22 Ekim 2016 Cumartesi

Seyyid Muhammed Raşid Hz'nin Kimdir Kısaca Hayatı

Şeyh Sultan Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseyni (ks) Kimdir Hayatı

( 1930 - 1993 )

Bağlıları arasında Seyda hazretleri nâmıyla bilinen Eşşeyh Esseyyid Muhammed Raşid Erol (k.s.) hazretleri 23.3.1930 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde dünyayı şereflendirmişlerdir.

Babası Gavsi Bilvanisi Seyyid Abdulhakim Hüseyni (k.s.) hazretleri olup Nakşibendi büyüklerindendir.Dedeleri Seyyid Muhammed Şeyh Muhammed Diyauddin (k.s.) hazretlerinin halifelerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli olan Seyda hazretleri Evladı Resul olup Bilvanis seyyidlerindendir. Hz. Hüseyin (r.a.) soyundan geldiği için de "El-Hüseyni" denilmektedir.

Seyyidlik şeceresi şu şekildedir

1- Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseyni
2- Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni
3- Seyyid Muhammed
4- Seyyid Ma'ruf
S- Seyyid Tahir
6- Şeyh Seyyid Kâl
7- Seyyid Hace Ehu Tâhir
8- Seyyid Said Ebu'l-Hayr
9- Seyyid Ali
10- Seyyid Halil
11- Seyyid Hasan
12- Seyyid Mahmud
l3- Seyyid Ali
l4- Seyyid Taceddin
15- Seyyid Kasım
l6- Seyyid İdris
l7- Seyyid Ca'fer
l8- Seyyid Kasım
l9- Seyyid Kemaleddin
20- Seyyid Ebu Firas
21- Seyyid Fellâh
22- Seyyid Muhammed
23- Seyyid Taceddin
24- Seyyid Ebu Firas
25- Seyyid Maceddin
26- Seyyid Muhammed el-Mağfur Ebu Firas
27- Seyyid Şerafeddin
28- Şeyyid İmam Ali
29- Seyyid İmam Hüseyni (r.a.)

 Dedesi Seyyid Muhammed (k.s.) medreselerde yetişmiş çok büyük bir alimdi. Hüsn-ü hat sanatında çok mahirdi. Hazret'e intisab etmiş, Nakşibendi halifesi olarak icazet ve hilafet almıştı. Fakat kendisi şeyhine "Sizin sağlığınızda kendi halifeliğimi açıklıyamam, sizden sonraya kalırsam, açıklanmasını birisine vasiyyet edersiniz. Aksi takdirde sizin yaşadığınız devirde ben mürşidim ben şeyhim diyemem, lütfen beni gizleyiniz" diye rica etmişti. Şeyhinden önce vefat ettiği içinde halifeliği aşikare olarak ilân edilmeyip gizli kalmıştır.

Babası olan Gavs hazretlerini Seyyid Muham-
med'in vefatı üzerine Seyyid Maruf (k.s.) (Seyda haz-
retlerinin dedesinin babası) büyütmüştür. Gavs hazret-
leri Siyanüs seyyidlerinden olan Fatıma Validemizle
evlenmişler, bu izdivactan Seyyid Muhammed (ka.),
Seyyid Muhammed Raşid (k.s.) ve Seyyid Zeynel
Abidin isimlerinde üç oğlu ile Halime ve Hatice is-
minde iki kızı olmuştur. Zeynel Abidin küçük yaşta
vefat etmiştir. İlk zevcesinin teşvikiyle evlendiği Ta-
runi köyünden Seyyide olan ikinci hanımı Sıdıka Va-
lidemizdende Seyda hazretlerinin diğer kardeşleri,
Seyyid Abdülbaki (k.s.), Seyyid Ahmed, Seyyid Ab-
dülhalim, Seyyid Muhyiddin ve Seyyid Enver ile Ay-
nulhayat, Refiate, Raikate, Naciye adlı kızkardeşleri
olmuştur. Seyda hazretleri 2 yaşlarında iken Seyyid
Ma'ruf vefat edince Gavs hazretleri evini Siyanüs kö-
yünden Taruni köyüne taşıdı. Burada 13 sene kaldılar.
Daha sonra mürşidi Ahmedi Haznevi'nin (k.s.) izniyle
Bilvanis köyüne hicret ettiler. Seyda hazretleri (k.s.)
bu köyde yine Seyyide olan Sekine Validemizle ev-
lenmişlerdir. Bu evlilikten Seyyid Fevzeddin, Seyyid
Abdülgani, Seyyid Taceddin, Seyyid Mazhar, Seyyid
Abdurrakib isimli oğulları ile Hasine, Muhsine, Hasi-
be, Rukiye, Münevver, Mukaddes, Mümine ve Hediye
isimli kızları dünyaya gelmiştir. Gavs hazretleri Bilva-
nis köyünde 6 sene kaldıktan sonra Seyda hazretleriy-
le birlikte Bitlis'in Kasrik köyüne tâşındılar. Burada
11 sene kaldıktan soma Siirt'in Kozluk kazasının Ga-
dir köyüne hicret ettiler. 9 sene (Burada iken vatan
görevini önce acemi birliği olan Manisa'da, soma Di-
yarbakır'da tamamladı) kaldıkları Gadir'den hayatının
sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin
Kâhta kazasının Menzil köyüne yerleştiler. Babası
Gavs hazretleri 1 Haziran 1972 yılında vefat edince
başlıyan irşad görevi 21 sene 4 ay 19 gün devam et-
mişti.

1968 yılında halifelik icazetini alan 1972 yılında irşad görevine başlayan Seyda hazretlerinin (k.s.) yurtiçinden ve yurdışından aşırı ziyaretçisinin gelmesi 18.7.1983 tarihinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mecburi ikametine yolaçmıştır. Önce Adıyaman'a, soma Adana'ya oradanda Gökçeada'ya götürülen Seyda' hazretleri çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu 30.1.1985 tarihinde Ankara'ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan soma Merkezi idarenin müsadesiyle tekrar Menzil'e dönmüştür. Tekrar tebliğ ve irşad hizmetine devam ederken 1991 yılının Ramazan Bayramı bayramlaşması sırasında içersine zehirli böcek ilacı çekilmiş şırıngayla suikast yapılmış, eline isabet eden zehir etkisini göstermiş, acil müdahaleyle hastaneye yatırılan Seyda hazretleri (k.s.) hayati tehlikeyi atlatmış, fa-
kat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun
süre ızdırap çekmiştir.

Şeker, damar sertliği, tansiyon ve romatizma
hastalıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Seyda
hazretlerinin ölümünden bir yıl önce ayağı kırılmış
çektiği ızdıraplarına bir yenisi eklenmiş, fakat irşad
faaliyetleri kesintisiz devam etmiştir.

Romatizma sebebiyle her yaz gittiği Afyondaki
kaplıcalardan Ankara'ya dönüşünden bir kaç gün son-
ra 22.10.1993 Cuma günü cuma namazından iki saat
sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur.
Vefat haberini alan onbinlerce bağlısının katılı-
mıyla ertesi gün Menzilde babasının yanı başında top-
rağa verilmiştir.


Silsile-i Sâdât

1. Ebû Bekrini’s Sıddîk (r.a.)
2. Selmân-ı Fârisî (r.a.)
3. Kâsım bin Muhammed (k.s.)
4. Câfer-i Sâdık (k.s.)
5.Bâyezid-i Bestâmî (k.s.)
6. Ebu’l Hasan Harakânî (k.s.)
7. Ebû Ali Farmedî (k.s.)
8. Yusuf Hemedânî (k.s.)
9. Abdü’l-Hâlık Gucduvânî (k.s.)
10. Hâce Arif Rivgerî (k.s.)
11. Mahmud İncir Fagnevî (k.s.)
12. Hâce Ali Râmitinî (k.s.)
13. Muhammed Bâbâ Semmâsi (k.s.)
14. Seyyid Emir Külâl (k.s.)
15. Muhammed Bahâüddin Nakşibend (k.s.)
16. Hâce Alâüddîn  Attâr (k.s.)
17. Yakub Çarhî (k.s.)
18. Hâce Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
19. Hâce Muhammed Zâhid (k.s..)
20. Derviş Muhammed (k.s.)
21. Muhammed Hâcegî Emkengî (k.s)
22. Hâce Muhammed Bâkîbillâh (k.s.)
23. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s.)
24. Hâce Muhammed Mâsum (k.s.)
25. Şeyh Seyfüddin Ârif (k.s.)
26. Muhammed Nûrü’l-Bedvânî (k.s.)
27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
28. Abdullâh Dehlevî (k.s.)
29. Hâfız Ebû Saîd Sâhib (k.s.)
30. Habîbullah Cân-ı Cânan (k.s.)
31. Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (k.s.)
32. Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin (k.s.)
33. Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.)
Yorum Yap


EmoticonEmoticon