30 Ekim 2016 Pazar

Hz.Mehdi (a.s)’ın Şahsi Özellikleri


İmam Mehdi (a.s)’ın Şahsî Özellikleri

1- Hz. Ali (a.s)’ın İmam Mehdi (a.s)’ın Özellikleri Hakkındaki Sözleri

Hz. Ali (a.s), Hz. Mehdi (a.s)’ın sıfatlarıyla ilgili şöyle buyurmuştur:

“O’nun sığınak vermesi, hepinizin sığınak vermesinden daha genistir; ilmi hepinizin ilminden daha çoktur; sıla-i rahmi (akrabalarla ilişkisi) ise hepinizinkinden daha fazladır... Onu görmeyi ne kadar da gönlüm istiyor.”[1]

2- Halk Arasında Bulunmasına Rağmen Tanınmaması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Bu ümmet nasıl, Allah Teala’nın Yusuf hakkında davrandığı gibi kendi hücceti (Hz. Mehdi -a.s-) hakkında da davranmasını ve bu konuda O’na (zuhur etme) izni verinceye dek (tanınmayacak bir şekilde) onların pazarlarında dolaşmasını ve sergileri üzerine ayak basmasını inkar edebilir!”[2]

3- Hac Merasimine Katılması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Halk kendi imamını arar durur (onu bulmaya ve O’nu görmeye çalısırlar). Oysa O (Hz. Mehdi -a.s-), hac mevsiminde hac merasimine katılır ve onları görür, ama onlar O’nu göremiyorlar.”[3]

4- Hz. İsa’nın O’nun Arkasında Namaz Kılması

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki: “Mehdi (a.s) Beyt’ul- Mukaddes’e girecek ve İmam olarak halkla namaz kılacak... İsa (a.s) da O’nun arkasında namaz kılacak ve O’na biat edecektir.”[4]

5- Hz. Ali’nin Siresi Üzere Hareket Etmesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Kâim’imiz kıyam ettiğinde, Hz. Ali (a.s)’ın elbisesini giyecek ve O’nun siresi esası üzere hareket edecektir.”[5]

6- Züht ve Cihadı

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Neden Kâim (Hz. Mehdi -a.s-)’in kıyamı hakkında bu kadar acele ediyorsunuz? Allah’a and olsun ki, O’nun elbisesi kalın (sert) ve yemeği ise katıksızdır. O’nun kıyamı, kılıç ve kılıcın altında ölümden başka bir şey değildir!”[6]

7- Kulların Başına Elini Koyması

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“... (Hz. Mehdi) elini kulların başına koyacaktır. Böylece her müminin kalbi, demir parçalarından daha sağlam olacak ve Allah-u Teala O’na kırk kişinin gücünü verecektir.”[7]

8- Hükümetinin Karargahı

İmam Sadık (a.s)’ın ashabından biri İmam’a: “Hz. Mehdi’nin evi ve karargahı neresidir?” diye sorduğunda, İmam (a.s) şöyle buyurdular:

“Hükümdarlık yurdu, Kufe’dir; yargı ve hüküm verme meclisi, Kufe’nin mescid-i camisidir; beyt’ul-malı ve ganimetlerin taksim edildiği yer, Sehle camisidir; istirahat ve tenha kaldığı yer ise, Necef’in beyaz (kupkuru-serap) arazileridir.”[8]

9- Gaybî İlmi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Mehdi (a.s), her kavmin işlerinin içyüzünden (sakladıkları şeyden) haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle tanır.”[9]

10- Kıyamı ve Savaşı

İmam Rıza (a.s) buyurmuştur ki:

“Kâim’imiz (Hz. Mehdi -a.s-) kıyam ederse, kan ve terden (savaşmaktan) başka bir şey olmayacaktır. İnsanlar sürekli Savaşlar için) eyerler üzerinde olacaklar. Kâim’in elbisesi kalın (sert), yemeği ise katıksızlıktan (kuru ekmekten) başka bir şey değildir.”[10]

11- Peygamberin Sünnetlerinin Mazharı
İmam Hüseyin (a.s) buyurmuştur ki:

“Bizden olan Kâim’de (Hz. Mehdi’de) peygamberlerden bir sünnet vardır... Nuh (a.s)’dan, ömrünün uzun olmasıdır; İbrahim (a.s)’dan, doğumunun gizli olup halktan uzak durmasıdır; Musa (a.s)’dan, korku ve gaybete çekilmesidir; İsa (a.s)’dan, halkın O’nun hakkında ihtilafa düşmesidir; Eyyub (a.s)’dan, sıkıntıdan sonra genişliğe kavuşmasıdır; Muhammed (s.a.a)’den ise kılıçla kıyam etmesidir.”[11]

12- Etrafa Vekiller Göndermesi
İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“...Daha sonra (Hz. Mehdi -a.s-) Kufe’ye dönecek, üç yüz on küsur kişiyi, dünyanın her tarafına gönderecek ve onların omuzları arası ve göğüslerine elini çekecek ve artık onlar hiçbir yargı ve hükümde aciz kalmayacaklardır.”[12]

13- Valilere Karşı Şiddetli Davranması
Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Mehdi’nin alametlerinden biri de; valilere karşı şiddetli davranması (anları sıkıca denetim ve gözetimi altında bulundurması), mal bağışlamada cömert olması yoksullara karşı da şefkatli ve merhametli davranmasıdır.”[13]

14- Kötü Yargıç ve Amirleri İşten Azletmesi
Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“O (Hz. Mehdi -a.s-) kötü yargıçları... ve zalim amirleri işten azledecek; yeryüzünü, hakkın üzerini örten her zalimden temizleyecek; kendisi de adaletli davranacaktır.”[14]

15- Omzuna Kılıç Alması
İmam Hüseyin (a.s) buyurmuştur ki:

“Sahib’ul- Emr (Hz. Mehdi -a.s-), sekiz ay boyunca kılıcını (savaşmak için) omzuna alacaktır.”[15]

16- Sapıkları Üç Gün Boyunca Hakka Davet Etmesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Hz. Mehdi (a.s), sapık bir gruba yönelerek onlara öğüt verecek ve üç gün boyunca onları hakka davet edecektir. Onlar azgınlık ve küfürlerini arttırdıklarında artık onların öldürülmesini emredecek ve böylece hepsi kılıçtan geçirilecektir.”[16]

17- Düşmanlara Karşı Şiddet ve Katılığı
İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) ümmetine karşı yumuşak ve şefkatle davranırdı. Oysa Kâim (Hz. Mehdi -a.s-) öldürmek üzere olan bir tavır takınacaktır. Kendisiyle birlikte bulunan kitapta, (muhalifleri) öldürmek ve kimseyi tövbeye çağırmamakla emr olunmuştur. O’na kaşı düşmanlık eden kimsenin vay haline!”[17]

18- İntikam Alması
İmam Bakır (a.s) şu ayet hakkında: “Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulursa (intikam alırsa)...”[18] buyurmuştur ki:

“Bu ayetteki intikam alacaktan maksat, Kâim (Hz. Mehdi -a.s-)’dir. O kıyam ettiği zaman, Beni ümeyye’den, yalancı, dolandırıcı ve hilekarlardan intikam alacaktır.”[19]

19- İmam Hüseyin (a.s)’ın İntikamını Alması

Mi’raç hadisinde Allah-u Teala, İmam Hüseyin’in şahadet olayını Hz. Peygamber (s.a.a)’e açıkladıktan sonra şöyle buyurmaktadır:

“Daha sonra O’nun (İmam Hüseyin’in) sulbünden birisini çıkaracağım ve O’nunla Hüseyin’nin intikamını (düşmanlarından) alacağım... O, yeryüzünü adalet ve kıstla dolduracak; korku ve dehşet O’nunla hareket edecek; O, o kadar öldürecek ki, O’nun hakkında şüpheye düşülecektir.”[20]

20- Reform Teşebbüsleri
İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Kâim (Hz. Mehdi -a.s-) kıyam ettiğinde, yolları genişletecek... yol üzerinde olan her camiyi yıkacak; yola bakan her pencereyi ve yola yönelik olan her balkonu, su dökülen her çukur ve oluğu kapatacaktır.”[21]

21- Halkın Temizlenmesi İçin Mallarını Kabul Etmesi

İmam Mehdi (a.s) buyurmuştur ki:

“...Mallarınıza gelince; onları ancak temizlenmeniz için kabul ediyoruz. Öyleyse isteyen versin, istemeyen vermesin... Bize verdiğinizden, ancak pâk ve tertemiz (helal) olan kabul olur.”[22]

İtikadî Reformlar

22- İslam’ı Yeni Bir Şekilde Getirmesi

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Resulullah (s.a.a) cahiliye işlerini (adet ve geleneklerini) yok ettiği gibi, Mehdi (a.s) da kendisinden önceki (hurafe ve saçma-sapan) şeyleri yok edecektir ve İslam’ı yeni bir şekilde başlatacaktır.”[23]

23- Düşünceleri Hidayet ve Kur’ân’a Yönlendirmesi

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Halk, hidayeti (hak ve doğru olanı) isteklerine yönlendirdiklerinde, Hz. Mehdi (a.s) da istekleri hidayete yönlendirecektir. Halk, Kur’ân’ı, kendi görüş ve fikirlerine göre yorumladıklarında, Hz. Mehdi (a.s) da, görüş ve fikirleri Kur’an’a tabi kılacaktır.”[24]

24- İlmi Yayması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“İlim yirmi yedi kısımdır. Peygamberlerin getirdikleri ilmin tümü ise iki kısımdır. Halk bugüne kadar o iki kısımdan fazlasını tanımamışlardır. Kâim (Hz. Mehdi -a.s-) kıyam ettiğinde, diğer yirmi beş kısmını da çıkaracak ve onları halkın arasında yayacaktır.”[25]

25- Halkı Din ve Şeriat Üzerine Doğrultması

Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Kâim (Hz. Mehdî), benim evlatlarımdandır... O’nun sünneti benim sünnetimdir; halkı, benim din ve şeriatım üzere doğrultacak ve onları Allah’ın kitabına davet edecektir.”[26]

26- Kitap ve Sünneti Diriltmesi

Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:

“Mehdi (a.s), adalet siresini (onun nasıl uygulandığını) size gösterecektir; Kitap ve sünnetin ölen (uygulanmayan) hükümlerini diriltecektir.”[27]

27- Kur’an’ı Nazil Olduğu Şekilde Halka Öğretmesi

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Muhammed Ehl-i Beyti’nden olan Kâim (Hz. Mehdi -a.s-) kıyam ettiğinde Kur’an’ı, Allah-u Teala’nın nazil ettiği şekilde halka öğretmeleri için bazı kimselere çadırlar kuracaktır.”[28]

İktisadî Reformlar

28- Fakirliği Gidermesi

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Kâim (a.s) zuhur ettiğinde, halkın arasında eşitlik icat edecektir. Öyle ki artık zekat (sadaka) almaya muhtaç bir kimse görülmeyecektir.”[29]

29- Bozukların Onarılması

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Bizden olan Kâim (Hz. Mehdi) kıyam ettiğinde, korkuyla yardım olunacak ve zaferle teyit edilecek.... O’nun saltanatı (hükümet ve egemenliği) doğu ve batıyı kapsayacak... yeryüzünde onarılmamış olan bozuk hiçbir şey kalmayacaktır.”[30]

30- Borçluların Borcunu Ödemesi ve Mazlumun Hakkını Zalimden Alması

Hz. Ali (a.s), Hz. Mehdi (a.s)’ın tavsifinde şöyle buyurmuşlardır:

“Mehdi (a.s), her Müslüman kulu (köleyi), alıp serbest bırakacaktır; her borçlunun borcunu ödeyecektir; her mazlumun hakkını zalimden alacaktır; her ölenin borcunu ödeyecek ve ailesini yardım sigortasına bağlayacaktır.”[31]

31- Hazineleri Çıkararak Servetleri Bölmesi
Resulullah (s.a.a) Mehdi (a.s) hakkında şöyle buyurmuştur:

“Mehdi, hazineleri çıkaracak ve servetleri (halkın arasında) taksim edecektir.”[32]

32- Yerleri Şiaların Yetkisinde Bırakması
İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Kâim’imiz (Hz. Mehdi -a.s-) kıyam edinceye dek, şiilerimizin elinde bulunan bütün yerler onlar için helaldir; onların ellerinde bulunan yerlerin vergisinden bir miktarını alacak ve yeri onların yetkisinde bırakacaktır. Başkalarının elinde olan yerlere gelince; bu yerlerin geliri onlara haramdır. Kâimimiz kıyam ettiğinde, (onların ellerinde bulunan) yerleri onlardan alacak ve onları aşağılandıkları bir halde oradan çıkaracaktır.”[33]

33- Bağışı

Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Mehdî, benim ümmetimdedir... Bir adam O’nun huzuruna gelerek: “Ya Mehdi, bana bağışta bulun, bana bir şey ver” diyecek; Mehdi de onun taşıyabileceği kadar onun eteğine (mal ve servet) dökecektir.”[34]

34- Adalet ve İhsanla Davranmayı Emretmesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Mehdi (a.s), ashabını bütün şehirlere gönderecek, onlara adalet ve ihsanla davranmayı emredecek, onları çeşitli iklimlerde (bölgelerde) hakimler yapacak ve onlara şehirleri onarmayı emredecektir.”[35]

35- Bağışta Bulunması, Halka İlim ve Hikmet Verilmesi İmam Bakır (a.s), Hz. Mehdi (a.s)’ın tavsifinde şöyle buyurmuştur:

“Mehdi (a.s), yılda iki defa size bağışta bulunacak ve ayda iki defa size rızk (yiyecek) verecektir. Onun zamanında size hikmet verilecek; öyle ki, kadın kendi evinde Allah’ın kitabı ve Resulullah’ın sünneti üzerine hüküm verecektir.”[36]

36- Servet Toplamayı Haram Kılması
İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Kâim’imiz kıyam ettiğinde, her servet ve hazineyi sahibine haram kılacaktır. Bundan dolayı onu Hazrete getirecekler, O da o mallardan yardım alacak (halkın maslahatı için o malları uygun gördüğü yerlerde harcayacak)tır.”[37]

Adaleti Uygulaması

37- Yeryüzünü Adaletle Doldurması
Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Ali bin Ebî Talib, ümmetimin İmamıdır... beklenilen Kâim (Hz. Mehdi) de O’nun evlatlarındandır; Allah-u Teala yeryüzünü, O’nun vasıtasıyla cevr ve zulümle dolduğu gibi adalet ve kıstla dolduracaktır.”[38]

38- İyi ve Kötüler Hakkında Adaletle Davranması
İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:

“Kâim’imiz kıyam ettiğinde, (Beyt’ul-malı) eşit olarak bölecek ve Allah’ın yaratıkları hakkında -ister iyi olsunlar ister kötü- adaletle davranacaktır.”[39]

39- Mazlumların Hakkını Alması
Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Mehdi (a.s), mazlumların hakkını (zalimlerden) geri alacaktır. Öyle ki, eğer insanın dişinin altında bile bir hak olursa, onu hak sahibine geri çevirmek için oradan çıkaracaktır.”[40]

40- Şahit İstemeksizin Yargılaması
İmam Hasan Askeri (a.s), Hz. Mehdi (a.s)’ın tavsifinde şöyle buyurmuştur:

“Hz. Mehdi (a.s) kıyam ettiğinde, Hz. Davud’un hükmettiği gibi -halkın arasında bir şahit istemeksizin- hükmedecektir.”[41]Kaynaklar:
[1] - Bihar, C. 51, S. 115, H. 14.
[2] - Kâfî, C. 1, S. 134, H. 885.
[3] - Vesail’uş- Şia, C. 8, S. 96, H. 9.
[4] - İmam’ul- Mehdi, S. 557.
[5] - Vesail’uş- Şia, C. 3, S. 348, H. 7.
[6] - Bihar, C. 52, S. 354.
[7] - Kemal’ud- Din, S. 653.
[8] - Nevâib’ud- Duhur, C. 3, S. 125.
[9] - Sırat’ul- Mustakim, C. 2, S. 254.
[10] - Bihar, C. 52, S. 359.
[11] - Keşf’ul- Ğumme, C. 3, S. 329.
[12] - El-İmam’ul- Mehdi, S. 543.
[13] - Mevsuat-u Ehadis’il- Mehdi, C. 1, S. 246, H. 152.
[14] - Bihar, C. 51, S. 120, H. 23.
[15] - Kemal’ud-Din, S. 318, H. 5.
[16] - Nevâib’ud- Duhur, C. 3, S. 142.
[17] - Ğaybet-i Nu’manî, S. 153.
[18] - Şura/ 41.
[19] - Tefsir-i Burhan, C. 1, S. 212.
[20] - Kamil’uz- Ziyarat, S. 332.
[21] - Ğaybet-i Şeyh Tusî, S. 475.
[22] - Ğaybet-i Şeyh Tusî, S. 290.
[23] - Ğaybet-i Nu’manî, S. 152.
[24] - Nehc’ul- Belağa, H. 138.
[25] - Mevsuat-u Ehadis’il- Mehdi (a.s), C. 4, S. 53.
[26] - Bihar, C. 51, S. 73, h.19.
[27] - Bihar, C. 51, S. 73, H. 19.
[28] - Nevaib’ud- Duhur, C. 3, S. 409.
[29] - Bihar, C. 52, S. 390 , H. 212.
[30] - Minhac’ul- Beraa, C. 8, S. 353.
[31] - İmam Mehdi (a.s), S. 631.
[32] - Müntehab’ul- Eser, S. 472.
[33] - Kâfi, C. 1, S. 408.
[34] - Sünen-i Tirmizî, C. 4, S. 439, H. 2232.
[35] - Yevm’ul- Halas, S. 395.
[36] - Ğaybet-i Nu’manî, S. 158.
[37] - Tehzib’ul- Ahkam, C. 4, S. 144, H. 402.
[38] - Keşf’ul- Ğumme, C. 3, S. 328.
[39] - İlel’uş- Şerayi, S. 161.
[40] - Mevsuat-u Ehadis’il- Mehdi, C. 1, S. 221.
[41] - Kâfî, C. 1, S. 509, H. 13.
Yorum Yap


EmoticonEmoticon