5 Ağustos 2016 Cuma

İbn-i Hişam-ın Bağdadi ve Hz.Mehdi Hakkında

İbn-i Hişab-i Bağdadî (567)

Meşhur bilgin, nahivci, müfessirdir. İbn-i Hallikan, Vefayatü’l-Ayan’da şöyle yazar:

“İbn-i Hişab el-Bağdadî diye meşhur olan Şeyh Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Hişab, edebiyat, nahiv, tefsir, hadis, soy bilim ve hesap ilminde meşhur âlimdir. O Kur’an- ı Kerim’i çeşitli kıraatlerle ezberlemiş olup çeşitli ilimlerde üstattı.
Suyûtî de “Tabakâtu’n-Nuhaf’da ve diğerleri diğer kaynaklarda bu ve buna benzer ibârelerle onu anmış ve eserlerini saymışlardır.

İbn Hişab, küçük bir kitap olan “Tarih-i Mevâlidi’l-Eimme ve Vefayatihim”de, İbn-i Sebbağ el-Mâlikî “el-Fusûli’l-Muhimme”de ve Şeyh Süleyman el-Hanefi “Yenâbiu’l-Mevedde”de, Ebu Nuaym el-İsfehanî’nin “Erbain”inde ve Ehl-i Sünnet’e göre güvenilir olan Ali b. İsa Erbilî’nin “Keşfu’l-Gumme fi Mârifeti’l-Eimme”sinden naklen, kendi senediyle Ebubekr Ahmed b. Nasr b. Abdullah b. Feth ed-Dari en-Nehrevanî’den ve Sıddıka b. Mûsâ’dan İmam Rızâ’nın (aleyhi’s-selâm) şöyle buyurduğunu nakleder:

“Halef-i Sâlih, Ebu Muhammed Haşan b. Ali’nin evlatlarmdandır; Sahibe’z-Zaman ve Mehdi O’dur.”
Yine İbn-i Hişab yazıyor ki:

“Cerrah b. Süfyan bize şöyle nakletti: Tahir b. Harun b. Mûsâ el-Alevî, babası Harun’dan ve o da babası Mûsâ’dan şöyle nakletti: Mevlâm Ca’fer b. Muhammed (aleyhi’s-selâm) buyurdu ki: Halef-i Sâlih, benim evlatlarımdandır. O Mehdî’dir. İsmi Muhammed ve künyesi Ebu’l-Kâsım’dır. O âhir zamanda kıyam edecektir. O’nun annesinin adı ise Seykal’dir.”
Ebubekir ed-Dari’ der ki:

“Bir rivâyette O’nun annesinin isminin Hekime ve başka bir rivâyette Nergis olduğu belirtilir. Süsen olduğu da söylenir. Ama Allah daha iyi bilir. O’nun künyesi Ebu’l-Kâsım’dır.”1

1: en-Necmu’s-Sakib, s. 119, İslamiyye basımı.


Yorum Yap


EmoticonEmoticon