3 Aralık 2015 Perşembe

Üçüncü Dünya Savaşı (3.Dünya Savaşı) Başladımı

GELECEK DE GELECEKLERİN GEÇMİŞİDİR


“Resul-i Ekrem (A.S.M.) bir gün sabah namazını kıldı, sonra minbere çıkıp öğle namazı vaktine kadar bize hitap etti. Sonra minberden indi ve öğle namazını kıldı. Sonra minbere çıkıp ikindi namazı vaktine kadar bize hitap etti. Sonra indi ve ikindi namazını kıldı. Sonra yine minbere çıkıp güneş batıncaya kadar bize hitap etti. Bu hutbelerinde bütün olmuş ve bundan sonra olacak olan hâdiseleri haber verdi, onları bize öğretti ve ezberletti.” (Bu İhbar-ı Nebevî, mutlak surette değil, belki ekseriyetle ehemmiyetli olanları muraddır.) (Buhari, Müslim)

3. DÜNYA HARBİ BAŞLADI MI?

Hz. Huzeyfe bin El-Yeman (R.A.) şöyle demiştir ki bu hadisi Ebu Hureyre'nin yanı sıra Hz. Ali ve İbn-i Abbas'ın (R.A.) da rivayet ettiği bildirilmiştir:

“Ahirzaman'ın harbi cihan harbidir. Çok kimselerin öldürüldüğü iki büyük savaştan sonra bir üçüncüsü daha olacak. İkinci cihan harbinin ateşini yakan (başlamasına sebep olan) “Büyük Reis” künyesinde bir adamdır…”. (El- Mehdiy-yul Muntazar Alel Ebvab)

Şimdi bu hadisin yorumuyla birlikte özellikle 3. Harp konusundaki yoruma yer verelim:

Bu hadîs-i şerif ahir zamanda üç cihan harbi olacağını ve ilk iki harbin çok büyük olup bunlarda çok kimselerin öleceğini, üçüncü harbin ise, her ne kadar o da bir cihan harbi olsa da evvelki iki harbe nispeten fazla kimsenin ölmeyeceğini haber vermektedir. Çünkü hadîs, ilk iki savaş için “büyük olan o iki cihan harbinde çok kimseler ölecektir” demiştir. Halbuki asrımızda vuku bulan savaş de ekser dünya devletleri birleşerek bir tek yeri vurmaktadırlar ki bu mevzu M. Tevrat'ın İşaya Bölümü 13/1-6 numaralı maddesinde "Bir araya getirilmiş BİRİKMİŞ MİLLETLER ülkelerinin kargaşalık gürültüsü! Orduların Rabbi cenk için orduyu yokluyor, bütün memleketi viran etmek için, Rab ve gazabın silahları uzak bir diyardan göklerin ucundan geliyorlar" şeklinde ifadelendirilmiştir.

Biz meseleyi hadislerden yine süzerek takip edelim

Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)'ın yanında idik, şöyle dedi: “Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak” (Yani Irak'a ambargo konulacak ve ne parayla ne de ölçekle alışveriş olmayacak...). Dedik ki; “Bu, kimden dolayı olur?”. Dedi ki: “Acemler (Arab'ın gayrısı) bunu men' ederler.” Sonra dedi: “Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak”. “Bu, kimden dolayı olur?” dedik. “Rumlar'dan dolayı” dedi. Sonra az bir müddet sustu... (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni)

Hadîste geçen Şam'dan murad, sadece şu anki Şam şehri değildir. Çünkü şu anki Şam şehrinin ismi o zaman Dımeşk idi. Şam'dan murad Şam-ı Kübra'dır ki, bu coğrafyaya Filistin ve diğer Şam çevreleri de dahildir.

«Siyah sancaklılar kendi aralarında ihtilafa düştükleri zaman sarı sancaklılar onların üzerine gelir ve Mısır'ın köprüsünde toplanırlar. Ehl-i maşrık (Doğu) ve ehl-i mağrib (Batı) arasında 7 (gün veya hafta veya ay veya yıl mı olduğu hadîste belirtilmemiştir) savaş olur.» (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-160)

Bu hadîsin verdiği haber de aynen cereyan etmiştir. O şark tarafındaki taifeler arasında ihtilâf çıkınca, yani “Kuzey İttifakı” diye tesmiye edilen kimseler o taife-yi mücahidine muhalefet edince, bu hadîste “sarı sancaklılar” ve “ehl-i mağrib” diye bahsedilen Birleşmiş Milletler ordusu, Mısır'ın köprüsü olan Süveyş Kanalında karargâh kurarak “ehl-i maşrık” olan Afganistan'daki o taife-i mücahidini 7 hafta boyunca bombaladı ve sarı sancaklıların bir reisi, devletleri kendilerine taraftar edip ifsadat yapmak için tam 40 gün dünya devletlerini dolaşarak “Deccal, 40 günde dünyayı dolaşır.” hadîsinin bir te'vilini gösterdi. Hadîsteki 7'den murad bu 7 hafta olabileceği gibi, harbin asimetrik, biyolojik terör ve cephesel olmak üzere 7 yıl süreceğine de işaret olabilir Allah-u alem?!

Ayrıca bu savaşın ilk başlangıç merhalesi olan Talikan yani bugünkü Afganistan'a yapılan operasyona ve onun başındaki kişiye dikkat çekilerek ilerde de bahsedeceğimiz gibi bu savaşın başlangıç merhalesinin ve en önemli ayağının Afganistan olduğu anlaşılacaktır...
Yorum Yap