5 Ağustos 2016 Cuma

Muhammed Mubin el- İndi ve Hz.Mehdi Hakkında

Muhammed Mubin el- İndî (h. 1327 yılından önce yaşıyordu)

“Vesiletu’n-Necat” adlı kitabında gözlerden kayıp olan İmam-ı Zaman’dan genişçe söz etmiştir. Ulemânın görüş birliğiyle “Keşfu’l-Gumme”den şöyle nakleder:

“O, Samarra’da dünyaya gelmiştir. Resûlullah (sallallâhu aley­hi ve âlih) ile aynı isim ve künyeyi taşır. Lakabları Mehdi, Kâim, Muntazar ve Hüccet’tir.” Bu açıklamadan sonra şöyle yazar: “Gâib İmam hakkında rivâyetler çoktur. Muhaddisler hiçbirini bırakmak­sızın bu rivâyetleri kendi kitaplarında nakletmişlerdir.

Onlardan biri Nu’manî diye meşhur olan Şeyh İmam Cemaluddin Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim, Mehdi hakkmdaki ha­disleri açıklayarak ‘Melâu’l-Gaybe fi Tûli’l-Gaybe’ adındaki kita­bında kaydetmiştir.

Yine Hâfız Ebu Naim, Mehdi hakkında kırk hadis nakletmiştir.

. Şeyh Ebu Abdullah Genc-i Şafiî de bu hususta ‘el-Beyan fi Ahbar-i Sahibi’z-Zaman’ isminde bir kitap yazmıştır.

İbn-i Haşab da ‘Mevâlid-u Ehl-i Beyt’ adlı kitabında kendi se­nediyle Ali b. Mûsâ er-Rıza’dan (aleyhi’s-selâm) şöyle rivâyet et­miştir:

Halef-i Sâlih, Ebu Muhammed Hasan b. Ali’nin evlatlarından olup Sahibu’z-Zaman Kâim-i Mehdî’dir.” [1]
Bu konuda bizim şahsî kanaatimiz de, beklenen Mehdî‘nin Hz. Fâtıma ve Hz. Ali soyundan ve Hz. Hüseyin’in evlatlarından oldu­ğu yönündedir.

[1]     Vesiletu’n-Necat, Leknehu’da Gülşen-i Feyz basımı, s. 420; Ehl-i Beyt Mesajı, Hz. Mehdi (a.s.) Özel Sayısı, Yıl: 4, Sayı: 15, 1997-1418, s. 312-346


Yorum Yap


EmoticonEmoticon