24 Ekim 2016 Pazartesi

Süfyani Ordusunun Beyda’da Yere Batışı

Mekke ve Medine Arasında Beyda’nın Yere Batma Hadisesi

İmam Bakır (a.s) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur


“Mehdi’nin (a.f) Mekke’ye doğru gittiği haberi Süfyani ordusunun komutanına ulaşınca, Oda onun izini bulmak için bir ordu gönderir ancak onu bulamayacaklar… Süfyani ordusu Beyda’ya ulaşacak ve tam o sırada gökten şöyle ses işitilecektir: “Ey Beyda! Bu kavimi yok et.” (Beyda) çölü de onları içine çekecektir.”[ Gaybet-i Numani, bab.14, h.67, s.289]

Süfyani ordusunun Beyda’da batışı

Hakim, Ebu Hureyre’den tahric etti, Resullulah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Şam’ın alt tarafından, kendisine Süfyani denen bir adam çıkar ve ona tabi olanların çoğu Kelb’den olur. Süfyani insanları öldürür ve hatta kadınların karınlarını deşerek çocukları katleder. Onlara karşı Kays toplanır ve onları da öldürür. Hatta zulmü o hale gelir ki kurtlar bile onu lanetlerler. Sonra Ehli Beytim’den olan Mehdi Harra’da çıkar ve bu haber Süfyani’ye ulaşır ve O Mehdi üzerine bir ordu gönderir. Ancak Mehdi Süfyani’nin ordusunu hezimete uğratır. Süfyani bunun üzerine yanındaki bütün askerlerini toplayarak O’nun üzerine tekrar bir ordu gönderir, fakat bu ordu Beyda’ya varınca yere batırılır. Onlardan ancak haberci kurtulur.”

Süfyani ordusunun bir şahsı aramak için Medine’ye gelişi

Bezzar, Hz. Enes (r.a.)’dan tahric etti, dedi ki: “Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme’nin evinde uyurken birden uyanarak ‘Biz Allah içiniz ve Allah’a döneceğiz.’ dedi. Ümmü Seleme ‘Niçin böyle dediniz Ya Resullullah’ dediğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: ‘Medineli bir şahsı aramak için Irak tarafından gelen bir ordu sebebi ile ki Allah Teala o ordudan o şahsı korur ve onlar Zülhuleyf’den Beyda’ya geldiklerinde yere batırılırlar. Onların önde olanları, arkadakilere yetişemedikleri gibi, arkadakiler öndekilere kıyamet gününe kadar yetişemezler.’ ”

Süfyani ordusundan 600 yabancı kimsenin olacağı

Naim b. Hammad, İbni Abbas’dan tahric etti, O dedi ki: “Medine reisi, Mekke’deki Haşimilere bir ordu gönderir, ancak Haşimiler bu orduyu hezimete uğratır. Bunun üzerine Şam’ın o günkü sahibi olan Süfyani, içinde altı yüz yabancı olan yeni bir orduyu tekrar Haşimi’lerin üzerine gönderir. Aydınlık bir gecede bu ordu çöle giderken, bir çoban fark ederek ‘vay Mekke’nin başına gelene’ şeklinde söylenirken, ordunun birden gözünün önünden kaybolduğunu görünce ‘SübhanAllah kısa zamanda nasıl da yok oldular’ diyerek onların battığı yere gelip ve yarısı yerde, yarısı yerin dışında kalmış bir yorganı yakalayarak, çıkarmaya çalışır. Lakin çıkaramaz ve o zaman ordunun toprağa battığını anlar. Mekke reisine bunu müjdelemek için gider ve bunu duyan Mekke reisi ‘Elhamdülillah, bize kendisinden haber verilen alamet işte buydu’ der.”

Batan ordudan sadece iki kişinin kurtulacağı

Keza (N. b. Hammad) Ebu Kubeyl’den tahric etti, O dedi ki: “Batan ordudan biri müjdeleyici, diğeri ise korkutucu iki kişi sağ kalır. Müjdeleyici Mehdi’ye korkutucu ise Süfyani’ye haber verir. Bunların ikisi de Kelp’dendir.”

Beyda’da ordunun batışının Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olduğu

Naim, Amr b. Asi’den tahric etti. O şöyle dedi: “Beyda da ordunun yere batırılışı Mehdi’nin çıkış alametidir.”

Kabe’ye karşı gelen ordunun Beyda’da yere batacağı

Nesei, Ebu Hureyre’den tahric etti. O dedi: “Şu Beyt’e bir ordu gelir, ancak Beyda’da yere batar.”
İmam Ahmed, Muslim, Nesei, İbni Mace Hz. Hafsa’dan tahric ettiler. O dedi: “Şu Beyt’e karşı bir ordu gönderilir, ancak Beyda’ya girdiğinde bu ordunun önce ortası batar ve baştakiler sondakilere bağırırken, hepsi birden batar. Onlardan bir kaç haberci dışında kimse sağ kalmaz.”
– Nesei ve Hakim, Ebu Hureyre’den tahric ettiler. O dedi ki: “İnsanlar, Beyda’da bir ordu batana kadar Beyt’in fethinden vazgeçmeyeceklerdir.”

Beyda’da yere batanların kıyamette niyetleri ne göre dirileceği

Buhari ve İbni Mace, Hz. Aişe’den tahric ettiler; o dedi ki: “Kabe’ye saldırmak için gönderilen bir ordu, Beyda’da yere batar. Kıyamet günü ise herkes niyetine göre dirilir.”
Ahmed b. Hanbel, Tirmizi, İbni Mace ve Ebu Davud, Hz. Safiye’den tahric ettiler, O dedi ki: “İnsanlar şu Beyt’in fethinden vazgeçmezler. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz.” Denildi ki: “İstemeyerek o orduya katılıp batanların durumunu ne olur?” Buyurdu. “Allah onları niyetleri ne göre diriltir.”
Ahmet b. Hanbel ve Müslim, Ümmü Seleme’den tahric ettiler: O dedi ki: “Mehdi, Beyt’e iltica ettiğinde, üzerine her taraftan ordular gönderilir. Ancak bunlar Beyda’da batarlar.” Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e “İstemeyerek gidenlerin durumunun ne olacağı” sorulduğunda, buyurdu ki: “Kıyamet günü herkes niyetine göre dirilecektir.”

Süfyani ordusunun Kabe’deki bir zatı (Mehdi’yi) aramaya gelmesi

Tabarani, Ümmü Seleme’den tahric etti. O dedi ki: “Ümmetimden bir grup, Mekke’deki bir adama karşı gönderilir. Ancak Beyda’da yere batarlar. Onların battığı yer aynı, ancak niyetleri ayrıdır.”
Tabarani, Evsad’da Ümmü Habibe’den tahric etti, O dedi, “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den işittim şöyle buyuruyordu: ‘Doğu tarafından bir kısım insanlar, Beyt’teki bir şahsı aramak için yola çıkarlar. Beyda denilen yere geldiklerinde yere batırılırlar.’ ”
Musannif diyor ki: Şeyh İbn Hacer Mekki (Heytemi) de El Kavlul Muhtasar fi alametil Mehdiyyil Muntazar’da bu konuda şöyle nakletmektedir: “Irak tarafından bir ordu, Medineli bir şahsı aramak için yola çıkar. Bu şahıs Mehdi’dir. Ancak Cenab-ı Hak onları engeller ve (Mekke’ye çok yakın) zulhuleyfe yakınında Beyda’da yere batırılırlar. Öyle ki altta kalan üsttekini, üste kalan alttakini kıyamete kadar göremez. Bu ordunun Irak tarafından geleceği rivayeti ile doğudan geleceği rivayeti arasında bir zıtlık olmadığı gibi, pek çok nakilden açık olarak anlaşılacağı gibi Onlar Şam ehlinden olacaktır.”

Süfyani’nin helaki

İbni Asakir, Halid b. Miğdan’dan tahric etti. O dedi ki: “Süfyani’nin helaki, bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.”
Naim, Hakim b. Nafi’den tahric etti. Dedi ki: “Süfyani Türklerle savaştıktan sonra, onun yok edilmesi görevi Mehdi’nin elinde olur. Mehdi ilk kurduğu orduyu da Türk’e (Türk tarafındaki düşmanlara) gönderir.”


Yorum Yap


EmoticonEmoticon