5 Ağustos 2016 Cuma

Şeyh Abdullah Mutirî el-Medenî eş-Şafii ve Hz.Mehdi Hakkında

Şeyh Abdullah Mutirî el-Medenî eş-Şafiî (h. 765)

“el-Rivâzu’z-Zâhire fi Fazl-i Âl-i Beyti’n-Nebi ve Itretihi’t-Tâhire” kitabında Ehl-i Beyt imamlarının (aleyhi’s-selâm) faziletleri hakkında yüz elli bir tane hadis kaydetmiştir. En son hadisinde di­yor ki:

“Hüseyin b. Ali’nin evlatlarından biri âhir zamanda gelecek olan Mehdî’dir.

… Hüseyin’in soyundan gelenlerin hepsi, bütün Müslümanların güçlerinin yüceliğini, ilimlerinin çokluğunu, takvalarını ve kemâl­lerini itiraf ettiği İmamların büyük önderi, yani peygamberlerin ve en iyi yaratıkların sülalesi Zeynu’l-âbidîn Ali b. Hüseyin’e (Allah O’ndan râzı olsun) ulaşırlar.”
Daha sonra onun ve pâk soyundan bir grubun bazı faziletlerini sayarak diyor ki:

“Birinci İmam Ali b. Ebi Tâlib (Allah O’ndan râzı olsun) ve … On birinci İmam Hasan el-Askerî (Allah O’ndan râzı olsun) ve On ikinci İmam O’nun oğlu Muhammed Kâim el-Mehdî’dir (Allah O’ndan râzı olsun).

İmam Mehdî dünyaya gelmeden önce Müslümanlar arasın­da Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih), Ali b. Ebi Tâlib (Allah O’ndan râzı olsun) ve diğer değerli babaları tarafından O’nun On ikinci İmam olduğu, kılıçla kıyam edeceği, Kâim-i Muntazar oldu­ğu açıkça söylenmiştir. Sahih rivâyetlerde kaydedildiğine göre On ikinci İmam kıyam etmeden önce iki kez Gaybet’e çekilecektir…”1
Muhaddis Nûri daha sonra şöyle yazıyor:

“Yazarın el yazısıy­la yazmış olduğu ‘er-Riyâzu’z-Zâhire’yi ele geçirdim. Onun ar­kasında şöyle yazıyordu: Riyâzu’z-Zâhire fi Fazl-i Âli’n-Nebi ve Itretihi’t-Tâhirîn kitabı, Mutirî diye meşhur olan, Şafiî mezhebine mensup, Eş’arî ve Nakşibendî tarikatından Allah’a muhtaç olan Abdullah b. Muhammed’in eseridir.”

232 Keşfu’l-Estâr, s. 215


Yorum Yap


EmoticonEmoticon