6 Ağustos 2016 Cumartesi

Hz.Mehdi İle İlgili Ehl-i Sünnet Kaynakları


Abirî, “İbrazu’l-Vehmi’1-Meknûn” adlı eserinde, mevcut bütün kaynaklara ulaşma imkânı olmadığı halde, Hz. Mehdî’yle (aley-hi’s-selâm) ilgili Ehl-i Sünnet kaynaklı yüz hadis tespit etmiştir.
Ehl-i Beyt Ekolü yoluyla Hz. Resûlullah’tan (sallallâhu aleyhi ve âlih) nakledilen hadislerle birlikte bu rakamın yüzlerce hadisi aşacağı apaçık ortadadır.
Nitekim, Ehl-i Beyt Ekolü’nün, Hz. Mehdî (aleyhi’s-selâm) hak¬kında İmam Ali (aleyhi’s-selâm), Hz. Fâtıma’dan (aleyhi’s-selâm) nakledilen hadisler de eklenecek olursa bu konudaki hadislerin sa¬yısı bini aşar.461

Hz. Mehdî’yle (a.s.) ilgili hadisleri içeren Ehl-i Beyt kaynakla¬rından birkaçı şöyledir:
Usûl-i Kâfi
KeşfiıT-Gumme fi Marifeti’1-Eimme
İsbâtu’l-Hudat
el-Avâlim
Bihâru’l-Envâr
Emali-i Sâduk
Tefsiru’l-Ayâşî
Tefsiru’l-Burhân
Tefsir’ul-Kummî
Tefsir-u Kenzi’d-Dekâik
Hilyetu’l-Ebrâr
Delâilu’l-İmâme
Muhtasar-u Besâiri’d-Derecât
Tefsir-u Fırati’l-Kûfî
Tefsir-i Sâfı
MeaniyuT-Ahbar
Tefsir-i MecmaiT-Beyan
Tefsir-u Nuri’s-Sekaleyn
el-Umde
Vesâilu’ş-Şia
Muntesebu’l-Eser
Kitab-ı Suleym b. Kays
Emalı-ıTusı
Gayetu’l-Merâm
Menâkib-u Emîri’l-Mü’minîn
Kurbu’l-İsnâd
Emâli-iMüfid
Uyun-u Ahbari’r-Rıza
el-İykâz’u Mine’l-Hecea
Sevâbu’l-A’mal
et-Tafzi’l li’l-Kerâcikî.462

461 Bkz. Ahadisu’l-İmami’l-Mehdî
462 Ehl-i Beyt Mesajı, Hz. Mehdî (a.s.) Özel sayısı, yıl: 4, Sayı: 15, 1997-1418, s.121-122


Yorum Yap


EmoticonEmoticon