26 Ekim 2016 Çarşamba

Hz.Mehdi’den Sonra Geleçek Kimse (Kahtani) Hakkında

Buhari ve Müslim de "Imam", "Halife" ve "Kahtani" Tabirleriyle Ahir Zamandaki Bir Kurtarıcıdan Söz Edilmektedir. 

Müslim'de Kahtani denilen bir zattan bahsedilmekte, ahir zamandaki bir bolluk ve refah dönemine işaret edilmekte ve saymaksızın mal dağıtan "halife"den haber verilmektedir (Müslim, Fiten 67-69). Bunların dışında Mehdi ile ilgili hadisler ise, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbelin Müsnedi gibi hadis kaynaklarında geçmektedir. Kelime manası itibariyle, "yokluktan", "yokluk diyarından" manalarına da gelebilen "Kahtani" kelimesinin -yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere,- Hz. Mehdinin zuhurundan sonra dünyada görülecek bolluk ve bereketi ifade eden bir kelime olacağı ihtimali olabilir.

“Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk/idare etmeden kıyamet kopmaz” (Buhari, Menakıb 7; Müslüm, Fiten 60) mealindeki hadiste de geçen Kahtani’nin kim olduğu ya da olacağı konusunda detaylı bir bilgi yoktur. Himyer,  Kinde, Hemedan ve diğerleri;Yemen ahalisinin hemen, hemen hepsinin soyu Kahtan‘a ulaşır.

Bazı alimlere göre Kahtani’in adı Cehcah’tır. Ve saltanatı  20 yıl kadar sürecektir. Bazılarına göre, bu zat Hz. Mehdiden sonra çıkacak ve onun yolunu takip edecektir. “İnsanları asasıyla sevk/idare etmesi” ifadesiyle kendisi bir çobana benzetilerek raiyetine karşı güzel ve adil idaresine, güçlü saltanatına işaret edilmiştir(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

İbn Hacer’in de tercih ettiği görüşe göre, Kahtan kabilesi, Hz. İsmail’in soyundan gelmiştir(bk. İbn Hacer, VII/537-538)


Kahtânî, Cehcâh, Heysem ve Mak'ad

Hz. İsa ve Hz. Mehdi'den sonra, şu dört kişini ortaya çıkması, kıyâmet alâmetlerindendir: Kahtânî, Cehcâh, Heysem ve Mak'ad... Ebuş-Şeyh, Ebû Hureyre'den naklediyor:

«Hz. İsa inecek, Deccâl'i öldürecek, kırk yıl kalıp Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle amel edecek, sonra ölecek. Halk, Hz. İsa'nın tavsiyesiyle Ben-i Temîm'den Mak'ad adlı bir adama tâbî olacakla. Mak'ad öldükten üç yıl sonra, bazı insanların göğüslerinden Kurân-ı Kerîm, kaldırılacak.»

Taberânî, Ulyâ Essülemî'den naklediyor:

«Mevâlî'den Cehcâh adında bir adam zuhûr edip insanların başına geçinceye kadar kıyâmet kopmaz.»

Şeyheyn, Ebû Hureyre'den naklediyor:

«Kahtân'dan bir adam zuhûr edip insanları âsâsıyla sevk etmedikçe kıyâmet kopmaz.»

İbn-i Asâkîr ve diğer bazı muhaddislerin naklettiklerine göre, Kays b. Câbir, demiştir ki:

«Peygamber, şöyle buyurdu: Benden sonra Halîfe'ler gelecek. Halîfe'lerden sonra Emir'ler gelecek. Emirlerden sonra zorlu Melik'ler gelecek. Sonra ehl-i beytimden yeryüzünü zulüm yerine adâleti dolduracak bir adam çıkacak. Sonra, Kahtânî'nin iş başına getirilmesi emredilecek. Beni gerçekle gönderen Allah'a kasem ederim ki, O, ondan aşağı değildir.»

Süleyman b. İsâ'dan naklediliyor:

«Haber aldığıma göre Mehdî, Beyt-i Makdis'te 14 sene hükmettikten sonra vefât edecek. Sonra Tubbe halkından Mansûr (Kahtânî) adında bir adam gelecek. 21 sene hükmettikten sonra öldürülecek. Ondan sonra Haysem iş başına gelecek ve 3 yıl 4 ay 10 gün hüküm sürecek.»

Ertâde'den naklediliyor:

«Haber aldığıma göre Mehdî, 40 yıl yaşadıktan sonra atı üzerinde ölecek. Sonra Kahtân'dan kulakları delik, Mehdî'nin yolunu takip edecek bir adam çıkacak. O da 20 yıl hüküm sürdükten sonra silahla öldürülecek. Sonra Peygamberimizin ehl-i beytinden gidişâtı güzel bir Mehdî zuhûr edecek. Kayser şehrini ele geçirecek. İşte o, Ümmet-i Muhammed'in son emîridir. Ondan sonra Deccâl çıkacak.»

Görüldüğü gibi bu hâdislerin çoğu, birbirine aykırı anlamlar taşımaktadır. Fâkih İbn-i Hacer, der ki:

«Beklenen ve Hz. İsâ ile Deccâl'in zamanında zuhûr edeceği bildirilen Mehdî hakkında vârid olan (mutlak olan) doğrudur. Ondan sonra gelecek Mehdîler hakkında hiçbir şey sahih değildir. Çünkü ondan sonra gelecek Mehdîlerden murâd, emîrlerdir. Onlar da sâlih kişiler olacak, fakat Mehdi'nin ayarında olmayacaktır.

Benim düşünceme göre, Büyük Mehdî, Rum illerini (ülkelerini) ele geçirecek olandır ki, onun zamanında Deccâl çıkacak, Hz. İsa gökten inecek arkasında namaz kılacak. Halifelik, onun ve ondan sonra gelen Kureyşlilerin olacak. Hz. İsa, Kureyşlilerin elinden hakimiyeti almayacak. O, meşveret makamında oturup onlara yol gösterecek. Sonra ehl-i beytten Mehdî'nin izini takip edecek biri çıkacak.

Kahtânî, Mehdî'nin zamanında bulunacak. O'nun Rum illerini fethetmesi demek, Mehdî'nin emrinde olarak askerin başında bulunarak Rum illerini fethedecektir demektir.

Hz. İsa'dan sonra Mak'ad adlı bir Kureyşliye tâbi olacak. O ölünce, yerini onun kadar güzel olmayan bir idâreci olmayan bir Kureyşli alacak. Sonra Mahzûmî (Cehcâh) iş başına geçecek. Fakat halkı birleştireceğine aralarında tefrikâ meydana getirecek. Ona karşı Kahtânî çıkacak ve Mehdî'nin yolundan yürüyecek ve Mansûr ismiyle lakaplanacak.

"Tubbe'den bir adam" ve "Yemen'den bir adam..." sözlerinden murâd edilen budur. " Sonra dünyanın seyri değişecek. Mevâlîler, hakimiyeti ele geçirecekler. İyilik yerine kötülük hüküm sürecek. Bu hal, mağribden (batıdan) güneş doğana kadar böyle devam edecek... Vallâhu âlem (En iyisini Allah bilir)» [1]

Dipnot:
[1] Muhammed B. Resûl Al-Hüseynî, "Kıyâmet Alametleri", Aralık 2000, s.258-260


Yorum Yap


EmoticonEmoticon