5 Ağustos 2016 Cuma

Hz.Mehdi (a.s)’ın Mübarek Soyu Hakkında


MEHDİ İLE İLGİLİ HADİSLERİN EHL-İ SÜNNET NEZDİNDE MÜTEVATİR OLUŞU

Hz. Mehdî (aleyhi’s-selâm) ile ilgili hadislerin sayısı o kadar fazladır ki, iki İslam ekolünün naklettiği hadisler içerisinde çok az konu bu hadde ulaşmıştır. Ehl-i Beyt Ekolü’nde Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve âlih) ve Ehl-i Beyt imamlarının hepsinden Hz. Mehdî (aleyhi’s-selâm) hakkında hadisler vârid olmuştur.

Ehl-i Sünnet’in de Resûlullah’tan (sallallâhu aleyhi ve âlih) bu konuda naklettikleri hadisler mütevâtir olup, onların ileri gelenleri­nin büyük bir bölümü de buna tanıklık etmişlerdir.

Nitekim Hâfız Askalanî der ki:

“Hz. Mehdî ve O’nun Ehl-i Beyt’ten olduğu, yedi yıl hükümet edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa’nın O’nunla bir­likte zuhûr edeceği, Deccal’i öldüreceği, ümmete imamet edece­ği ve İsa’nın O’nun arkasında namaz kılacağına dâir Muhammed Mustafa’dan (sallallâhu aleyhi ve âlih) naklolunan hadisler, râvilerinin sayısının çokluğundan mütevâtir ve müstefizdir…” [1]
“Ebu Hüseyn-i Acurî şöyle der: ‘Mehdî’nin zuhûru, Ehl-i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı, îsa (aleyhi’s- selâm) ile birlikte zuhûr edeceği ve Filistin topraklarındaki Bâb-ı Led’de Deccal’i öldürmek için O’na yardım edeceği, ümmete ima­met edeceği ve Hz. İsa’nın (aleyhi’s-selâm) da O’nun arkasında namaz kılacağına dâir Hz. Mustafa’dan (sallallâhu aleyhi ve âlih) naklolunan hadisler, râvilerinin sayısının çokluğundan mütevâtir ve müstefizdir.’”[2]
“Mehdî’nin Ehl-i Beyt’ten olduğu ve yeryüzünü adaletle doldu­racağına dâir Peygamber’den (sallallâhu aleyhi ve âlih) naklolunan rivâyetler mütevâtirdir ve Deccal’i öldürmek için İsa’ya yardım edeceğini bildiren hadisler de mütevâtirdir.”[3][4]
Mısırlı Şeyh Muhammed el-Hanefı “İthaf-u Ehli’l-İslam” adlı kitabında der ki:

“Mehdî’nin zuhûr edeceğine dâir, Hz. Peygamber’den (sallallâ­hu aleyhi ve âlih) naklolunan hadisler mütevâtirdir.”
Araştırmacı Muhammed b. Resûl Berzencî şöyle der:

“Muhammed b. Hasan Esfevî ‘Menâkıb-ı Şafiî’ adlı kitabında şöyle der: Mehdî ve onun Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’inden oldu­ğuna dâir Resûlullah’tan naklolunan rivâyetler mütevâtirdir.”[4]
“Mehdî’nin zuhûru, Ehl-i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı ve Filistin’deki Bab-ı Led’de Deccal’i öldürmek için İsa’ya yardım edeceği, ümmete İmam olup İsa’nın O’nun arkasında namaz kılacağına dâir Peygamber’den (sallallâhu aleyhi ve âlih) ulaşan hadisler mütevâtirdir.” [5]
“Alimlerin üzerinde ittifak ettikleri şey şudur ki; Mehdi âhir za­manda kıyam edecektir ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır.” [6]
Ehl-i Sünnet’in hafız ve râvileri, yüzlerce hadis, tefsir, kelam, irfan, terceme, lügat ve tarih kitaplarında Mehdi hadisini tahric et­mişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Nitekim Buhârî, Sahih’inde, Mehdî’den, “Hz. İsa (aleyhi’s- selâm) yere indiğinde ümmetin İmam’ı” diye söz edilmiştir. Bu hadisten maksadın Hz. Mehdi (aleyhi’s-selâm) olduğunda kimse şüphe etmemiştir.

Hz. Mehdi (a.s.) hakkmdaki hadis ve rivayetleri nakleden Ehl-i Sünnet kaynaklarından bazıları şunlardır:

Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahih’inde,
Müslim b. Haccac, Sahih’de,
Buhârî, Tarih-i Kebir’de,
Ebu Davud, Sünen’de,
İbn-i Mâce, Sünen’de,
Hâkim, Müstedrek’te,
Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-Cem’u Beyne’s-Sihah’da, Tirmizî, Sahih’inde,
İbn-i Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye’de, ayrıca Nihâyetu’l-Bidâye’de,
Zehebî, MizanuT-İtidal’da, Tezkiretu’l-Huffaz’da, Lisanu’l-Mizan’da, Tarihu’l-İslam’da, Telhisu’l-Müstedrek’de,
Muttaki, KenzuT-Ummal’da, ayrıca Muntahab-ı Kenzu’l-Ummal’de,
Ebu Nuaym, Hilyetu’l-Evliya’da,
Muhibbuddin Hatib, Zehâiru’l-Ukba’da, ayrıca, Riyazu’n-Nazıra’da,
Yusuf b. Yahya Mukaddesi, Akdü’d-Dürer’de,
Beyhakî, el-İtikad’da, ayrıca, el-Bas’u ve’n’Nüşur’da,
Hamidî, el-Cem’u Beyne’s-Sahiheyn’de,
Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de,
Taberî, Mu’cemu’s-Sağir’de,
Hatib, Tarih-i Bağdad’da,
İbn-i Esir, en-Nihaye’de,
Askalanî, el-İsabe’de, ayrıca, Tehzibu’t-Tehzib’de,
İbn-i Asakir, Tarih-i Dimeşk’de,
İbn-i Esir, UsduT-Gâbe’de,
Diyarbekrî, TarihuT-Hamis’de,
İbnüT-Cevzî, Tezkire’de,
İbn-i Hallikan, VefeyatuT-A’yan’da,
İbn-i Hacer, SavâikuT-Muhrika’da,
İbn-i Teymiyye, Minhacu’s-Sünne’de,
Suyûtî, Câmiu’s-Sağir’de,
Semhudî, CevheruT-Akdeyn’de,
Zeyni Dahlan, Siretu’n-Nebeviyye’de…[7]

[1]     et-Tehzib, c. 9, s. 144, Haydar Abad bas.; bunu Suyûtî de “el-Havi li’l-Fetava” kitabında aynen nakleder.
[2]     tbn-i Hacer el- Heysemî, Es-Savâik, s. 165, Mısır bas.
[3]     Şeblencî, Nûru’l-Ebsâr, s. 171 ’de, Mısır Şa’biyye bas.
[4]     Muhammed b. Resûl Berzencî, el-tşaa li Eşrâti’s-Saa, s. 87, Mısır bas.
[5]     Şeyh Muhammed Sabban, İs’afu’r-Rağıbîn, s. 140, Mısır bas.
[6]     Süveydî, Sebâiku’z-Zeheb, s. 78, Mısır bas.
[7]     Bkz. Ehl-i Beyt Mesajı, Hz. Mehdî (a.s.) Özel Sayısı, yıl: 4 sayı: 15, 1997-1418, s.56-57


Yorum Yap


EmoticonEmoticon