24 Şubat 2016 Çarşamba

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî ve Ahirzaman Hakkında


MUHYİDDİN-İ ARABİ'DEN AHİRZAMAN OLAYLARI

Aşağıdaki tarihler Serkan TEKİN'in Muhyiddin-i Arabi'ye dayandırarak yazmış olduğu “Kur'anda Gizlenen tarihler”  adlı kitabından derlenmiş ve yorumlanmıştır.

*1948 İsrail'in kuruluşu:
İsra suresi:104.ayet “Arkasından da İsrailoğullarına; O topraklarda oturun! Ahiret vaadinin zamanı  geldiğinde  hepinizi  değişik  kabilelerden  toplayıp  bir  araya getireceğiz  dedik.” : 1948

*1991 Körfez Savaşı:
“Yahudi ve Hristiyanlar birleştiği zaman”: (şiir)  1991
“Ve bir demirle (uçakla) sarayların üzerinden uçtukları zaman”: (şiir) 1991

*2003 Irak savaşı:
“Körfezde bir ateş olacak. Onun alevi yükselecek. Ve o ateşin alevleri büyüyecek.” (şiir)

*Pakistan-Hindistan savaşı:
“Ahirzamanda Mehdi çıkmadan evvel, Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir eyaleti üzerinde çok büyük bir savaş çıkacak ve bu savaş her iki ülkeyi de mahvedecek.” (Hadis, Davud-i Antaki, Sırrül-mahşer)

*Suriye ve Mısır yöneticilerinin öldürülmesi:
“Mehdi çıkmadan bir kaç ay evvel Suriye ve Mısır yöneticileri öldürülecektir.”
(Hadis, El-kavlül-muhtasar fi alamati muntazar'da.. Ayrıca İmam Suyutinin Kitabül-bürhan fi alamati Mehdi-yi ahirzaman eserinde)

*Mehdi'den önce çıkacak iki kişi:

1) Haşimi Genç: “Mehdi'den önce Horasan'ın doğusunda Haşimi bir gencin 5000 civarında askeri olacak. Savaşacak ve yenilecek. Yenildikten sonra Küme'ye gidecek. Savaşın başlamasından 18 ay sonra öldürülecek.” (Hadis) (Bu hadis Afganistandaki  güncel olayları anımsatıyor.  )

2) Şuayb bin Salih Temimi: “Horasan'ın doğusundaki olaydan sonra Horasan'dan Şuayb bin Salih Temimi çıkıp Kudüs'e gidecek ve Kudüs'te yenilecek. Bir kaç ay kayıplara karışacak. Ancak daha sonra Mehdi gelince gizlendiği yerden çıkacak ve Mehdi'ye katılacak. “ (Hadis)
(Horasan kökenli birisinin rol oynayacağı büyük bir Kudüs olayı olabilir.)

*Mehdi'nin doğumu: 1964
Mehdi'nin doğumu: “Onun doğumu Şağfe” :(beyit) 1385-1964
(Şın:300, Ğayın:1000, Fe:80, he:5  Toplam:1385 hicri - 1964 miladi)

*Mehdi'nin çıkışı: 2005
Mehdinin çıkışı:”Onun çıkışı ğatke”:(beyit) 1425 - 2005
(Ğayın:1000, Te:400, kef:20, He:5  Toplam:1425 hicri- 2005  miladi)

*Büyük Savaş: 2005
(Hadislerde belirtilen “Melhame-i Kübra” Mehdinin çıkacağı ilk büyük) savaştır.

* Deccal'ın hazırlanması: 2005
“O zaman Deccal'e hazır ol, de” (beyit)
Hicri:1425 – Miladi:2005 (Mehdi'nin çıkışı üzerine Deccal ona karşı hazırlığa başlar.)

* Mehdi'nin Hz. Davud'un kılıcını alması: 12 Ocak   2006
Hazret-i Davud'un kılıcındaki kabzasından yorumlanan tarih. Mehdi'nin  savaşlara başlamasına işaret olabilir.

*Mehdi'nin ilk zaferi: 2008
Maide suresi:56.ayeti:“Muhakkak Allah'ın taraftarları galip olanların ta kendileridir.”
Hicri:1428 Miladi 2008 (2005'te başlayan Büyük Savaş'ın sonundaki  Mehdi'nin ilk galibiyetidir.)

*2008 İsrail'in yıkılışı:
İsra suresi:7.ayet: “Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Ve eğer kötülük ederseniz o da sizin aleyhinizedir. Sonunda vaad geldiği zaman (öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar. Birincisinde girdikleri gibi mescide (Kudüs'e) girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın etsinler” : 2008
İsra suresi:8.ayet:“Umulur ki, Rabbiniz size merhamet eder. Fakat siz bozgunculuğa dönerseniz; biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri kıldık.”: 2008

İslam Birliğinin kurulması:  2012
2005 teki Büyük Savaşın başlamasından 2012 ye kadar İslam birliğinin kurulması dönemi olduğu sonucu çıkmaktadır.

* Mehdinin halifelik dönemi: 2012-2045
El-İşaa adlı hadis kitabına göre Mehdi gelecek ve 33 yıl Halife ünvanıyla İslam birliğini yönetecektir.

* Mehdi ve Hz.İsa dönemlerinin toplamı: 2005-2083
“Mehdi çıkacağı zaman 40 yaşında olacaktır. Ve 40 yıl yeryüzünde kalıp vefat edecektir.” (Hadis)
Mehdi'nin 40 yıl, Hz. İsa 45 yıl kalacak. Mehdi ile İsa'nın birlikte kaldıkları süre 7-9 yıldır. İslamiyetin egemenlik dönemi böylece 76 veya 78 yıldır.

* Deccal'ın çıkışı: 2037
“Çıkmak için vaktin gelmiştir.”(beyit) Miladi:2037

* Hz.İsa'nın gelişi: 2038
Nisa suresi:159.ayet. “Ehl-i Kitap'tan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde o onlara şahit olacaktır.” Hicri:1459 Miladi:2038

* Mehdi'nin Hz. İsa ile buluşması: 2038
Maide suresi:56.ayet: “Muhakkak Allah'ın taraftarları galip olanların ta kendileridir.” Hicri:1458 Miladi 2038

(El-Galibun): ikinci bir hesap ile 1458-2038 bütün dünyaya karşı alınan galibiyettir. Mehdi'nin son galibiyeti ve Hz.İsa'nın ilk galibiyetidir. Bu savaş Deccal'ın öldürüleceği ve ordularının mağlup olacağı savaştır. Tüm Dünyanın egemenlik altına alınmasını ifade eder. Hz.İsa ile Mehdi'nin birleştikleri ve bütün dünyaya İslamiyetin hak din olduğunu ilan etmeleridir.

Mehdi denilen büyük komutan 2037 'ye kadar olan dönemde bir çok fetihler yapar. İslam konfederasyonu Avrupada Tuna ve Ren sınırlarına kadar ilerler. İngiltereyi kuşatır ve ama orada durur.   İslamın bu ilerleyiş aşamasında Türkiye eski Osmanlı sınırlarından daha geniş bir alanı kontrol eder.

Sonra Deccal çıkar ve fethettiği toprakları  geri alır. Kitab-ı Mukaddesteki Kuzeyli güç; hadislerde belirtilen kuzeyden gelen olan deccal ile sembolize edilir. Nostradamus yorumlarında kartal sembollü kuzey konfederasyonundan bahsedilir.

Sonra Hz.İsa iner ve Deccali öldürür. (2038)  Deccal ile sembolize edilen güçleri yokeder. Batıda Amerika ve Avrupa'da İslamın etkisiyle Hristiyanlık özü olan tevhide dayalı İseviyete dönüşür. Başına Hz. İsa geçer.  Deccal'in aldığı aldığı bütün yerleri yeniden geri alır.  İslamın tüm dünyaya egemen olması bu dönemde gerçekleşir. Tüm dünya İslama girer. Böylece iki defa gel-git yaşanmış olur.)

*Ye'cüc ve Me'cüc çıkışı: 2053
“Tüm bunlar gerçekleştikten sonra Ye'cüc ve Me'cüce seslenir. Ve şöyle der.” (beyit)  Miladi:2053
“Ey Rum denizi kuru ! diye seslenir.” (beyit)  tarihsiz.
(Ye'cüc ve Me'cüc olaylarının cifri 2053 tür. Bu olay doğu ülkelerinden çıkacak ve yeryüzünü yerle bir edecek geniş bir istila hareketi olabilir. Bu istila Hz. İsa döneminde önlenecektir. Bu istila hareketi doğudan gelip Orta Doğuda sona erecektir.)

*Dabbetül-arzın çıkışı: 2064
Neml suresi: 82. ayet.“O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı)  zaman, Onlara yerden bir dabbe çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.” Miladi: 2064

* Ahirzaman: 2038
Ahirzaman kelimesi:Hicri: 1458 Miladi 2038  Zamanın sonu, kıyametin kopmaya başlamasına ait olayların başlangıcı...

*Dünyanın dengesinin bozulması: 2068
Vakıa suresi: 1. ayet.“Vakıa vaki olduğu zaman.” Hicri:1490 Miladi:2068

* Göğün yarılması: 2120
İnfitar suresi: 1. ayet. “Sema yarıldığı zaman” Hicri: 1543 Miladi:2120
Gökte bir yarıklığın ortaya çıkışı.. Karadelik tekilliği denilen olay..

*Ümmetin sonu: 2132
“Benden sonra ümmetim 1500 seneyi geçmez.” Hadis.
Güneş yılı itibariyle alırsak : 632 + 1500 = 2132  olur. Ay yılı itibariyle tahmini 2087 olur.
(2087 tarihi Bediüzzaman'ın bir hadisten çıkardığı Hicri 1506 = Miladi 2083 tarihiyle uyumludur.
Diğer yandan Fatiha'daki “Bizi doğru yola ilet” ayetinin cifri olan Hicri:1570= Miladi: 2145' leri göstermesi güneş yılı itibariyle olan tarihe yakındır.

Bu tarihlerden 2083-2087  İslam devleti yada devletlerinin yeryüzünden silinmesi tarihine işaret ediyor olabilir. 2132-2145  tarihleri ise  yeryüzünden müslümanların ortadan kalkmasına işaret edebilir.

Hz. İsa döneminde İslam dini tüm dünyaya egemen olur. Çok üstün  maddi-manevi bir uygarlık yaşanır. İnsanoğlu Ülker takım yıldızına ulaşır. Zenginlik rehavet getirir. Sonra yeniden bir dinsizlik akımı başlar. İslam ülkeleri gerileyip yeryüzünde tüm siyasi gücünü kaybeder.

Bu  çöküş sürecinin çok hızlı olacağı anlaşılıyor. Geri çekilen islam dini ortaya çıktığı yer olan Mekke ve Medine'de kaybolur. Bunun tarihi  2083 veya 2087 ler olabilir. Kuzeyli dinsizlik akımı İslamın siyasi gücünü kırdıktan sonra Afrikadan gelen zenci bir istila hareketi Mekke'deki kutsal yerleri tahrip eder.  Kabe yıkılır.  Dünyada müslüman ülke ve devlet kalmaz.

Müslümanların bundan sonra gizlenme, saklanma, takip ve kıyım dönemi başlar. Bu durum kaynaklarda insanların şeytanlaştığı yevm-ül-beter  olarak tanımlanır. 2132-2145 ler..

Yorum Yap


EmoticonEmoticon