13 Temmuz 2016 Çarşamba

Hz.Mehdi a.s Doğdugu Yer Hakkında Hadisler

Hz.Mehdi a.s Doğdugu Yer Hakkında Hadisler

İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

MEHDİ (AS)'IN KARA KÖYÜNDEN ÇIKACAĞI söylenmiştir. (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)

Hz. Mehid (a.s) Kimdir?

İmamlar on iki kişidir. İlki Hz. Ali, sonuncusu ise Hz. Mehdi'dir. Bu hususta tam 91 hadis vardır.

İmamlar on iki kişidir ve sonuncusu Mehdi’dir: Bu hususta 94 hadis vardır.

İmamlar on iki kişidir, dokuzu Hüseyin'in soyundandır ve dokuzuncusu Mehdi’dir: 107 hadis.

Mehdi, Peygamber'in Ehlibeyt'indendir: 389 hadis.

Mehdi, Ali'nin evlatlarındandır: 214 hadis.

Mehdi, Fatıma'nın evlatlarındandır: 192 hadis.

Mehdi, Hüseyin'in evlatlarındandır: 185 hadis.

Mehdi, Hüseyin'in dokuzuncu evladıdır: 148 hadis.

Mehdi, Ali b. Hüseyin'in evladıdır: 185 hadis.

Mehdi, İmam Muhammed Bakır'ın evladındandır: 103 hadis.

Mehdi, İmam Cafer Sadık'ın evlatlarındandır: 103 hadis.

Mehdi, İmam Sadık'ın 6. evlatlarındandır: 99 hadis.

Mehdi, Musa b. Cafer'in evlatlarındandır: 101 hadis.

Mehdi, Musa b. Cafer'in 5. evlatlarındandır: 98 hadis.

Mehdi, Ali b. Musa Rıza'nın 4. evlatlarındandır: 95 hadis.

Mehdi, İmam Muhammed Taki'nin 3. evlatlarındandır: 90 hadis.

Mehdi, İmam Hâdi'nin evlatlarındandır: 90 hadis.

Mehdi, İmam Hasan Askeri'nin evladıdır: 145 hadis.

Mehdi’nin, babasının adı Hasan'dır: 148 hadis.

Mehdi’nin adı ve künyesi, Resulullah'ın (s.a.a) adı ve künyesi ile aynıdır: 47 hadis.

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyururlar: "Mehdi benim evlatlarımdandır. Adı ve künyesi benim adım ve künyemle aynıdır. Ahlâk ve yaratılış açısından insanlar arasında bana en çok benzeyenide odur. Gaybete çekilecektir ki insanlar o zaman şaşkınlığa düşecek ve yollarını  kaybedecektir. Daha sonra yıldızlar gibi parlayarak ortaya çıkacak ve yeryüzünü zulümle dolduktan sonra adaletle dolduracaktır." [1]

Görüldüğü gibi bu hadis hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde va’dedilmiş Mehdi’yi tarif ve tavsif etmektedir.

Mehdi (a.s) Hz. Hüseyin'in Evlatlarındandır

Bazı Ehl-i Sünnet uleması "Bizim alimlerimiz Hz. Mehdi'nin Hz. Hasan'ın evlatlarından olduğuna inanırlar. Bu hususta Sünen-i Ebi Davut'ta rivayet edilen bir hadise dayanmaktadırlar. Ebu İshak şöyle diyor: "Hz. Ali, oğlu Hz. Hasan’a bakarken şöyle buyurdu: "Oğlum seyyittir, Resulullah da onu seyyid olarak adlandırmıştır. Onun soyundan birisi zuhur edecektir ki Peygamber'in adını alacaktır. Ahlakta Peygamber'e benzeyecek ama yüzden benzemeyecektir (veya tam tersi.)"[2] demektedirler.

Evvela bu hadisin istınsahında hata olabilir yanı Hz. Hüseyin yerine Hz. Hasan yazılmıştır. Zira bu hadis aynı senet ve metin ile ayrı kitaplarda da mevcuttur; onlarda Hasan yerine Hüseyin yazılmıştır."[3]

Saniyen bu hadisin, hem Sünni hem Şia kitaplarında yeralan ve Mehdi'nin Hüseyin'in soyundan olduğunu bildiren sayı yönünden çok ve senet yönünden müteber hadisler karşısında hiçbir itibarı yoktur. Burada örnek olarak Ehl-i sünnet kitaplarından birkaç hadis nakledelim:

Hüzeyfe, Hz. Peygamber’den şöyle nakleder: "Eğer dünyanın bir günü dahi bâki kalsa Allah Teâlâ benimle adaş olan evlatlarımdan birini göndermek için o günü uzatacaktır." Selman "Ya Resulallah, Mehdi hangi evlatlarınızdan olacaktır?" diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.a) mübarek elini Hüseyin’e vurarak "Bundan" buyurdular."[4]

Ebu Said-i Hudri Hz. Resulullah’ın Hz. Fatıma'ya şöyle buyurduğunu nakleder: "Bu ümmetin Mehdi’si bizdendir ve Hz. İsa namazda ona uyacaktır." Daha sonra mübarek ellerini Hüseyin’e vurarak şöyle buyurdular: "Bu ümmetin Mehdi’si bu çocuğumun neslinden gelecektir." [5]

Selman-i Farisi şöyle der: "Hz. Resulullah’ın yanına vardım, Hüseyin b. Ali Hz. Resulullah'ın dizine oturmuştu, Hazret onun yüzünü ve ağzını öpüyor ve şöyle diyordu: "Sen büyüksün, büyüğün oğlusun ve seyyidin -büyüğün- kardeşisin. İmamsın, imamın çocuğu ve imamın kardeşisin. Hüccetsin, hüccetin çocuğu ve hüccetin kardeşisin; Sen dokuz hüccetin babasısın ki onların dokuzuncusu Mehdi olacaktır." [6]

Hz. Ali (a.s) Hz. Resulullah’tan (s.a.a) şöyle rivayet eder: "Dünya; Hüseyin'in evlatlarından biri ümmetime egemen olup yeryüzünü zulümle dolduktan sonra adaletle doldurmadıkça sona ermeyecektir." [7]

Hz. Mehdi’nin Hz. Hüseyin’in soyundan geleceğini bildiren hadisler gereğince, onun Hz. Hasan'ın soyundan geleceğini bildiren hadisden itibardan düşer. Gerçi bu hadisleri mana itibarıyla cem'i etmekde mümkündür. Çünkü İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) annesi İmam Hasan’ın (a.s) evlatlarından olduğu için Hz. İmam Hasan ve Hz. Hüseyin'in her ikisi de Hz. Mehdi'nin atası sayılırlar (biri anne diğeri ise baba tarafından). Aşağıdaki hadisi de  buna şahit gösterebiliriz:

Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Fatıma’ya (a.s) şöyle buyurdular: "Bu ümmetin iki torunu bizdendir. Bunlar cennet ehli gençlerinin efendisi Hasan ve Hüseyin adlı çocuklarındır. Allah’a andolsun ki babaları onlardan daha faziletlidir. Beni hak üzere gönderen Allah’a andolsun ki bu ümmetin Mehdi’si dünya karıştığında o iki evladının neslinden vücuda gelecektir." [8]

Eğer Bilinseydi...

Bu noktada şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz: Vaat edilmiş Mehdi (as.) eğer böyle bilinen ve seçkin bir şahsiyete sahip olsaydı mezkur tavsif ve tarifler asr-ı saadetteki, müslümanların ve masum imamların ashabının kulağına ulaşsaydı, yanlışlık ve suistifade yolu kapanır, imamların ashabı ile alimler yanlışlığa düşmezlerdi. Halbuki görülmektedir ki imamların evlatlarından bazısı da olayın iç yüzünden habersizdiler. Nasıl oldu da bunca sahte Mehdi kendisini İslam'ın vaat ettiği Mehdi adıyla tanıtmış ve halkı kandırmıştır? Eğer müslümanlar Mehdi'nin adını, künyesini annesinin adını, babasının adını, on ikinci imam olduğunu, yaşını ve diğer özelliklerini bilseydiler nasıl yanlışlığa düşebilirlerdi? Halbuki bazıları Muhammed b. Hanefiye’yi veya Muhammed b. Abdullah b. Hasan’ı veya Hz. Sadık, veya Hz. Musa b. Cafer'i … Mehdi sanmışlardır."

Önceden de dediğimiz gibi Mehdi'nin varlığı asr-i saadette müslümanların nezdinde kesin bilinen birşeydi, varlığı hususunda hiçkimse şüphe etmiyordu. Hz. Resulullah (s.a.a), Mehdi'nin varlığını, bazı sıfatlarını, tevhid ve adalet üzere kurulan hükümetini, zulmü ortadan kaldırmasını, İslam dininin zaferini ve onun eliyle gerçekleşecek adaletı bütün müslümanlara beyan etmiştir. Onları böylesi sevindirici müjdelerle sevindirmiştir. Ama Mehdi'nin özellik ve alametlerini teferruatıyla tüm müslümanlara beyan etmiyordu. Hatta denilebilir ki bu mevzu, bir yere kadar bir sır olarak saklanıyordu. Sadece nübüvet esrarının taşıyıcıları olan güvenilir ve emin kimselere söyleniyordu. Hz. Resulullah (s.a.a) Hz. Mehdi'nin gerçek alametlerini Ali b. Ebi Talib, Hz. Fâtıma-ı Zehra (a.s) ve güvenilir bazı ashaba söylüyordu. Ama ashabın geneline üstü kapalı ve icmalen beyan ediyordu.

Ehl-i Beyt imamları da Hz. Resulullaha uyarak Mehdi (as.) mevzusunu müslümanların geneline üstü kapalı beyan etmişlerdir. Ama onun hakiki sıfatlarını her imam kendisinden sonraki imama söylemiş ve güvenilir ashaptan bazısına da beyan etmişlerdir. Ama halkın çoğu ve hatta imamların evlatlarından bazısı olayı detaylı olarak bilmiyorlardı.

Hz. Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt imamlarınin  bu kısa beyandan maksatları iki şeydi: Evvela bu vesileyle tevhid hükümetinin düşmanlarını ve zalimleri şaşırtmak ve böylece onların va’dedilmiş Mehdi kesin olarak tanımalarını engellemek istiyorlardı ki bu da Mehdi’nin muhafazası için gerekliydi. Evet, Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmanları çok iyi biliyorlardı ki eğer zalimler, ve zamanın hükümetleri, Mehdi’nin adını künyesini ve özelliklerini bilecek olursa kesin olarak babasını öldürüp doğumuna engel olabilirlerdi. Abbasoğulları, hükümetlerini korumak için her türlü vesileden istifade ediyor, bütün muhtemel tehlikeleri ortadan kaldırıyor ve her türlü cinayetleri işliyorlardı. Kendilerini rahatsız edeceğini tahmin ettikleri herkesi öldürüyor, itham edilen kişiler en yakınları bile olsa onu öldürmekten çekinmiyor hatta kendi kardeş, baba ve oğullarını bile katlediyorlardı.

Beni Ümeyye ve Abbasoğulları Mehdi'nin alamet ve özelliklerini tam olarak bimedikleri halde yine de muhtemel bir tehlikeyi ortadan kaldırmak için Fâtıma'nın evlatlarından binlerce insanı katlettiler. Bu vesileyle Mehdi'yi öldüreceklerini veya onun doğumunu önleyeceklerini sanıyorlardı, İmam Sadık (a.s) Mufazzal, Ebu Basir ve Eban b. Tağlib'e şöyle buyuruyordu: "Beni Ümeyye ve Abbasoğulları zalim hükümetlerinin bizim Kâim’imiz (Mehdi) vasıtasıyla yok olacaklarını duyduklarından bize düşmanlık etmeye başladılar. Kılıç çekerek Peygamber'in evlatlarını katletmeye ve neslini ortadan kaldırmaya çalıştılar ve böylece onu öldüreceklerini ümit ediyorlardı. Ama Allah istediğini gerçekleştirmek için zalimlere gerçekleri bildirmedi." [9]

Ehlibeyt imamları Hz. Mehdi'nin özelliklerini ifşa etmekten o kadar çekiniyorlardı ki yakın ashab ve hatta bazı evlatlarından bile bu hakikatleri gizliyorlardı. Ebu Halid-i Kâbili şöyle der: "İmam Ebu Cafer’e (a.s) tam olarak tanımam için Kâim'in ismini bana söylemesini istedim. Hazret şöyle buyurdu: "Ey Eba Halid öyle bir şeyi soruyorsun ki Fatıma’nın soyu bile onu bilecek olsalar o Hazret’i parça parça ederler." [10]

Ayrıca, Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt imamları meseleyi fazla teferruatına inmeden naklediyorlardı ki imanı zayıf insanlar İslam dininin galebesinden ümitsizliğe düşmesinler. Konunun izahı şudur:

Bazı müslümanlar Hz. Resulullah'ın (s.a.a) ve Ali'nin nurlu hayatlarını duydukları veya gördükleri ve hak dininin zafere ulaşacağını duydukları ve zulüm ve sitemden usandıkları için binlerce umit ve arzu ile İslam'a giriyor, ama daha yeni iman ettikleri ve kâmil bir şekilde imanın hakikatine erememiş olduklarından acı tarihî olaylardan çabucak etkileniyorlardı. Öte yandan Beni Ümeyye ve Abbasoğullarının hareketlerini görüyor, İslam beldelerindeki sosyal adaletsizlik ve karışıklıkları müşahade ediyor ve bu sebeple şaşkınlığa düşüyorlardı. Bu yüzden bu tür insanların ümitsizliğe düşeceklerinden ve İslam'dan döneceklerinden korkuluyordu. Bu insanlara imanlarını korumakta yardımcı olan mevzulardan biri de şüphesiz ki kurtuluşu ve Hz. Mehdi'nin (a.s) kıyamını bekleyişdi. İnsanlar hergün Mehdi'nin kıyam edeceğini, İslam ve müslümanların işlerini düzelteceğini umuyordu. Onun zulmü yok edeceğini ve İslam dinini her yere yayacağını ümit ediyorlardı. Bu ise Mehdi'nin ne zaman kıyam edeceği ve benzeri gerçek özellikleri kamil olarak bilinmediği taktirde gerçekleşebilirdi. Ama eğer zuhur vaktini ve diğer özelliklerini, örneğin kimin oğlu olduğunu ve hangi tarihte kıyam edeceğini bilselerdi asla böyle bir netice elde edemezlerdi. Evet, asr-ı Saadete yakın dönemlerde zayıf insanları ümitlendiren ve tüm acılar karşısında onları dayanıklı yapan  şey, Hz. Peygamber ve Ehlibeyt imamlarının icmalen beyan ettiği bu kurtuluş müjdesiydi.

Yaktin oğlu Ali şöyle dedi: "Niçin hakkımızda yapılan müjdeler gerçekleşmekte ama sizler hakkındaki müjdelerden hiçbir belirti görünmemektedir?" Ali b. Yaktin şöyle cevap verdi: "Her ikimiz hakkındaki rivayetler bir kaynaktandır. Ama sizin hükümetinizin zamanı geldiğinden, hakkınızda yapılan tahminler birbiri ardınca gerçekleşmektedir. Ama Âl-i Muhammed'in iktidar zamanıysa henüz gelmemiştir. Bu sebeple bizleri sevindirici müjdeler ve arzularla meşgul ettiler. Eğer bizlere Al-i Muhammed'in hükümetinin 200 veya 300 yıldan önce kurulmayacağını söyleselerdi kalpler üzülür ve halk yığınları İslam'dan uzaklaşırdı. Ama olayı bizlere her gün kurtuluşu ve hak devletinin kuruluşunu beklememizi sağlayacak bir şekilde söylediler."[11]


Ayetullah İbrahim Emini

[1]- Bihar-ul Envar, c.51, s.72.

[2]- Sünen-i Ebi Davut, c.2, s.208.

[3]- Isbat-ül Hüdat, c.7, s.208.

[4]- Zehair-ul Ukba, s.156.

[5]- Kitab-ul Beyan fi Ahbar-i Sahib'iz-Zaman, 9.bab.

[6]- Kitab-u Yenabi'il Mevedde, c.1, s.145.

[7]- Es- Sevaik-ul Muhrika, s.165.

[8]- Isbat-ül Hüdat, c.7, s.183.

[9]- Kemaluddin, c.2, s.23.

[10]- Gaybet-i Şeyh, s.202.

[11]- Gaybet-i Şeyh, 2.baskı s.207.

HZ MEHDİ AS DOĞDUMU ?

Alemlerin rabbi olan yüceler yücesi ALLAH cc ın ad ile başlarız.

Hz mehdi ar hakkında çok farklı görüşler olduğunu biliyoruz.Bunlaı şöyle sıralayabılırız.

1:Mehdi geçmişte geldi görevini yaptı ve gitti
2:Mehdi hiçri 1400(1980)de göreve başladı
3:Mehdi 255 yılında doğmuştur,mağarada yaşamaktadır
4:Mehdi diye bir şey yok ve gelmeyecektir.
5:Mehdi hicri 1400(1980)yılında doğmuştur..

İşte Mehdilik ile ilgili genel düşünceler bunlardır.Şimdi bunları teker teker inceleyelim bakalım hangisi daha mantıklı ve olabilirliği daha yüksek..

1:Mehdi geçmişte geldi görevini yaptı ve gitti

Geçmişte yaşamış ve vefat etmiş bir çok kişinin mehdi olduğunu savunan gruplar,kendi hocalarını veya evliyalarına mehdi vasfı takarak, bakın mehdi geldi görevini yaptı ve gitti demektedirler.

Mehdi nin görevlerinden en mühim olanı dünya daki herkesin müslüman olana kadar görevine devam edeceğidir.
İkincisi ise bütün dünya devletlerinin birleşerek tek devlet olmasıdır.Hatta devlet kavramının bile ortadan kalkacağı dünya birliğinin kurulmasıdır.
Üçüncü olarak dünya üzerinde fakirliğin kalkmasıdır.Hatta kimin mala ihtiyacı varsa buyursun gelsin denilmesine rağmen kimsenin mala tenezür etmeyeceğidir.

Görüldüğü gibi geçmişte hiç bir alim hiç bir hoca bunları başaramamıştır..Şu anda yaşadığımız dünya da henüz mehdi ar ın yapacaklarının yapılmadığı görülmektedir.
Birinci şık asla mehdi için kullanılamaz..

2:Mehdi hiçri 1400(1980)de göreve başladı.

Hicri 1400(1980) yılında mehdi görevine başlamış ve şu anda görevindedir.Diyenler bu gurubu oluşturmaktadır.1980 yılından 2013 yılına yani günümüze kadar 33 yıl geçmesine rağmen mehdi olduğunu söyleyen yüzlerce kişi olmuş,Bu kişiler mehdinin 3 görevini başaramamıştır.Ayrıca görüldüğü gibi 1980 yılında göreve başladı diyenler şu anda 60-80 yaşlarında olmaları mehdi ar çıktığında 40 yaşında olacağına tamamen ters düşmektedir.
Bu ikinci şıkta kesinlikle mehdi için kullanılamaz..

3:Mehdi 255 yılında doğmuştur,mağarada yaşamaktadır

Bu grubu oluşturanlar mehdinin 255 yılında doğduğuna ve yaklaşık olarak 1179 yıldır mağarada beklediğine inananladır.Böyle bir çocuğun ne doğduğuna ne de mağaraya girdiğine dair hiç bir görgü tanığı yoktur.Mağarada 1179 yıldır bekleyen bir çocuk inancı akla ve mantığa aykırıdır.Ayrıca Peygamberimizin mağarada bekleyen biri hakkında hiç bir hadisi yoktur..
Bu üçüncü şıkta mehdi için Kullanmak kesinlikle doğru olmaz..

4:Mehdi diye bir şey yok ve gelmeyecektir.

Bu grupta olanlarda mehdinin gelişini inkar ederek ne mehdi gelecek nede isa as inecek diyenlerdir.Bu görüşü savunmak Mehdi hakkında peygamberimizden bize ulaşan 300 ün üstündeki hadisi inkar etmektir.Hz isa as ın kıyamete yakın geleceğini kuranı kerimin bir çok ayetinde görmek mümkündür.Günümüz dünyasında müslümanların çektikleri eziyetler,işkenceler,aşağılanmalar,ölümler,ülkelerin iflas durumunda olması ekonomik kriz,fuhuş,adaletsizlik,içki,kumar en önemlisi peygamberimizin belirttiği yüzlerce alametin gerçekleşmiş olması ve ortadoğuda giderek şiddetlenen savaşlar,bu savaşların melhamei kübraya dönüşeceği aşikare görülmektedir..

Dolayısı ile eğer mehdi veya isa as gelmezse dünyanın bu gidişle geleceğinin hiçte parlak olmayacağı körlerin bile görebilceği bir gerçektir..

5:Mehdi hicri 1400(1980) yılında doğmuştur..

Bu şıkkı dükkatlice incelemek istiyorum çünkü benimde savunduğum ve en mantklı olduğundan kesinlikle emin olduğum bu şıktır.

Dünyanın geleceğinde 1400 yıl sonra gelecek bir hakikatı zamanlarında yakın zannetmişlerdir.Bu söz beddüzamanın bir sözüdür.Dünyanın geleceği ile ilgili yaptığı yorumlarda bundan bir asır sonra zulumatı dağıtacak zatlar DAHİ BU ZAMANDA gelse diyerek günümüzü işaret etmiştir.Ahir zaman alametlerine dikkatlice bakıldığında görülmektedirki 1980 yılından sonra alametler ardı ardıına gerçekleşmiş sanki bakın ben geldim işte alametlerim dercesine bağırmaktadır.

Günümüz dünyasında müslümanların çektikleri eziyetler,işkenceler,aşağılanmalar,ölümler,ülkelerin iflas durumunda olması ekonomik kriz,fuhuş,adaletsizlik,içki,kumar en önemlisi peygamberimizin belirttiği yüzlerce alametin gerçekleşmiş olması ve ortadoğuda giderek şiddetlenen savaşlar,bu savaşların melhamei kübraya dönüşeceği aşikare görülmektedir..

Müslümanların ve mazlumların bu acılarına son verecek olacak mehdi ar ın bu sebeplerle şu andan yaklaşık olarak 33 yaşlarında olması gerekmektedir.

Görüldüğü gibi bu şıklardan akla ve peygamberimizin hadislerine en uygun ve mantıklı olanı Hz Mehdi ar ın 1980 yılına yakın bir zamanda doğmuş olması gerektiğidir.Yorum Yap


EmoticonEmoticon