27 Eylül 2016 Salı

Hz.Musa (as)'a Gelen On Emir (On Emir Nedir)

“Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan, "Yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz; ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diyerek söz almıştık. Sonra, içinizden küçük bir kesim dışında, sözünüzden döndünüz; hâlâ da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden, birbirinizin kanlanın dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hâlâ da (buna) şahitlik ediyorsunuz." (Bakara Suresi, 2/83, 84)

Bu âyetlerde İsrâiloğulları'nın yükümlü kılındıkları ve Yahudi-Hristiyan literatüründe "on emir" diye bilinen dinî ve ahlâkî vecîbelerden bazıları hatırlatılmakta; Allah'ın onlardan bu vecîbeleri ifa edecekleri yönünde söz aldığı ifade buyurulmaktadır. Kitâb-ı Mukaddes'te, Tanrı'nın "kendi parmaklarıyla" taş levhalar üzerine yazarak Hz. Mûsâ (as) aracılığıyla İsrâiloğullarına bildirdiği ifade edilen bu emirler (Çıkış, 20, 32/15, 20/1-17) şöyle sıralanır:

1. Allah'tan başka ilâhların olmayacak.

2. Kendin için oyma put yapmayacaksın.

3. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın.

4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.

5. Babana ve anana hürmet edeceksin.

6. Adam öldürmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Yalan şahitliği yapmayacaksın.

10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

Kur'ân-ı Kerîm'in İsrâ sûresinin 101. âyetinde, "Andolsun biz Musa'ya açık seçik dokuz âyet verdik. Haydi İsrâiloğulları'na sor" şeklinde işaret ettiği dokuz âyetin, Tevrat'taki on emrin cumartesi yasağı dışında kalanlarını kapsadığı anlaşılmaktadır. Cumartesi gününe saygı ise sadece Yuhudileri bağlayan bir hüküm idi. (bk.Nahl l6/124.)

Ayetlerde Allah'tan başka tanrı tanımamak, ana-babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek, insanlara güzel söz söylemek, namaz kılıp zekât vermek, birbirinin kanını dökmemek, kendi yurttaşlarını vatanlarından kovmamak şeklinde sıralanan yükümlülükler arasında On Emir’ den bazı hükümlerin de yer aldığı görülmektedir. On emrin cumartesi yasağı dışında kalanları, bütün peygamberlere gönderilen kutsal kitapların ortak öğretileri olup Kur'ân-ı Kerîm'de Müslümanlar da bu tür vecîbelerle yükümlü kılınmıştır. (bk, En'âm 6/151-153; İsrâ 17/23-39.)

83. âyette İsrâiloğullarından çoğunun zamanla Allah'a verdikleri sözden döndükleri yani belirtilen hükümlere uymadıkları, Hz. Peygamber (asv) dönemindeki Yahudilerin de bu hükümlere sırt çevirdikleri bildirilmektedir. (Kur’an Yolu, I/81)

On emirde yer alan kurallar insan tabiatının bir gereği ve evrensel ilkeler olduğu için sadece Yahudilik’te değil diğer ilâhî dinlerde de söz konusudur.

On emrin birincisini teşkil eden tevhid inancı Kur’an’ın ısrarla üzerinde durduğu ilk ve temel ilkedir. (Bakara 2/163; En‘âm 6/19, 102; İsrâ 17/23)

İkinci emir putperestliğin yasaklanmasıyla ilgilidir ki Kur’an hem şirki hem Allah’tan başkasına tapınmayı yasaklamaktadır. (Nisâ 4/36, 116, 171; En‘âm 6/151; A‘râf 7/191-195; Yûnus 10/18; Nahl 16/20)

Allah’ın adının boş yere ağza alınması, yani Allah’ın adının kullanılarak yalan yere yemin edilmesi Kur’an’da da yasaklanmıştır. (Bakara 2/224;Mâide 5/89; Nahl 16/91)

Cumartesi yasağı sadece İsrâiloğulları’na ait bir ceza ve müeyyide olup Hz. Muhammed geçmiş ümmetlere ait diğer mükellefiyetler gibi bunu da kaldırmıştır. (A‘râf 7/157)

Ana babaya hürmet (Bakara 2/83; İsrâ 17/ 23), insan öldürmeme (Bakara 2/84; Nisâ 4/29; Mâide 5/32), hırsızlık yapmama (Mâide 5/38; Mümtehine 60/12), zina etmeme (Nûr 24/30-31), komşuya karşı yalan şahitlikte bulunmama, komşunun malına mülküne tamah etmeme (Bakara 2/83; Nisâ 4/36; Furkān 25/ 72) gibi hususlar Kur’an’da da yer almaktadır.

İbn Abbas, İsrâ sûresindeki (17/22-39) emir ve yasakların Mûsâ’nın levhalarında da bulunduğunu belirtmiştir. (Fahreddin er-Râzî, XX, 214) En‘âm sûresinde (6/151-153) yer alan emir ve yasaklar da on emirle benzerlik göstermekte, on emir veya on vasiyet olarak bilinmektedir. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi On Emir md.)"Once we have the children of Israel," Only you will worship Allah; for parents, close relatives, orphans, you'll favor the poor. Say good words to people, the prayers, pay the obligatory charity "We've promised saying. Then, except for a small part of you, you're back on your word; çevirmekt are still in the back. Once upon a time you, whether your bloody each other's pouring, we get together you mention that you will remove your home. You've come to accept it too. Still in (you), you are witnessing. "(Qur'an, 2/83, 84)

These verses Israelites made their obligation and Judeo-Christian literature in the "Ten Commandments" she is reminded of some of the known religious and moral obligations; buyurulmaktadır said to have received word that they will fulfill their obligations to God from them. Bible, the God "with their finger" typing on stone slabs Hz. Moses (pbuh) stated that these orders are reported through the Children of Israel (Exodus, 20, 32/15, 20 / 1-17) is as follows:

1 will be the god other than Allah.

2. You shall not make for yourself idols carved.

3. You shall mention the name of God in vain.

4. You're not doing any work on Saturday.

5. Honor thy father and mother.

6. You shall not kill Adam.

7. Thou shalt not commit adultery.

8. You shall not steal.

9. You shall not make a lying witness.

10. neighbors you will covet nothing.

In the 101 verses of the Quran to Isra sura, "And verily We gave clear nine verses of Moses. Ask Let Israel" as pointed out by the nine verses, it covers the outside of the ban Saturday of the ten commandments in the Torah. Saturday was only the respect of a provision that connects Yuhudi. (Bk.nahl l6 / 124.)

In the verses to recognize gods other than Allah, for parents, relatives, to kindness to orphans and the poor, to say nice things to people, prayer and give alms, do not spill the blood of another, ten of the obligations listed as expulsion from their own citizens, the country orders from some of the provisions of the place It is seen to take. On orders of Saturday outside the bans are common teachings of all the prophets sent the holy book Quran to Muslims is also obligated by such obligations. (See, Al-Anaam 6 / 151-153; Isra 17 / 23-39).

In verse 83 of the Children of Israel most of the time, so they returned to their covenant with Allah that they comply with the provisions laid Hz. The Prophet (PBUH) is reported in the period they turned their backs on the Jews of those provisions. (Qur'an Road I / 81)

the rules included in the Ten Commandments because a requirement of human nature and the universal principles of Judaism is not only mentioned in other divine religions.

On order, which constitutes the first monotheism is the first and basic principles on which insisted the Koran. (Al-Baqarah 2/163, 6/19 Al-Anaam, 102; Isra 17/23)

The second order is related to the prohibition of idolatry and polytheism that both the Koran forbids the worship of God to someone else. (Nisa 4/36, 116, 171; An'am 6/151; A'raf 7 / 191-195; Yunus 10/18; Nahl 16/20)

Taking God's name in vain, so be perjury using God's name is prohibited in the Qur'an. (Al-Baqarah 2/224; al-Maida, 5/89; Nahl 16/91)

Saturday is only a ban on punishment and sanctions of Israel Hz. Like other obligations on the history of the nation of Muhammad is that removing it. (A'raf 7/157)

Parents reverence (Baqarah 2/83; Isra 17/23), to kill people (Al-Baqarah 2/84; Nisa 4/29, al-Maida, 5/32), theft do (al-Maida, 5/38; Mümteh to 60/12), not to commit adultery (Nur 24 / 30-31), there lies a witness against neighbor to the property shall not covet your neighbor's goods (Al-Baqarah 2/83; Nisa 4/36, Al-Furqan 25/72) as points are located in the Quran.

Ibn Abbas, in surah Isra (17 / 22-39) has pointed out that the orders and prohibitions of the board of Moses. (Fakhr ad-Din ar-Razi, XX, 214) in surah Al-Anaam (6 / 151-153), placing orders and bans ten commandments in similar, known as the Ten Commandments or ten will. (See Fig. TDV Encyclopedia of Islam Ten Commandments Art.)


Yorum Yap


EmoticonEmoticon