21 Ekim 2016 Cuma

Hz.Mehdi A.s Alameti (Yamani) Hakkında Hadisler

1- Allah’ın Halifesi Mehdi doğudan gelir

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) buyurdu: “3 kişi sizin hazinelerinizin yanında öldürülecektir, üçü de bir halifenin oğullarıdır. Sonra (halifelik) onlardan hiçbirine olmayacaktır. Daha sonra sancaklar Doğudan yükselecek ve daha önce hiçbir kavmin öldürmediği bir şekilde sizi öldürecekler.” Sonra bir şey zikretti ki hatırlamıyorum ve devamında dedi ki: “Eğer onu görürseniz, buz üstünde sürünerek de olsa ona gidin çünkü o, Allah’ın halifesi Mehdi’dir.” İbni Mace, el Fiten Mehdi’nin Hurucu bölümü h.4074

İbni Mesud’dan şöyle nakledilir: “Biz Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in yanına geldik ve O da bizi mutlu bir şekilde karşıladı ve biz de onun yüzündeki mutluluğı fark ettik. Bunun üzerine O konuşana dek Ona hiçbir şeyden sormadık. Sonra aralarında Hasan (aleyhisselam) ve Hüseyin (aleyhisselam)’ın da olduğu Beni Haşim’den gençler geldi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) onları görünce kucakladı ve ağladı. Biz dedik ki: “Ya Resulullah, senin yüzünde bir süredir hoşlanmadığımız bir şey görüyoruz.” O (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) da buyurdu ki: “Biz Ehlibeyt Allah tarafından 

Dünya için değil de Ahiret için seçildik ve biz Ehlibeyt ümmetlerin içinde belalar, kovulmalar ve sürgünler ile karşılaşacağız, tâ ki Doğudan siyah sancaklar yükselecek ve hakkı isteyecekler ve onlara verilmeyecek. Böylece zafer elde edene dek savaşacaklar. Sizden ya da çocuklarınızdan kim onunla karşılaşırsa, buz üstünde sürünerek bile olsa benim Ehlibeyt’imden olan İmam’a gitsin, çünkü onlar hidayet sancaklarıdırlar. Onlar, onu (hükümeti) ismi benimkine benzer ve babasının ismi benim babamınkine benzer olan Ehlibeyt’imden bir adama verecekler. O yeryüzünde hüküm sürecek ve adaletsizlik ve zulümle dolduktan sonra tüm dünyayı adalet ve refahla doldurcaktır.” Müstedrek-ül Hakim c.4 s.464

Hüseyin bin Yakub Adil Yahya bin Ebu Talip’ten, o da Abdulvahab bin Ata’dan, o da Halid Hiza’dan, o da Ebu Kelbi’den, o da Ebu Esma’dan, o da Şevban’dan şöyle nakleder: “Horasan’dan yükselen siyah sancakları görürseniz, buz üstünde sürünerek de olsa onlara gidiniz, çünkü onların arasında Allah’ın halifesi Mehdi vardır.” (Bu hadis Şeyheyn’e göre sahihtir.) Müstedrek-ül Hakim, Kitabul Fiten vel Melahim h.8531 ya da 8671

2- Mehdi Süfyani’den önce doğudan gelir

Emirel Müminin (aleyhisselam) buyurdu: “Mehdi, Ekbel’dir (çukur gözlü), saçları dağınıktır, yanağında bir ben vardır, onun başlangıcı Doğu’dan olacaktır. Bu olduğunda, Süfyani huruç edecektir ve bir kadının hamileliği kadar hüküm sürecektir.” Gaybet-i Numani s.316

İmam Mehdi (aleyhisselam) Süfyani’den sonra gelecektir, peki ya öyleyse bu Mehdi kimdir?

3- Bir adam Mehdi’ye biat edecektir ve O, doğudan gelen küçük siyah sancaklı adamdır

Kab rivayet eder: “Doğudan küçük siyah sancaklı bir adam Şamlı’dan (Leventli) önce gelecektir, O Mehdi’ye biat edecek olan kimsedir.” Ebu Kabil de rivayet eder: “Sonra siyah tenli bir adam hüküm sürecek ve dünyayı adaletle dolduracaktır. Mehdi’ye doğru yürüyecek ve Ona biat edecektir ve Onun için savaşacaktır.” Seyid İbni Tavus, Melahim vel Fiten s.121 bölüm 100

4- Hüseyin (aleyhisselam)’ın soyundan bir adam doğudan gelecektir

Abdullah bin Ömer nakleder: “Hüseyin (aleyhisselam)’ın soyunda bir adam Doğudan huruç edecektir, eğer dağlar onunla karşılaşsa O dağları yok eder ve onları yollara çevirir.” İbni Hammad c.1 s.372 ve s.407, Beyanul Şefi s.513, Ukdul Durer s.127, Kavlul Muhtasar s.15, İhkakul Hak c.29 s.222

5- Mehdi’nin vekili Süfyani’yi öldürmek için doğudan gelecektir

“…Allah Mehdi’nin vekilini Süfyani’ye karşı Doğudan huruç ettirecektir ve O, Şam (Levent) yolunda Süfyani’yi yenecektir.” Seyid Maraşi, İhkakul Hak c.29 s.620

6- Doğudan Mehdi’nin Ehlibeyt’inden biri 8 ay omzunda kılıç taşıyacaktır

İmam Ali (aleyhisselam) buyurdu: “Mehdi’nin Ehlibeyt’inden bir adam Mehdi’den önce Doğuda ortaya çıkacak ve 8 ay omzunda kılıç taşıyacaktır…” Şeyh Kurani, Mumahidun s.110

7- Mehdi’nin Halifesi doğudan (Horasan’dan) gelir

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) buyurdu: “Horasan’dan siyah sancakları görürseniz, buz üstünde sürünerek bile olsa onlara gidin çünkü onların arasında Mehdi’nin halifesi vardır.” Melahim vel Fiten s.53

8- Ehlibeyt’in ve Resulullah’ın sancağı doğudan gelir

Emirel Müminin (aleyhisselam) buyurdu: “…Sancaklar Yeryüzünün Doğusundan gelecektir. Üzerlerinde alamet yoktur, pamuktan, ketenden ya da ipekten değildir. Büyük Seyid’in (Resulullah) mızrağının ucuyla mühürlüdür ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in Ehlibeyt’inden bir adam onu yükseltecektir. O, Doğudan zuhur edecek ve kokusu Batıya ulaşacaktır, tıpkı miskin dökülmesi gibi. Korku bir aylık mesafe kadar onların önünde olacaktır ve sonunda babalarının kanını talep ederek Kufe’ye varacaklar. Onlar bu haldeyken, Horasani ve Yamani’nin atları iki yarış atı gibi birbirleriyle yarışacaklar. Toz, kum, üzgün yüzler, kınanan kimseler…eğer onların şöyle dediklerini görürsen “Bugünden sonra burada oturmamızın hayrı yoktur, Ya Allah bizler tövbe edenleriz.” Onlar Allah’ın kitabında şöyle anlattığı İbdallardır (değişen kimseler): “Allah tövbe edenleri ve kendilerini temizleyenleri sever”. Onların dostları Al-i Muhammed (aleyhimusselam)’dır. Şeyh Ali Yezdi Hairi s.103

9- Mehdi’nin sancağına sahip olan Yamani doğudan Gelir ve Peygamber ona gidin demiştir

Peygamber (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) Abbas’ın ve Ali (aleyhisselam)’ın ellerini tutup şöyle buyurdu: “Bu adamın (Abbas) neslinden dünyayı zulüm ve adaletsizlikle dolduran bir adam gelecektir ve bu adamın (Ali (aleyhisselam)) neslinden ise dünyayı adalet ve refahla dolduran bir adam gelecektir. Eğer bunun olduğunu görürseniz, Yamani bir adama gidin çünkü O, Doğudan gelir ve O, Mehdi’nin sancağı ile birlikte olan kimsedir.” El Mehdi El Muntazar el Mevud b.4 s.107

10- İmam Mehdi (aleyhisselam) gelmeden önce Yamani en hidayetli sancaktır

İmam Bakır (aleyhisselam) buyurdu: “Yamani’nin sancağından daha hidayetli bir sancak yoktur, o hidayetin sancağıdır, çünkü O sizi sahibinize çağırır. Eğer Yamani huruç ederse, insanlara ve her Müslümana silah satmayı yasaklayacaktır. Eğer Yamani huruç ederse, ona git çünkü onun sancağı hidayet sancağıdır. Hiçbir Müslümanın yüz çevirmesi helal değildir, kim böyle yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü O hakka ve doğru yola çağırır.” Gaybet-i Numani s.264

11- Bir melek tarafından adı “falan ve filana biat edin” diye seslenilecek halife olan bir Yamani vardır

“Onlar toplanacaklar ve biat ettikleri kimseye bakacaklar. Onlar bu haldeyken insan ve cinden olmayan bir ses duyacaklar. “Kendi ismiyle falan ve filan’a biat edin.” O, falan ve filandan değildir ama O, Yamani olan halifedir.” Mücem-i Ehadis-i İmam Mehdi (aleyhisselam) c.1 s.299, Melahim vel Fiten s.168 h.228

12- Hakkın sancağı Mehdi’nin Ehlibeyt’inden ve Beni Haşim’dendir

Ebu Abdullah (aleyhisselam) buyurdu: “Hakkın sancağı zuhur ettiğinde, doğudaki ve batıdaki insanlar onu lanetleyecektir. Bunun sebebini biliyor musunuz? Bu, insanların huruç etmeden önce Onun (Mehdi’nin) Ehlibeyt’inden göreceklerinden dolayıdır.” Gaybet-i Numani s.308 bölüm 17 h.4, Biharul Envar c.52 s.365

13- Dabbetül Arz Süfyani’den önce doğudan gelir

İmam Sadık (aleyhisselam) buyurdu: “Sonra Rükun ve Makam arasında Dabbetül Arz zuhur eder. Müminin yüzünde ‘Mümin’ kafirinin yüzünde ‘Kafir’ diye yazılacaktır. Sonra da Süfyani zuhur edecektir ve ordularıyla Irak’a yürüyecektir…Zevra’yı (Bağdat) yok edecektir…Kufe ve Medine’yi yok edecektir…Sonra da Beyda’ya gelecek…ve yeryüzü onları yutacaktır.” Şeyh İstrabadi, el Ricat s.100

14- Süfyani zuhur ederse, Mehdi kaybolur

Hazlam bin Beşir Ali bin Hüseyin (aleyhisselam)’a bana Mehdi’nin hurucundan bahset duyunca İmam (aleyhisselam) buyurdu: “Onun hurucundan önce, Cezire (Irak) topraklarında adı Avf el Selimi olan bir adam huruç edecektir. Onun evi Tikrit’te olacaktır ve Şam Mescidinde öldürülecektir. Sonra Semerkand’dan Şuayb bin Salih huruç eder ve sonra melun Süfyani, Yabis Vadisinden huruç eder. O, Utbe bin Ebu Süfyan’ın oğludur. Süfyani zuhur ederse, Mehdi kaybolur ve ondan sonra huruç eder.” Biharul Envar c.52 s.213

Yani Süfyani’den önce zuhur etmiş bir Mehdi var.

15- İmam Mehdi (aleyhisselam)’dan önceki alametlerden biri Dabbetul Arz’dır

Ali bin İbrahim bin Mehziyar İmam Mehdi (aleyhisselam)’a meselenin ne zaman geleceğini sorduğunda İmam (aleyhisselam) buyurdu: “Falan ve filan yılda, Safa ve Merve arasından bir Dabbetül Arz huruç edecektir ve onun yanında Musa’nın asası ve insanları toplamasını sağlayan Süleyman’ın yüzüğü vardır.” Beşaretul İslam s.236

16- Ehlibeyt (aleyhisselam) bir adamın etrafında toplanırsa, buz üstünde sürünerek de olsa o adama gidin (yani rüyada bir adamın etrafında toplanırsa)

İmam Cafer (aleyhisselam) buyurdu: “Siyah sancaklar Horasan’dan gelince, evinizde oturun zira bizim bir adamın etrafında toplandığımızı görürseniz, silahlarınızla bize doğru gelin.” Gaybet-i Numani s.197

17- 4 hadis işaret ediyor ki, Süfyani huruç ederse bize doğru gelin

Ebu Abdullah (aleyhisselam) buyurdu: “Süfyani’den kaçış yoktur, Recep’ten başka bir ayda huruç etmeyecektir.” Bir adam Ebu Abdullah (aleyhisselam)’a dedim ki: “Ya Ebu Abdullah (aleyhisselam), eğer O huruç ederse bizim halimiz ne olur?” İmam (aleyhisselam) da buyurdu: “Bu olursa, bize doğru gelin.” Biharul Envar c.52 s.249 h.135

Ebu Abdullah (aleyhisselam) buyurdu: “Süfyani huruç ederse, birliklerini bize ve size doğru gönderecek. Eğer bu gerçekleşirse, her kolay ve zor yoldan bize doğru gelin.” Delailul İmame s.261, Biharul Envar c.52 s.253 h.145

İmam Sadık (aleyhisselam) buyurdu: “Ey Sudeyr, evinde kal ve Ehlaslardan bir Hales (evinden ayrılmayıp orada oturan kimse) ol. Gece ve gündüz, evinde otur. Biri Süfyani’nin huruç ettiğini haber verirse, yürüyerek de olsa bize gel.” Biharul Envar c.52 s.303

Yazar Fuzeyl naklediyor, Ebu Abdullah (aleyhisselam) ile birlikteydim ve Ebu Müslim’den bir kitap geldi ve İmam (aleyhisselam) buyurdu: “Senin kitabın için bir cevabımız yoktur-daha sonra şöyle buyurdu-Allah kullar acele etti diye acele etmez. Bir dağı yerinden sökmek, sonu henüz gelmemiş bir hükümeti kaldırmaktan daha kolaydır.” Ben dedim ki: “Fedanız olayım, bizimle sizin aranızda alamet nedir?” İmam (aleyhisselam) da buyurdu: “Süfyani huruç edene dek bu dünyayı gezme ey Fuzeyl. Süfyani huruç ederse, bize cevap verin, bize cevap verin, bize cevap verin (bunu 3 kez tekrarladı). Bu, kaçınılmaz olanlardandır.” Vesailuş Şia c.15 s.52

İmam Mehdi (aleyhisselam) daha zuhur etmemişken kime cevap verebiliriz? İmam (aleyhisselam)’ın “biz” diye buyurduğu kimdir? Bu kimse, en hidayetli bayrağa sahip olan Yamani’den başkası olabilir mi?

18- Doğudan gelen kimseyi takip ederseniz, Peygamber’in metodları onlarla hareket etmeniz için size verilecektir

Emirel Müminin (aleyhisselam) buyurdu: “Vaad yaklaştı, Doğudan gelen kuyruklu yıldız ve parlak ay size parlıyor. Bu olursa, tövbenize dikkat edin ve şunu bilin ki, eğer Doğudan zuhur etmiş kimseyi takip ediyorsanız, Peygamber’in metodları onlarla hareket etmeniz için kullanılacaktır ve böylece körlükten, sağırlıktan ve dilsizlikten kurtulacaksınız.” El Kafi c.8 s.63

19- Yıldız zuhur ederse Allah’a hamd edin

İmam Sadık (aleyhisselam) buyurdu: Siz kendi halinizdeyken, yıldızınız zuhur ederse, Allah’a hamd edin.” Melahim vel Fiten s.158

İmam Sadık (aleyhisselam) için bir yıldızdan dolayı Allah’a hamd etmemizi söylüyor? İmam Mehdi (aleyhisselam) henüz zuhur etmemişken bir yıldızın bize nasıl bir faydası dokunabilir? Doğrusu bu yıldız Yamani’dir ve Doğudan gelen Halifedir.

20- Başka bir hadiste yıldızın kaybolduktan sonra zuhur edeceğini işaret ediliyor

İbni Harbut şöyle nakleder, Ebu Cafer (aleyhisselam)’a dedim ki: “Bana kendinden bahset?” İmam (aleyhisselam) da buyurdu: “Bizim durumumuz yıldızların durumuna benzerdir, bir kaybolursa diğer bir yıldız zuhur eder. Selamet ve İslam, bir kapı ve bir anahtar… Beni Abdulmuttalib kurulana dek Allah’ın hangisini sizin Sahibiniz yapacağı bilinmez. Böylece Allah (azze ve celle)’ye hamd edin. O zor ve kolay arasında seçim yapacak” Ben dedim ki: “Fedanız olayım, hangisini seçecek?” İmam (aleyhisselam) da buyurdu: “Zoru seçecek.” Miratul Ukul Ahbari Al-i Resul c.4 s.46

21- İmam Ali (aleyhisselam) buyuruyor ki kapalı bir kutunun içindeyseniz bile onu kırın ya da içinde yuvarlanın ve gidip Horasan’dan gelen sancakların altında öldürülün

Ebu Tufeyl İmam Ali (aleyhisselam)’dan şöyle nakleder, “Ey Amr, eğer Horasan’dan gelen siyah sancakları duyarsan ve kapalı bir kutunun içindeysen, o kilidi ve kutuyu kır ve gidip o bayrakların altında öldürül. Eğer bunu yapamazsan, onların altında öldürülene dek kutunun içinde yuvarlan.” Kenzul Ummal c.7 s.278, Mücem-i Ehadis-i İmam Mehdi (aleyhisselam) c.3 s.79

22- Doğudan Horasan’dan 12.000 takipçi “Ahmed, Ahmed” diye bağıracaklar ve bu, sizin altında öldürülmeniz gereken sancakların sloganıdır

İmam Bakır (aleyhisselam) buyuruyor: “Allah (subhane ve teala)’nın Talikan’da bir hazinesi vardır. Onlar ne altındır ne de gümüş. Horasan’dan 12.000 kişidirler. Sloganları “Ahmed, Ahmed”dir. Gri bir katırın üstündeki kırmızı bandanalı Beni Haşim’den bir adam onlara liderlik edecektir. Onun Fırat’ı geçtiğini görür gibiyim. Eğer onu duyarsan, buz üstünde sürünerek bile olsa ona git.” Müntehabul Envarul Müzie s.343

23- İmam Mehdi (aleyhisselam)’a inanan ilk kişi, Ahmed’dir ve İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın oğludur

Emirel Müminin(aleyhisselam) şöyle nakleder, Resulullah vefat gecesi bana şöyle buyurdu: “Ya Ali, benden sonra 12 İmam olacaktır ve onlardan sonra da 12 Mehdi olacaktır.Sen, Ey Ali, 12 İmamın ilkisin, Allah seni semalarda Ali el-Murtaza, Emirel Müminin, Sıddık-ı Ekber, Faruk(hakla batılı ayıran), güvenilmiş ve Mehdi(hidayet eden) diye isimlendirdi.Bu isimler senden başka hiç kimseye ait değildir.Ey Ali, sen yaşamlarında ve ölümlerinde ehlibeytimin ve kadınlarımın üzerine vasimsin.Kim seni onaylarsa, yarın beni bulur ve kim seni reddederse, ondan teberri ederim ve Kıyamet günü onu görmem ve o da beni görmez.Sen, benden sonra ümmetime halifesin.Ölüm vaktin geldiğinde, onu çok hayırlı olan oğlum Hasan’a ver ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu Şehit, Temiz ve Maktül olan oğlum Hüseyin’e versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Zeynelabidin Ali’ye versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Muhammed Bakır’a versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Cafer Sadık’a versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Musa Kazım’a versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Ali Rıza’ya versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Muhammed Sika Taki’ye versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Ali Nasih’e versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Hasan Fazl’a versin ve onunda ölüm vakti geldiğinde, onu oğlu Al-i Muhammed’in Emiri Muhammed’e versin. Bunlar 12 İmamdır. Onlardan sonra da 12 Mehdi vardır ve Hüccet bin Hasan’ın da vefat vakti geldiğinde, vasiyeti oğluna, ilk mukarribe teslim etsin ki onun biri batın olan 3 ismi vardır, biri Babamın ismi gibi Abdullah, diğeri Ahmed ve üçüncüsü de Mehdidir ve O, ilk İman edendir…”
Gaybet-i Tusi s.150-151

24- İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın Basra’daki yarenlerinden ilki Ahmed’dir

İmam Sadık (aleyhisselam) İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın yarenlerinden bahsederken şöyle buyurdu: “…ve Basra’dan Ahmed…” Beşaretul İslam s.181

25- Basra’dan kıyam edecek bir Kaim var

Selman-ı Farisi nakleder, bir ara Emirel Müminin (aleyhisselam)’ın yanına geldim ve Ona (aleyhisselam) şöyle dedim: “Ey Emirel Müminin, senin oğullarından olan Kaim’in vakti ne zamandır?” O (aleyhisselam) derin bir nefes çekip şöyle buyurdu: “Kaim, çocukların meseleleri olmadıkça ve Rahman’ın hakları zarar görmedikçe zuhur etmeyecek. Kuran şarkı söylemek için kullanılacak. Beni Abbas’ın kralları öldürülse, körlük ve şaşkınlıkta en öndekiler müfsitlerin yüzlerinin önünü hedef alan insanlar olacak. Basra yıkılacak ve orada Hüseyin (aleyhisselam)’ın oğullarından olan Kaim kıyam edecek.” Ali bin Yusuf Hilli, el-Aded’ul-Kaviyye fi Def’il-Mahavif’il-Yevmiyye s.75-76

26- Ehlibeyt (aleyhisselam)’ın Basra’da büyük bir olayı vardır

İmam Sadık (aleyhisselam) buyurdu: “Bizim için Basra’da büyük bir olay var.” Melahim vel Fiten s.134

İmam Ali (aleyhisselam) buyurdu: “Basra’nın etrafında benim zikretmeyeceğim bir hareket olacaktır.” İmam Ali (aleyhisselam)’ın Ahir Zaman Hakkında Dedikleri s.504

27- Ahir zamanda İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın “Ensar” denen az sayıda takipçileri olacaktır

Ebu Basir Ebu Abdullah (aleyhisselam)’dan şöyle nakleder: “Arefe günü sizin mescidinizde –yani Kufe mescidinde- falan ve filan oğullarından olan kimseler bir olay çıkartacaktır. Babul Fil’den Ashabul Sabun’a kadar 40.000 kişi öldürülecektir. Bu yoldan sakının ve ondan uzak durun. En iyi durumda olanlar “Ensar”ın yolunu tutanlardır.” el İrşad c.2 s.377

28- İmam Ali (aleyhisselam) Ahmed’in bir lider olduğunu söylüyor

İmam Ali (aleyhisselam) buyurdu: “…Ahmed’in onlara liderlik ettiği ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’e iman edildiği zaman…” İmam Ali (aleyhisselam)’ın Ahir Zaman Hakkında Söyledikleri s.6

29- 8 ay omzunda kılıç taşıyacak olan adam lanetlenecek sancağa sahiptir

Ebu Basir şöyle der: İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Halka tamamlanmadıkça Kaim zuhur etmeyecektir.” Şöyle arzettim: Halkanın (tamamlanması) ne kadardır? Şöyle buyurdu: “Onbin. Cebrail sağından, Mikail ise solundan gelecek. Sonra bayrağı açacak ve onunla dolaşacaktır. Doğuda ve batıda olan herkes o bayrağa lanet edecektir. İşte o, Cebrail’in Bedir gününde indirdiği Resulullah’ın bayrağıdır.” Sonra şöyle buyurdu: “Ey Ebu Muhammed! Vallahi o bayrak ne pamuktan, ne ketenden, ne yün ne de ipekten değildir.” Şöyle arzettim. Peki o bayrak nedendir? Şöyle buyurdu: Cennet yapraklarındandır. Resulullah onu Bedir gününde açtı ve daha sonra onu katlayarak Hz. Ali’ye verdi. Bayrak Cemel gününe kadar Hz. Ali’nin yanındaydı. Hz. Ali o gün onu açtı ve Allah da Hz. Ali’ye fetih nasip etti. Sonra onu katladı ve şu an burada bizim yanımızdadır. Kaim kıyam edene kadar kimse o bayrağı açamayacak ve o kıyam edip de bayrağı açtığında doğuda ve batıda olan herkes o bayrağa lanet edecek. Onun gelişi ile birlikte korku bir aylık mesafede onun önünden, arkasından, sağından ve solundan hareket edecek.” Sonra şöyle buyurdu: “Ey Ebu Muhammed! O, Allah’ın bu halka gazabından dolayı ve dedelerinin kanını bu halk döktüğü için gazaplı ve üzgün bir halde zuhur edecektir üzerinde Resulullah’ın Uhud gününde giydiği gömlek olacaktır. Ayrıca Resulullah’ın sahab (bulut) adlı sarığını, uzun zırhını ve Zülfikar adlı kıdıcını kuşanacak. Sekiz ay yalınkılıç dolaşacak ve şecaatle kafirleri öldürecek. İlk önce Şeybeoğulları (Kabe’nin perdedarları)’ndan başlayacak. Onların ellerini keserek Kabe’ye asacak ve onun münadisi şöyle nida edecek: Bunlar Allah’ın hırsızlarıdırlar. Sonra Kureyş’e dönecek ve onlara karşı sadece kılıçla davranacak. Kaim’in zuhurundan önce biri Küfe’de diğeri de Basra’da olmak üzere Ali’den beraate dair iki yazı (bildiri) okunacak.” Gaybet-i Numani s.307-308, Biharul Envar c.54 s.361.

30- 8 ay omzunda kılıç taşıyacak olan adam o kadar çok öldürecek ki şüpheciler “O, Fatıma (sa)’nın evladı değil” diyecekler

İmam Ali (aleyhisselam) buyurdu: “…Allah benim evimden bir adamla imtihandan kurtuluşu getirecektir… O, 8 ay omzunda kılıç taşıyacaktır. Nihayet Kureyş beni bir mevkide görmek için dünyayı ve içindekilerini isteyecek ve ben onlara vereceğim ve onların benden uzaklaştırdıkları şeylerin bazılarını onlardan alacağım. Bazıları onlara yapılacak şeyleri kabul etmeyecek ve şöyle diyecekler: O, Kureyş’ten değil. Kureyş’ten ve Fatıma’nın oğullarından olsaydı bize merhametli olurdu. Allah onu Beni Ümeyye’ye galip kılacak ve onları ayaklarının altına alacak ve değirmen taşının ezilmesi gibi onları ezecek.” Süleym bin Kays’ın Kitabı s.268-269

31- Beni Fatıma Sahibinize (Allah’ın Halifesi Mehdi) karşı toplanacak

Ali bin İbrahim babasından, o da Safvan bin Yahya’dan As bin Kasım’dan şöyle nakleder, Ebu Abdullah (aleyhisselam)’ın şöyle dediğini duydum: “Eğer bizden birinin size geldiğini görürseniz, bakın ne üzere huruç ediyorsunuz? Demeyin Zeyd huruç etti. Hiç şüphesiz Zeyd alim ve doğru birisiydi. O sizi asla kendine çağırmadı. O sizi Al-i Muhammed’in rızasına davet etti. Eğer zafere ulaşsaydı, sizi davet ettiği şeye vefa edecekti, O onu yok etmek için anlaşmış bir hükümete karşı huruç etti. Bugün bizden huruç edip Al-i Muhammed’in rızasına çağıran kimse için, size bugün o bize isyan ederken bizim ondan razı olmadığımızı ve hiçkimsenin ona katılmayacağını söylüyoruz. Vallahi sizin Sahibiniz ancak Beni Fatıma’nın kendisine karşı toplandığı kimsedir. Bu Recep’te başlar da siz Şaban’a kadar geciktirmeyi isterseniz sorun yoktur. Ailenizle oruç tutmayı isterseniz de belki bu sizin için daha iyidir. Süfyani alamet olarak yeterlidir.” el-Kafi c.8 s.264

32- İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın hurucundan önce takip edilmesi gereken bir gerçek vardır

İmam Sadık (aleyhisselam) “Sizden dileyen ileri geçer ve dileyen geride kalır.” (Müddessir, 37) ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Kaim’in hurucundan önce, dileyen gerçeği kabul eder ve ona gider, ve dileyen de ondan önce geride kalabilir.” Biharul Envar c.24 s.325-326

Kaim’in hurucundan önce kimin Velayeti vardır? İnsanların ileri çıkıp ona katılması gereken gerçek kimdir? Kaim’in hurucundan önceki alametlere bakalım ve bu gerçeğin kim olduğunu bulalım.

Ebu Abdullah (aleyhisselam) buyurdu: “Kaim’in kıyamından önce 5 kaçınılmaz alamet vardır: Yamani, Süfyani, Nefsi Zekiyye’nin Öldürülmesi, Seyhe ve Beyda’da yer kayması.” Biharul Envar c.52 s.215

Bu 5 alametten hangisi insanların ona gidip katılması gereken gerçektir ve ona katılmayanlar cehenneme girecektir?

İmam Bakır (aleyhisselam) buyurdu: “Yamani’nin sancağından daha hidayetli bir sancak yoktur…ondan yüz çeviren cehennem ehlinden olacaktır…Yamani huruç ederse ona doğru kalk…çünkü O Gerçeğe (Hakka) çağırır.” Gaybet-i Numani s.264

33- Bilinmeyen bir İmam’a (ki bu tanım İmam Mehdi (aleyhisselam)’a uymaz) Rükun ve Makam arasında biat edilecektir

İmam Ali (aleyhisselam) buyurdu: “Ordular hazırlandığında, muhtelif liderler kıyam ettiğinde, asiler isyan ettiğinde, kafirler helak olduğunda, Beklenen Kaim ve Bilinmeyen İmam şeref ve faziletle zuhur edecektir. Ey Hüseyin(aleyhisselam), O senin evladındır, Onun benzeri yoktur. O yırtık elbiselerle (Kabedeki) iki köşe arasında zuhur edecek. Tüm insanlara egemen olacak ve dünyayı her kötülükten temizleyecek. Ne mutlu onun döneminde yaşayıp onun hükümetinden yararlananlara.” Biharul Envar c.52 s.235

34- Kendisine Rükun ve Makam arasında biat edilecek olan kişi, vasiyetteki İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın oğlu Ahmed gibi üç isme sahiptir

Huzeyfe bin Yeman Resulullah(sallallahu aleyhi ve alih)’den şöyle nakleder, “Ona Rükün ve Makam arasında biat edilecektir. Onun isimleri Ahmed, Abdullah ve Mehdi’dir. Bunlar onun üç ismidir.” Gaybet-i Tusi s.305

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) vasiyetinde buyuruyor: “…Hüccet bin Hasan’ın da vefat vakti geldiğinde, vasiyeti oğluna, ilk mukarribe teslim etsin ki onun biri bat?ın olan 3 ismi vardır, biri Babamın ismi gibi Abdullah, diğeri Ahmed ve üçüncüsü de Mehdidir ve O, ilk iman edendir” Gaybet-i Tusi s.150

35- Kendisine Rükun ve Makam arasında biat edilecek olan kişi, Hüseyin (aleyhisselam)’ın soyundandır ve diğer sancaklara da değil de Ona katılmak gerekir

Cabir nakleder, İmam Bakır (aleyhisselam) buyurdu: “Ey Cabir, Beni Abbas için bir sancak vardır ve onlardan başkalarının da sancakları vardır. Uzak durun, uzak durun, uzak durun. (3 kere tekrarlad) Nihayet Hüseyin (aleyhisselam)’ın soyundan gelen ve kendisine Rükun ve Makam arasında biat edilecek bir adam göreceksiniz…” Müstedrekül Vesail c.11 s.38 h.12376, Usul-u Sitte Aşer s.79, Cami-i Ehadis-i Şia c.13 s.75 h.164

Ebu Cafer (aleyhisselam)’a zuhurun ne zaman olduğu sorulduğunda şu ayeti okudu: “Bekleyin, ben de sizinle birlikte bekleyeceğim” ve şöyle dedi: “Cafer bin Ebu Talib’in ailesinin dalalette olan bir sancağı vardır. Abbas’ın ailesinin daha dalalette ve kötü bir sancağı vardır. Hasan bin Ali’nin (aleyhisselam) ailesinin hiç sancağı yoktur. Hüseyin’in (aleyhisselam) oğlunun sancağı ise kaldırılacak ve meselesi olacak.” Şerhul Ahbar c.2 s.97

Meselenin anlamı Ehlibeyt (aleyhisselam)’dan olan Hüseyni sancağının sahibi olan adamla birlikte olacak ferece yani kurtuluştur. O adam, vaadedilen Yamani’dir. Ondan daha hidayetli bir sancak yoktur.

Cabir Cufi Ebu Cafer (aleyhisselam)’dan şöyle nakleder: “Sizi şaşırtacak hiçbir şeyin sizi Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in sözü, sancağı ve silahı hususunda şaşırtmaması gerekir. Al-i Muhammed’den olan sapmış insanlardan uzak durun. Çünkü Al-i Muhammed ve Ali (aleyhisselam) için bir sancak vardır ve diğerleri için de sancaklar vardır. Yerinizde durun ve bir adamı takip etmeyin. Nihayet Hüseyin (aleyhisselam)’ın oğullarından olan bir adam, Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in sözü, sancağı ve silahı ile birlikte gelecektir.” Biharul Envar c.52 s.224

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in sözü vasiyettir ve İmam Mehdi (aleyhisselam)’dan gelen emirle Ahmed el Hasan (aleyhisselam) bugün insanlara o sözle delil getiriyor ve kendi konumunu kanıtlıyor.36- Meseleyi zafere ulaştıracak olan Mevla’dan başka kimse onun yerini bilmeyecek

Sikatul İslam Kuleyni’nin öğrencisi Şeyh Numani Kitab-ul Gaybe’de ve Şeyh Tusi kendi kitabı el-Gaybe’de Mufazzal bin Ömer’den iki güvenilir senedle şöyle naklediyor, Ebu Abdullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Meselenin sahibinin iki gaybeti vardır, onlardan biri çok uzun olacaktır tâ ki bazıları ‘o öldü’ diyecekler, bazıları ‘o öldürüldü’ diyecekler ve bazıları ‘o gitti’ diyecekler tâ ki onun meselesi üzere ashabından çok azının dışında kimse kalmayacaktır ve onun meselesini zafere ulaştıracak olan Mevla’nın dışında çocuklarından veya başkalarından olan hiç kimse onun yerini bilmeyecektir.” Gaybet-i Tusi s.160-161 h.120

Gaybet-i Numani’de şu anda mevcut olanın aksine, Şeyh Tusi’nin kendi Gaybe’sinde onayladığı kelime, yanlış yazılmış bir kelimeye ya da tahrife olanak bırakmıyor.

Bahauddin Necefi Müntehab-ul Envar-ul Müzie’de şöyle diyor, Bana gerçekçi gelen şey, onun Şeyh Ebu Abdullah Muhammed Müfid’den (Müfid’e göre sika olan) Mufazzal bin Ömer’e uzanan rivayetidir, “Meselenin sahibinin iki gaybeti vardır, onlardan biri çok uzun olacaktır tâ ki bazıları ‘o öldü’ diyecekler, bazıları ‘o öldürüldü’ diyecekler ve bazıları ‘o gitti’ diyecekler tâ ki onun meselesi üzere ashabından çok azının dışında kimse kalmayacaktır ve onun meselesini zafere ulaştıracak olan Mevla’nın dışında çocuklarından veya başkalarından olan hiç kimse onun yerini bilmeyecektir.” Müntehab-ul Envar-ul Müzie s.155

37- Başka bir hadis İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın hurucundan önceki bir Mevladan bahsediyor

İmam Bakır (aleyhisselam) buyurdu: “Bu bölgelerin birkaçında meselenin sahibinin bir gaybeti olacaktır.” ve eliyle Zi Tuva’ya (Necef) işaret etti ve şöyle buyurdu: “Nihayet onun hurucundan önce, onunla birlikte olmuş Mevla gelecek ve birkaç ashabıyla buluşacak.” Gaybet-i Numani s.187

38- İmam Mehdi (aleyhisselam)’dan önce Ona biat etmiş bir Mevla vardır

İmam Bakır (aleyhisselam) Mehdi’nin hareketinden bahsederken şöyle buyurdu: “Nihayet O, Salebiye’ye ulaştığında, onun babasının soyundan bir adam kıyam edecek ve O, meselenin sahibi dışında bedeni ve kalbiyle en sert olan kimsedir. Şöyle diyecek: “Ya siz, ne yapıyorsunuz? Vallahi inekleri korkutuyormuşsunuz gibi insanları korkutuyorsunuz. Bu, Resullah’ın zamanından mıdır?” Sonra da Ona biat etmiş Mevla şöyle diyecek: “Vallahi sessiz kalmazsanız, gözlerinizin arasına vuracağım.” Mücem-i Ehadis-i İmam Mehdi c.5 s.26-29

39- Kaim ile Süfyani’nin aynı yılda olacağını söyleyen bir hadis var ve Yamani ile Süfyani’nin aynı yılda olacağını bir hadis de var. Kaim ile Süfyani’nin iki yarış atı gibi olacağını söyleyen bir hadis var ve Yamani ile Süfyani’nin de aynı yılda olacağını söyleyen bir hadis de var.

İmam Bakır (aleyhisselam) buyurdu: “Süfyani, Yamani ve Horasani’nın hurucu aynı yıl, aynı ay ve aynı gündür.” Gaybet-i Numani s.264

İmam Bakır (aleyhisselam) buyurdu: “Süfyani ve Kaim aynı yıldadır.” İmamul Sani Aşer c.2 s.250, Mektebul Şamil

Sünni ravilerden bir rivayette geçer ki: “Süfyani ve Mehdi iki yarış atı gibi huruç edecekler. Süfyani ondan sonra olanı ve ondan sonra olan Mehdi’yi mağlup edecek.” Mücem-i Ehadis-i İmam Mehdi (aleyhisselam) c.1 s.424

Ebul Hasan Rıza (aleyhisselam) buyurdu: “Yamani ve Süfyani, iki yarış atı gibidir.” Gaybet-i Numani s.305

40- Sancakların adamı bir Peygamber’in ismine sahiptir ve lakabı amcasının lakabıdır

AbdulAla bin Hasan Salebi babasından şöyle nakleder, Ebu Cafer (aleyhisselam)’ı Hac ya da Umre esnasında gördüm ve Ona şöyle dedim: “Yaşlandım ve kemiklerim zayıfladı. Bana bir söz verip Ferec’in ne zaman olacağını söyler misiniz?” İmam (aleyhisselam) da buyurdu: “O, firari, sürgünde, yalnız ve tek bir kimsedir. Onun ailesinden, babası tarafından mevtur ve lakabı amcasının lakabı olan tek bir kimse. O sancakların adamıdır ve ismi bir Peygamber’in ismidir.” İbni Babeveyh Kummi, İmame vel Tebsir s.115

Lakabı amcasının lakabı olan adam, Mehdi’nin ailesinden olan doğudan gelecek adam gibi 8 ay omzunda kılıç taşıyacaktır

İsa bin Haşeb nakleder, İmam Hüseyin bin Ali (aleyhisselam)’a sordum: “Siz emrin sahibi misiniz?” İmam (aleyhisselam) da buyurdu: “Hayır, sahib, terkedilmiş (Terid), evsiz (Şerid), babası tarafından yalnız, ve lakabı amcasının lakabı olan kimsedir. O 8 ay omzunda kılıç taşıyacaktır.” Şeyh Saduk, Kemalud Din s.318

Burada amcasının lakabı ile ilgili olarak şu rivayet var, İmam Ali (aleyhisselam) Kufe’deki bir hutbesinde buyurdu: “Ey Ebul Abbas sen insanların İmamısın.” İlzamun Nasib c.2

Bilmekteyiz ki İmam Mehdi (aleyhisselam) Eba Salih’tir, Ebul Abbas değil. Bu, Seyid Ahmed el Hasan (aleyhisselam)’ın lakabıdır.”

41- Kaim’in saklı ismi Ahmed’dir

İmam Bakır (aleyhisselam) buyurdu: “Kaim’in iki ismi vardır, biri saklı ve diğeri açık. Saklı olan Ahmed’dir ve açık olan Muhammed’dir.” Kemalud Din c.2 s.653 bab 57

42- İmam Mehdi (aleyhisselam)’dan önce bir adam gelecek ve hükümeti döneminde rüşvet olmayacak ve bilmekteyiz ki Ehlibeyt (aleyhimusselam)’a göre hüküm sürmesine izin verilen bir adam masum olmalıdır

Ebu Basir şöyle nakleder, İmam Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Ey Eba Muhammed, Beni filan (Abbas) helak olacak bir devlete sahip olmadıkça, Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih)’in ümmeti rahat görmeyecektir. O helak olur olmaz, Allah Muhammed’in ümmeti için biz Ehlibeyt’ten olan bir adamı gönderecektir. O, dindarlıkla yürür, hidayet için çalışır ve onun hükümetinde hiçbir rüşvet olmaz. Vallahi, onu kendi ismi ve babasının ismiyle tanırım. Ve sonra orta boylu, bir bene ve iki nişaneye sahip, adil bir lider ve onun geriye bıraktığının koruyucusu olan biri gelecektir. O dünya zulüm ve adaletsizlikle dolduktan sonra onu adalet ve refahla dolduracaktır.” Biharul Envar c.52 s.269

Hadis iki kişiden bahsediyor. İlki İmam Mehdi (aleyhisselam)’dan önce gelecek olan Ehlibeyt (aleyhimusselam)’dan bir adam. Bilmekteyiz ki biri bu şekilde anlatıldığında yani Ehlibeyt (aleyhimusselam)’dan sayıldığında Selman-ı Muhammedi gibi İmamının (yani İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın) en iyi ashabı ve Şiası olması gerekir. Hadislere göre de ilk iman eden ve ilk mukarrib ve gaybet-i kübrada İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın meselesini zafere ulaştıracak olan Mevla, İlk Mehdi ve Yamani’dir.

43- Mehdi’nin babasının Mehdi’den sonra geleceğini söyleyen bir hadis var

Süleym bin Kays Selman-ı Muhammedi’den, Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’den uzun bir hadiste şöyle nakleder, Sonra elini Hüseyin (aleyhisselam)’a vurdu ve şöyle buyurdu: “Ey Selman, dünyayı zulüm ve adaletsizlikle dolduktan sonra adalet ve refahla dolduracak olan ümmetimin Mehdi’si bu çocuktandır. İmam oğlu İmam, alim oğlu alim, vasi oğlu vasi, ondan sonra gelecek olan babası bir alimin vasisi olan İmamdır.” Ben de dedim ki: “Ey Resulullah, Mehdi mi efdaldir yoksa babası mı?” O da şöyle buyurdu: “Babası ondan daha efdaldir. İlk olan onların tüm mükafatı gibisine sahiptir çünkü Allah onları onun sayesinde hidayet etti.” Süleym bin Kays’ın Kitabı s.429

Şeyh Nazım Ukili:
Bu rivayetteki Mehdi İmam Mehdi (aleyhisselam) olamaz çünkü babasının ondan sonra gelmesi İmam Mehdi (aleyhisselam)’a uymaz. Çünkü bilmekteyiz ki baba oğuldan sonra gelemez ama Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle buyurmuştur, “Ondan sonra gelecek olan babası bir alimin vasisi olan İmamdır.” Ve şüphesiz şu anda oğlundan sonra gelen hiçbir ebeveyn yoktur, öyleyse geriye sadece Mehdi (aleyhisselam) kalıyor, onun babası zuhurda ondan sonra gelecektir ve bu tam olarak İmam Mehdi (aleyhisselam) ve onun vasisi ve oğlu olan Ahmed’e uyuyor. Dolayısıyla bu rivayetler ilk Mehdi’nin, babası İmam Mehdi Hüccet bin Hasan (aleyhisselam)’dan önce zuhur edeceğini gösteriyor yani babası ondan sonra gelecek olan Mehdi, İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın evlatlarından olan ilk Mehdi’dir.

Hem ayrıca Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)’in hadisiyle İmam Hasan Askeri (aleyhisselam) İmam Mehdi (aleyhisselam)’dan efdal değildir.

Ebu Abdullah (aleyhisselam) babalarından şöyle naklediyor, Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) şöyle buyurdu: “Allah benden Ali, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin’in evlatlarından olan 9 İmamın tamamını seçti, onların dokuzuncusu batındır ve zahirdir, o onların en efdalidir ve o Kaim’dir.” Gaybet-i Numani s.73,

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) İmam Hüseyin (aleyhisselam)’a şöyle buyurdu: “Ya Eba Abdullah, sen Seyidlerden Seyidsin ve sen İmam oğlu İmam, İmam’ın kardeşi ve 9 İmam’ın babasısın. Onların 9.’su onların Kaim’idir ve İmam’ıdır, onların en alimi, en bilgesi ve en iyisidir.” Cevheri, Muntahabul Eser s.8-9

Ebu Basir Ebu Cafer (aleyhisselam)’dan nakleder: “Hüseyin bin Ali (aleyhisselam)’ın soyunda bizden olan 9 kişi olacaktır. Onların 9.’su Kaim’dir ve onların en iyisidir.” Delailul İmame s.453

Başka bir hadis de ilkinin yani İmam Mehdi (aleyhisselam)’ın diğerinden yani ilk Mehdi Ahmed el Hasan’dan daha iyi olduğunu söylüyor ve eğer burada ilki İmam Hasan Askeri (aleyhisselam) olsaydı, hadislerle uyuşmazdı.

Süleym bin Kays Hilali Selman-ı Muhammedi’den uzun bir rivayette şöyle nakleder, Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) buyurdu: “Kardeşim Ali (aleyhisselam) ümmetin en iyisidir. Ali (aleyhisselam)’dan ve iki oğlum Hasan (aleyhisselam) ve Hüseyin (aleyhisselam)’dan ve bunun evlatlarından olan –Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) Hüseyin’e (aleyhisselam) işaret etti- vasilerimden sonra Hamza ve Cafer ümmetimin en iyileridir. Mehdi onlardandır. Ondan önceki ondan daha iyidir. İlki diğerinden daha iyidir çünkü O, onun İmamıdır ve diğeri ilkinin vasisidir. Biz Ehlibeyt için Allah dünyayı değil ahireti seçti.” Süleym bin Kays’ın Kitabı s.132-1341.Yamani Mehdi as’ın çıkışından önce zuhur edecek olan kaçınılmaz alametlerdendir:

İmam Sadık (a.s.): “Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce, 5 adet değişmez-kaçınılmaz alamet ortaya çıkacaktır. Yamani, Süfyani, münadinin seslenişi, günahsız ruhun (Nefsi Zekiye’nin) öldürülmesi ve Beyda’da yerin göçmesi.” – Bihar’ül Envar c.52 s.204

2.Mehdi as’ın çıkışından once, tek hidayet bayrağı Yamani’nin bayrağıdır:

İmam El Bakır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bayrakların içindeki tek hidayet bayrağı, Yamani’nin bayrağıdır. Çünkü sizi sahibiniz olan Hz. Mehdi’ye davet etmektedir. Yamani huruc ettiğinde, silah satmak haramdır. Yamani huruc ettiğinde ona doğru ayağa kalk. Şüphesiz onun bayrağı, hidayet bayrağıdır. Herhangi bir müslümanın onun karşısında kibirlenip isyan etmesi helal değildir. Her kim bunu yaparsa, o ateş ehlindendir. Zira o, hakka ve doğru yola davet etmektedir.” – Gaybeti Numani s.264

3.Hidayet bayrağı Kufe’den çıkacak:

Ebu Cafer (a.s) şöyle buyurdu: “Şam’a doğru hareket edecekler ve hidayet bayrağı da Kufe’den çıkacak”

4.Irak’taki Kufe, El Mesrik (dogu) taraflarinda bir yer olarak dikkate alinmistir:

Hz Ali as dedi ki “Ve Sufyani, Medine’ye ve Doğu’ya bir ordu gönderecek ve orada Zevra’da (yani Irak’ta ve doğuda), 70.000 kişiyi öldürecek. 300 hamile kadının karnını deşecek ve sonra ordusu Kufe’ye gidecek. Size düşen de, Yemani olan kişinin peşinden gitmektir. O doğu’dan gelecek (yani Irak’tan) ve O’dur Mehdi’nin bayrağını taşıyan”

5.Mehdi’den once Ehlibeytten bir adam cikacaktir:

İmam Ali (a.s) dedi: ”Mehdiden önce Doğuda onun (Mehdinin a.s) Ehli-Beytinden olan bir adam gelecek, o kılıcı sırtı sekiz ay taşıyacaktır; öldürecektir ve sakat bırakacaktır ve sonra Beytül Maktise (Kudüse) gidecektir ve oraya ölmeden varacaktır.” Cilt 7 sah 261 Kanzül Ümmal; Al Mumahidun Şeyh Korani

Peygamber saas El Abbas’in elini ve Ali a.s.’ın da elini tutup söyle dedi:
“Bu adamin(Abbas) soyundan bir adam cikacakdir, yeryüzünü haksizlik ve tiranlik ile dolduracakdir, ve bu adamin (Ali) soyundan birisi cikacakdir yeryüzünü adalet ve huzur ile dolduracaktir. Eger bunun oldugunu görürseniz, size kalan dogudan cikan YAMANI ILE GITMEKTIR CÜNKÜ O MEHDININ SANCAGI ILE OLANDIR.”

6.Mehdi’nin bakani dogudan cikar:

Peygamberimiz saas dedi ki: “Ve doğudan gelecek olan Mehdi’nin bakanı Süfyani’ye karşı çıkacak. Ve Süfyani’yi Şam’da bozguna uğratacak.” Şerhi Ahkak El Hakk Bolum.29 s.620

7.Imam Mehdi as’in ilk yoldasi dogudaki Basra’dandir:

Hz. Ali (a.s.) dedi ki: “313’un ilki Basra’dan, sonuncusu ise Ibdal’lardan (Suriye’den).” –Beşarat’ul Islam s. 148

8.Imam Mehdi as’in taraftarlari arasindan cikacak kisi Basra’dan Ahmed’tir:

Imam Cafer el Sadik (a.s.) Onikinci Imamin Adamlarini sayarken dedi ki: “Ve Basra’dan… Ahmed…” (Beşarat El-Islam. s. 181)

9.Mehdi as’a ilk inanan kisidir ve adi Ahmed’tir:

Resullullah saas dedi: “…Ve onlardan sonra 12 mehdi gelecek. Eğer Hüccet bin Hasan’ın gitme zamani (gaybet) gelirse vasiyetimi oğluna teslim etsin ki, o Birinci Mehdi’dir. Ve onun 3 ismi vardır; birinci ismi benim babamın ismi gibi Abdullah, ikinci ismi benim ismim gibi Ahmed ve üçüncü ismi de Mehdi’dir. O iman getirenlerin ilkidir…” Gaybet Şeyh Tusi s.150

10.Horasanlilarin adini cagiracaklari Ahmed:

Ve İmam Bakır as dedi ki: “Allah’in Taligan’da bir hazinesi var, ne altin ne de gümüs. Horasan’dan 12.000 Asker, parola’lari: “Ahmed Ahmed”. Haşimogullarin’dan bir şahıs, gri bir ata binmis, kirmizi bir boyun atkisi giymis, onlara liderlik eder. Sanki onu Firat’i gecerken görüyorum. Eger onu duyarsan, buz ustünde emeklemek zorunda bile kalsan, arkasindan git.” (Mutahab El-Anwar El-Muzi’a. s. 343)

11.Mekke’de ona biat edilecek kisi Ahmed’tir:

Huzeyfe ibn al Yemeni ResülAllahi saas. bunu söylerken duydu: “Rukn ve Makam arasinda ona Biat verecekler, ismi Ahmed, Abdullah ve Mehdi. Bunlar onun 3 isimleri. (Gaiba El‐Tusi. s. 305, 299, 454, 470) (Bihar El-Anvar. cilt 52, s. 291) (Mucam Ahadis El-Korani. cilt 1, s. 453)(El-Hara ’ec El‐Cara’eh Lekatb El-Din El-Rawandi. s. 1149)

12. Ancak Ahmed el Hasan as’a inanan kisi, Mehdi Muhammed as’a iman etmis demektir:

Imam Ali a.s: “Ve ne zaman ki, Ahmed yönetiyor o zaman Muhammede iman getirilmiştir” sah 6, Ali ibn Abutalib a.s-dan Ahir Zaman alametleri Ali Aşur

13. Iman Yamani as’dir:

ResuluLLAH (saas): “İman Yemanidir ve ben Yemaniyim” Bihar Al Anvar cilt 57 sah 232

14.Sakli olan Mehdi Ahmed el Hasan as, bilinen Mehdi, Muhammed Mehdi as:

İmam Bakır a.s: “ Onun (Kaimin) 2 ismi var: Biri saklıdır ve diğeri de aşikardır. Saklı olan AHMED ve aşikar olan da MUHAMMEDDİR.” – Kamal Al-Din cilt 2. Sah 653
Yorum Yap


EmoticonEmoticon