(Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi, 41)

“Horasan tarafından çıkan siyah sancaklıları gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa onlara gidin. Çünkü onların içinde Allah’ın halifesi Mehdî vardır.”
(Fetava-i Hadîsiyye,, İbn-i Hacer-i Heytemi-37; Hakim, 8572; Ahmed b. Hanbel, Musned, 22387 - 5 / 277)

“Siyah sancaklılar, Abbasoğulları için çıkar. Sonra bir başka def’a da Horasan’dan çıkar ki; takkeleri siyah, elbiseleri beyazdır. Onların kumandanı Temim’den Şuayb bin Salih denilen bir adamdır ki, Sufyanî’nin adamlarını hezimete uğratır. Ta Beyt-i Makdis’e iner, Mehdî’nin hakimiyetine zemin hazırlar, ona Şam’dan üçyüz kişi yardım eder, onun hurucuyla Mehdî’ye emrin (vazifenin) teslim edilmesi arasında yetmiş iki ay zaman vardır.”
(Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi, 42)

“Sizler Horasân tarafından siyah sancakların geldiğini gördüğünüz zaman, o sancakların yanına varın. Çünkü orada Allah’ın halîfesi Mehdî olacaktır.”(Ahmed bin Hanbel, Musned, V, 277)


HADİSLER DE SİYAH SARIKLILAR’IN VE SARI BAYRAKLILAR’IN SÜFYANİLERLE ŞAM VE KUDÜS MÜCADELESİ

1- Yaşı küçük sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar, Mehdi’nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek İlya’ya (Kudüs’e) kadar ulaşır. (İmam-ı Suyûtî)

يخرج على لواء المهدي غلام حديث السن, خفيف اللحية, أصفر, لو قاتل الجبال لهدها, حتى ينزل أيلياء

2- Beni Abbas’a ait(Irak) siyah bayraklar (IŞİD Sahte Siyah Bayraklılar) çıkar.Sonra Horasandan yine siyah bayraklı (Gerçek Siyah Bayraklılar) bir başka ordu çıkar. Onların “SARIKLARI SİYAH” elbiseleri beyaz olur ve başlarında Şuayp Bin Salih Temimi bulunur. Süfyaninin ordusunu yenerek Beytül Makdiste (Kudüs) Mehdinin saltanatını hazırlar. Şam’dan üç yüz kişide ona yardım eder. Bu ordunun çıkışı ile Mehdiye saltanatın teslimi arasında 72 ay(6 yıl) vardır
(Naiym bin Hammad, el-Fiten ve’l-melâhim kitabı)

تخرج راية سوداء لبني العباس, ثم تخرج من خراسان أخرى سوادء, قلانسهم سود و ثيابهم بيض, على مقدمتهم رجل يقال له : شعيب بن صالح [ بن شعيب ], من تميم, يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل ببيت المقدس , و يوطئ للمهدي سلطانه, ويمد إليه ثلاثمائة من الشام , يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا

3- Ciğerleri yiyenlerin oğlu” olan Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese ve mescidleri yıkar, rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır. Zulüm, fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder, pek çok şehri de işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak, Ali Muhammed’e düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder. (İmam Suyuti)

4-İmam Muhammed Bakır(a.s) buyurdular ki:Şam’da büyük bir fitne çıkar Haresta denilen bölge sarsıldıkça sarsılır ve 100 bin kişi orada hayatını kaybeder. Sonra batıdan gelen şimşekler gibi çakan SARI BAYRAKLILAR (Lübnan Hizbullah’ı) Şam’a girer ve daha sonra Süfyani zuhur eder.Süfyani zuhur ettikten sonra Mehdinin zuhurunu bekleyin(Şeyh TusiGaybetadlıkitabı)
Hazreti Ali’ye (R.Anhu) dayandırılan hadiste şöyle denilmektedir (İşid)

“Siyah bayrakları gördüğünüzde yerinizden kıpırdamayın. Ellerinizi ve ayaklarınızı hareket ettirmeyin (harekete geçmeyin). Sonra kendilerine ehemmiyet verilmeyen zayıf bir topluluk zuhur eder. Kalpleri demir parçaları gibidir. Onlar devlet sahipleridir (hum ashabu’d devle). Ne söz ne de ahit tanırlar. Hakka çağırırlar ama kendileri hak ehli değildir.

İsimleri künyedir. Nisbetleri ise köy ve şehirlerdir. Saçları kadın saçı gibi uzatılmış ve salınmıştır. Aralarında ihtilaf çıkıncaya kadar bakidirler. Sonra Allah hakkı dilediğine verir…
(El Fiten, Hafız Nuaym Bin Hammad, Daru’l Beyan el Arabi, Ezher civarı Kahire, hadis numarası 558, s: 136) “- “Abbasoğullarının içinden doğudan ileride sancaklı kişiler çıkacak.
Onların önce gelenlerinin ve sonra gelenlerinin işi adam öldürmek olacak.

Onlara yardım etmeyin. Allah onlara yardım etmez.
Kim onların sancağı altında yürürse yahut bayrağını taşırsa Allah onu kıyamet günü cehenneme koyar. Gerçekten onlar Allah’ın en şerli yaratıklarıdır.
Onlar benden olduklarını iddia edecekler.
Dikkat edin, ben onlardan beriyim ve onlar da benden beridir.
Onların alameti şudur: Saçlarını uzatırlar ve siyah giyerler.
Onları desteklemek için oturmayın.
Çarşılarda onlarla alışveriş yapmayın. Onlara yol göstermeyin ve onlara su vermeyin. Çünkü onların haykırdıkları tekbir ile sema ehli rahatsız olur.”

(Sağîr/Taberanî, Ümmü Ümame’den rivayet ile) Kaynak;Tacc Hadis Kulliyati, Cilt.13

Yorum Yap


EmoticonEmoticon