31 Ekim 2016 Pazartesi

Hz.Mehdi’nin Çıkışını Haber Veren Doğa Olayları

Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce peygamberimiz bir çok alamet olacağını ve yeryüzünde gerçekleşen birçok doğa olayının Hz. Mehdi’nin geldiğini müjdeleyeceğini hadislerle bildirmiştir. Bugün sizlere bir alamet olarak gerçekleşen bu olayları paylaşmak istiyorum. Peygamberimizin bahsettiği bütün bu alametler gerçekleşmiştir.

YERE BATMALAR YAŞANIR:

AHİR ZAMANDA YERE BATMA, taş yağma zuhur edecek …. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

GÜNEŞ’TE OLAĞANÜSTÜLÜKLER (PATLAMA VS.) GÖRÜLMESİ:

O, (Hz. Mehdi), GÜNEŞ’TEN BİR ALAMET BELİRİNCEYE KADAR GELMEYECEKTİR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

GÜNEŞ’TEN ALAMETLER BELİRMESİ:

GÜNEŞ ALAMET OLARAK DOĞMADIKÇA Hz. Mehdi çıkmayacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

RAMAZAN AYI İÇİNDE İKİ DEFA GÜNEŞ TUTULMASI:

Şureyk’in rivayet ettiği hadis şöyledir: “Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce, GÜNEŞ İKİ RAMAZANDA TUTULACAK.” (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam-ı Şa’rani, Pamuk Yayınları s.457)

Hz. Mehdi’nin çıkmasından önce BİR RAMAZAN İÇİNDE GÜNEŞ İKİ DEFA TUTULACAKTIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

RAMAZAN AYINDA AY TUTULMALARI YAŞANMASI:

Hz. Mehdi için 2 alamet vardır ki… Bunun birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın ikincisi de ortasında Güneş’in tutulmasıdır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
Ramazan’ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 199)

KUYRUKLU YILDIZ DOĞDU- HALLEY:

Hz. Mehdi’nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan KUYRUKLU BİR YILDIZ DOĞACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, s. 200)

BOYNUZU ANDIRAN İKİ UÇLU YILDIZ ÇIKTI – LULİN:

Ashabın verdiği habere göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Vaad edilen Mehdi’nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan’a vardığı zaman, ŞARK

TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR.”
“ŞARK TARAFINDA BIR KUYRUKLU YILDIZ DOĞUP AYDINLIK VERECEKTİR.”

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?
Bu yıldıza:
- Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor:
-Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR (DOĞUYADIR)(4)…
Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:
-Kuyruk… isminin verilmesi yerindedir.

ONUN HER GÜNKÜ IRTİFİ (GEÇİŞ YÖNÜ) İSE, MEŞRİKTEN MAĞRİBEDİR.(5) Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır.
Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah’tır.
İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184

(1) … iki dişli…:
Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

(2) … münevver (aydınlatıcı)…:
Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

(3) … bir boynuz…:
Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

(4) Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)…:
Hadisin devamında yer alan “Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)…” ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. yüzyılda elde edilen astronomi bilgileriyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün gökcisimleri MAĞRİPTEN (batıdan) MEŞRİKA (doğuya) hareket etmektedir.

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan) mağribedir (batıyadır)…:
Burada ise “Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise…” denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir.
Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani’nin de detaylı olarak tefsir ettiği “iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar” ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir.

KURAKLIK YAŞANMASI:

Deccal’in çıkmasından önce GÖKYÜZÜ ÜÇ SENE YAĞMURUNU TUTAR. Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır. Yeryüzü bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci yılda

GÖKYÜZÜ NORMAL YAĞMURUNUN ÜÇTE İKİSİNİ YAĞDIRMAZ. Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü yılda ise GÖKYÜZÜ YAĞMURUNUN TAMAMINI KESER, yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez. (Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s.241)

KUYRUKLU YILDIZIN ÇIKIŞINDAN ÖNCE KURAKLIK, ÇIKIŞINDAN SONRA BOL YAĞMURLAR OLACAKTIR:

Hz. Mehdi’nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat HALK BU YAĞMURLARI SEVİNÇLE KARŞILAYACAK. ÇÜNKÜ BUNDAN ÖNCEKİ 3 YILDA HİÇ YAĞMUR YAĞMAMIŞ OLACAK. (Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)

KITLIK YAŞANMASI:

Deccal’in çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar… Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, YERYÜZÜ DE BİTKİSİNDEN HİÇBİRİNİ BİTİRMEZ. (Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241)

DOĞAL AFETLERLE BÜYÜK ŞEHİRLER YOK OLUR:

BÜYÜK ŞEHİRLER DÜN SANKİ YOKMUŞ GİBİ HELAK OLUR. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

YER ÇÖKMELERİ GERÇEKLEŞTİ:

(Kıyamet) alametlerinin İLKİ YER ÇÖKMELERİDİR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.518)

RÜZGAR VE KASIRGALAR ARTTI:

Kıyametten önce on alamet görmeden o, kopmayacaktır. Onuncusu, İNSANLARI DENİZE ATACAK OLAN KASIRGA. (Kıyamet Alametleri, s.288)

YILDIRIMLAR ÇOĞALDI:

Kıyametin yaklaştığı sırada YILDIRIMLAR O KADAR ÇOĞALACAK Kİ, insanlar (birbirlerine şöyle) diyecekler: “Dün kime yıldırım isabet etti?” Onlar da (şöyle) cevap verecekler: “Dün falan ve filan (kimseleri) yıldırım çarptı.” (El-Hakim, Müstedrek, 4/444)

Evlerinizi depremler yıkacak, HAYVANLARINIZI YILDIRIMLAR YAKIP KÖMÜRE ÇEVİRECEKTİR. (Nuaymm bin Hammad; Geleceğin Tarihi 4, s. 69)

ZAMANIN KISALMASI:

ZAMAN TEKARÜB EDEREK (YAKLAŞARAK) GECE İLE GÜNDÜZ BİRBİRİNE YAKLAŞIR… (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 374, no. 681)

ZAMAN KISALIP SENE AY, AY HAFTA, HAFTA GÜN, GÜN SAAT, SAAT DE ATEŞ TUTUŞTURACAK KADAR AZ BİR ZAMAN OLMADIKÇA kıyamet kopmaz. (Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmed bin Hanbel; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 109)

SEL FELAKETLERİ YAŞANDI:

GÖKTEN ŞİDDETLİ YAĞMUR yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz.(Ahmed b. Hanbel, Müsned 13/291, hadis no. 7554)

EV VE KULÜBE BIRAKMAYAN ŞİDDETLİ YAĞMUR YAĞINCAYA KADAR kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 253)

DEPREMLER ÇOĞALDI:

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… DEPREMLER ÇOĞALACAK… (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTU:

… Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ’NİN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR. (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 69)

… İşte o zaman (Hz. Mehdi’nin zuhuru zamanında) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR… (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 51)

AFGANİSTAN’DA DEMİR, KÖMÜR, PETROL GİBİ ÇEŞİTLİ MADEN REZERVLER BULUNDU:

Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın ORADA ALTIN VE GÜMÜŞ OLMAYAN HAZİNELERİ VARDIR. Orada Allah’ı hakkıyla bilen insanlar vardır… (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)


Yorum Yap


EmoticonEmoticon