25 Ekim 2016 Salı

İmam Suyuti Hz.Mehdi'nin Nesli ve Özellikleri

HZ. MEHDİ’NİN NESEBİ

Hz. Mehdinin adının “Muhammed” olduğu

Keza (N. B. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti. Buyurdu ki: “Mehdi’nin adı Muhammed’dir.”
Keza (Naim Bin Hammad) Ebu Said’ül Hudri’den tahric etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Mehdi’nin adı Benim adımdır.”
Tirmizi, İbni Mes’ud’dan sahih diyerek tahric etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Ehli Beyt’imden bir adam idareyi ele alır. Onun ismi ismime uyar.”

Mehdi’nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in soyundan ve Hz. Fatıma (r.a.) evladından olduğu

Ebu Davud, İbni Mace, Tabarani ve Hakim, Ümmü Seleme’den tahric ettiler. O dedi, “Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den duydum, söyle buyuruyordu: ‘Mehdi Benim soyumdandır ve Fatıma’nın evladındandır.’ ”
Keza (N.b Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, buyurdu ki: “Mehdi Bizden Fatıma evladından bir reculdür (adamdır).”

Keza (Naim Bin Hammad) Zühri’den tahric etti, buyurdu ki: “Mehdi, Fatıma evladındandır. (Devrinde) O’nunkinden başka hilafet yoktur.”

Naim b. Hammad, Katade’den tahric etti ki: Ben Said b. Müyesseb’e “Mehdi hak’tır” dedim. O da “Evet” dedi. “O kimdendir?” dedim. “Fatıma’nın evladındandır” dedi.

 Hz. Fatma (r.a.)’ya verilen müjde

İbni Asakir, Hz. Hüseyin’den tahric etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Müjdeler olsun sana Ya Fatıma. Mehdi sendendir.”

Ebu Naim, Hz. Hüseyin’den tahric etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Fatıma’ya şöyle buyurdu: “Mehdi, senin evladındandır.”

Cennetin efendisi olan yedi kişi

Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes’den tahric ettiler. Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den duydum. Şöyle buyurdu: “Biz Abdülmuttalip’in evladından yedi kişi, Cennetin efendileriyiz. Ben, Hazma, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi.”

Hz. Mehdi’nin bir gecede olgunlaştırılacağı

 Ahmed İbni Ebi Şeybe, İbni Mace ve Naim b. Hammad Fiten isimli kitabta Hz. Ali’den tahric ettiler, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Mehdi, bizden Ehli Beyt’tendir. Allah O’nu bir gecede ıslah eder (Mehdiliğe hazır hale getirir, olgunlaştırır).”
İbni Münde, Isfahan Tarihi isimli eserinde İbni Abbas’dan tahric etti ki: “Mehdi, ehli Beyt’tendir.”

Hz. Mehdi’nin gelişi ile insanların fitneden kurtulacağı

Naim b. Hammad ve Ebu Naim, Mekhul tariki ile Hz. Ali’den tahric ettiler. Dedi ki: Dedim “Ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi bizden Al-i Muhammed’den mi, yoksa bizim gayrımızdan mı?” Buyurdu ki: “Hayır, bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl Bizimle başlatmışsa O’nunla sona erdirecektir. Ve onlar Bizimle nasıl Şirk’ten kurutulmuşlarsa, Onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah Bizimle, insanların nasıl şirk adavetinden (düşmanlığından) kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır.”

Tabarani, Evsad’dan Amr. b. Ali tariki ile Hz. Ali b. Ebi Talib’den tahric etti: Hz. Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e “Ya Resulullah, Mehdi bizden mi yoksa bizim gayrımızdan mı?” diye sordu. Buyurdular ki: “Bilakis Bizdendir. Cenab-ı Hak İslam’ı nasıl Bizimle başlatmışsa O’nunla sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar aralarındaki şirk ve adavetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse, (Onun gelişi ile) yine öyle olacaktır.”

Hz. Mehdi’nin Hz. Abbas (r.a.) evladından olduğu

Naim b. Hammad Kab’dan tahric etti. Buyurdu ki: “Mehdi Hz. Abbas evladındandır.”
Darekutni İfrad’da, İbni Asakir de Tarih’inden Hz. Osman İbni Affan’dan tahric ettiler. O dedi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle işittim. Buyuruyordu ki: “Mehdi amcam Abbas’ın evladındandır.”
(Bu hadis-i şerifler, Hz. Mehdi’nin anne ya da baba cihetinden ya da her ikisinden, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Abbas (r.a.) dayanabileceğini göstermektedir.)

Hz. MEHDİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Hz. Mehdinin ismi, künyesi ve ahlakı

Ebu Naim, Huzeyfe’den tahric etti, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, ismi Benim ismime, ahlakı Benim ahlakıma uyan ve künyesi de Ebu Abdullah olan bir Reculü (adamı) gönderecektir.”

Tabarani Kebir’inde ve Ebu Naim İbni Mes’ud’dan tahric ettiler. O dedi, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Ehli Beyt’imden ismi Benim ismim, ahlakı Benim ahlakım olan bir evladım çıkacak ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı, O adaletle dolduracaktır.”

Hz. Mehdi’nin amelinde ayıb ve zulüm olmayacağı

Naim Kaab’dan tahric etti, Buyurdu ki: Ben Mehdi’yi Peygamberlerin Suhufun’da şöyle bulurum. “Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıb vardır.” (Bunlardan temizdir)

Hz. Mehdi’nin, kemer burunlu ve açık alınlı olduğu

Ebu Davud, Naim b. Hammad ve Hakim Ebu Said’den tahric ettiler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den: “Mehdi Bendendir. Kemer burunlu ve açık alınlıdır. Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak ve yedi yıl malik olacaktır.”
– Ebu Said’den tahric edildi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den: “Mehdi Bizdendir, alını açık ve kemer burunludur.”

Hz. Mehdi’nin kaşları, gözleri ve yüzünün parlaklığı

Keza (N. b. Hammad) Muhammed b. Cübeyr’den tahric etti: Buyurdu ki: “Mehdi’nin kaşları ince, yüzü parlak ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Hicaz’dan gelip Şam’da minbere oturduğunda 18 (40) yaşında olacaktır.”

Sağ yanağında siyah bir benin olduğu ve yaşı

Ebu Naim, Ebu Umame’den tahric etti, O dedi, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Sizinle insanlar arasında dört sulh anlaşması olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi yıl devam eder.” Bir adam “Ya Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), o gün insanların imamı kimdir?” dedi. Buyurdu ki: “Evladımdan kırk yaşındaki Mehdidir. Yüzü parlayan yıldız gibi, yanağında siyah bir ben vardır, üzerinde kutvani (pamuktan) iki aba bulunur. Tavrı beni İsrail ricaline benzer. (heybetlidir) Hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini feth eder.”

Dişlerinin aralıklı olduğu

Ebu Naim, Abdurrahman b. Avf’dan tahric etti, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Yemin ederim ki Allah Benim soyumdan bir adam gönderecektir. Onun dişleri aralıklı ve alnı geniştir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır.”

Dilinde pelteklik olacağı

Keza (N. b. Hammad) Ebu Tufeyl’den tahric etti: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi’yi anlattı, dilinde pelteklik olacağını ve kelimeyi telaffuz ona zor geldiğinde sağ elini sol uyluğuna vuracağını söyledi ve “İsmi ismim, babasının adı Babamın adıdır” buyurdu.

Bacaklarının aralıklı olduğu

Abdül Gafir Farisi Mecma-il Garaib kitabında ve İbni Cevzi Fi’l Garibil Hadis’de ve İbnül Esir’de Nihaye’de tahric ettiler, Hz. Ali Hadisi hakkında dediler ki: “Hz. Mehdi, Hz. Hasan’ın soyundandır. Bacakları aralıklıdır.”

Tavrının Beni İsrail ricaline benzeyeceği

Naim b. Hammad, Abdullah b. Haris’den tahric etti, Buyurdu ki: “Mehdi sanki Beni İsrail’den bir reculdür.” (Tavrı onlara benzer, yani heybeti ve acar tavrı)

Hz. Mehdi’nin Allah’dan çok korkan bir kimse olduğu

Naim b. Hammad, Kab’dan tahric etti. Buyurdu ki: “Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi, Allah’dan çok korkan bir kimsedir.”

Hz. Mehdi’nin diğer vasıfları

Keza (N. b. Hammad) Hz. Ali bin Ebi Talib’den tahric etti. O dedi ki: “Mehdi’nin doğum yeri Medine’dir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in Ehli Beyt’indendir. İsmi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in ismidir.

Hicret edeceği yer Beytül Makdis’dir (Kudüs). Sakalı sıktır, gözleri sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. Omzunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in alameti vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in softa bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. O’ndan bir hicr (hale) bulunur.

O Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Allah üç bin meleği Mehdi’ye yardım için gönderecek ve melekler O’na muhalefet edenlerin yüzüne ve arkasına vuracaktır. O, yaşı otuz ile kırk arasında (kırk yaşında) olduğu halde gönderilecektir.”

Büyüklerin ve küçüklerin temennileri

Keza (N. b. Hammad) Sabah’dan tahric etti, O dedi ki: “Mehdi, insanlar arasında otuz dokuz yıl bekler. (Kırk da çıkar). Küçükler büyük, büyükler de küçük olmak temennisinde bulunur.”

Naim b. Hammad, İbni Abbas’dan tahric etti ki: “Mehdi Bizim Ehli Beyt’ten bir gençtir. İhtiyarlarımız ona yetişmeyecek, gençleriniz ise onu ümid edeceklerdir. Allah dilediğini yapacaktır.”

Yer ve gök ehlinin O’ndan razı olacağı

Ravyani, Müsned isimli eserinde ve Ebu Naim Huzeyfe’den tahric etti, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Mehdi Benim evladımdan bir Reculdür. Rengi arabi, cismi israili cismidir. (Heybetlidir) Sağ yanağında parlayan yıldız gibi bir ben bulunur. Evvelce zulümle dolu olan yeryüzünü adaletle dolduracaktır. O’nun hilafeti döneminde yer ve gök ehli, havadaki kuşlar bile O’ndan razı olacaktır.”


Yorum Yap


EmoticonEmoticon