Hadislerde geçen Melhame-i Kübra etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hadislerde geçen Melhame-i Kübra etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Ağustos 2016 Cumartesi

Şeyh Nazım Kıbrisi Mehdi Yakındır Bir Böyük Harb Kaldı ( Melhame-i Kübra )
Şeyh Nazım Kıbrisi Mehdi Yakındır Bir Böyük Harb Kaldı ( Melhame-i Kübra ) 

Şeyh Nazım Kıbrısi efendi, 2004 yılında buyurmuştur: “Bu zaman Efendimizin buyurduğu zamandır. “ Hazreti Mehdi’nin zamanı 7 senedir. O’nun zamanında Deccal de gelecektir.  Deccal’i öldürmek için İsa As. gökyüzünden gelecektir.

 O büyük harbin sebebi Türkiye olacaktır. Türkiye’deki hareket büyük harbe dönüşecektir. Türkiye’nin başındakiler Avrupa’ya bağlanalım, Amerika’ya bağlanalım, Rusya’ya bağlanalım diyecekler. Sonunda Rusya’ya bağlanalım diyenler galip olacaktır. Rusya ile beraber olunca bütün Rusya karşıtı devletler ayağa kalkacaktır. Büyük Harp İskenderun’da Amuk ovasında olacaktır. Bir milyon islam tarafından asker gelir. Bir milyon da kafir Rus tarafından asker gelir. Büyük muharebe olur.

O muharebede Hz. Mehdi daha görünmez. O harpde kafirler, dinsiz imansızlar, komunizm, faşizm, nazizm; izim’cilerin hepsi telef olur. İstanbul zapt olunur. İstanbul’da bir seda: Deccal çıkmıştır. Şerrinden sakınmak isteyenler Şam’a, Mekke ve Medine’ye sığınsın. Millet oralara gidecek.

1. "Türkiye'de bir inkilap olur."
2. " Mehdi (a.s.) zuhurundan evvel bir hareket olacak, cenup hududu açılacaktır. Suriye hududu kalkar Şam'la bir olur."


16 Şubat 2016 Salı

Ebu Davud Hadisi ve Melhame-i KübraMelhame sözlükte "savaş yeri" veya "büyük olay" manalarına gelir.

En-Nihaye'de şöyle denilmektedir: "Melhame, savaş ve savaş yeridir. Bir kumaşın luhmesi ve sedâsi (argaç ve direzisi)'nin birbirine girdiği gibi, savaşta insanlar birbirine karıştığı ve birbirine girdiği için böyle denilmiştir. Savaşta öldürülenlerin etinin çokluğundan dolayı, bu kelimeni et manasına gelen lahm kelimesinden alınmış olduğunu söyleyenler de vardır."


Muaz b. Cebel (r.anh)'den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Büyük savaş, İstanbul'un fethi ve Deccal'in çıkışı yedi ay içerisinde olacaktır."

(Ebu Davud, Melahim, Bab 4, Hadis no: 4295; Tirmizi. fiten, Bab 58, Hadis no: 2238; Muslim, Fiten: 9; İbn Mace. fiten, Bab 35, Hadis no: 4092 ; Ahmed b. Hanbel, Musned, V, 234)

Tirmizi, bu hadis için "hasen garibtir, bunu sadece bu yoldan biliyoruz" der. Bu konuda Sa’b b. Cessâme, Abdullah b. Busr, Abdullah b. Mes’ûd ve Ebû Saîd el Hudrî’den de hadis rivâyet edilmiştir. Avnu'l-Mabûd yazarı birinci hadisin senedindeki râvi Ebû Bekir bin Ebî Meryem'in zayıf olduğunu söylemiştir.
Sarihler hadisin senedindeki Ebû Bekir b. Ebî Meryem'in hadisi ile ihticac edilemeyeceğini söylerler.


Abdullah b. Busr (r.anh) demiştir ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
(Büyük) "Savaş ile İstanbul'un fethi arasında altı sene vardır. Yedinci senede Mesihu'd- Deccal çıkacaktır."

(Ebu Davud, Melahim, Bab 4, Hadis no: 4296; İbn Mace, Fîten, Bab 35, Hadis no: 4093)

Ebu Davud der ki:
Bu hadis, İsa'nın hadisinden (önceki hadisten) daha sahihtir.
Bu hadisle, bir önceki hadis arasında bir çelişki göze çarpmaktadır. Çünkü önceki hadiste büyük savaşla İstanbul'un fethinin yedi ay içerisinde olacağı bildirildiği halde, bu hadiste aralarında altı yılın olacağı haber verilmektedir. Musannif Ebû Davud bu çelişkiye işaretle, bu hadisin önceki hadisten daha sahih olduğunu söylemiştir. Böylece o hadisin buna muarız olamayacağına işaret etmiştir.
Aliyyul- Kari'de bu çelişkiye ve Ebu Davud'un tercihine katılmakta ve şöyle demektedir:
"Bu söz (Ebu Davud'un bu daha sahihtir sözü) iki hadis arasında taarruzun sabit olub, aralarını birleştirmenin imkansız olduğuna delalet eder. Doğru olan da, tercih edilendir. Özetle: Büyük savaş ile Deccal'in çıkışı arasında yedi sene oluşu yedi ay oluşundan daha sahihtir."
Bazı alimler de iki hadis arasında görülen çelişkiyi şöyle te'vil ederek kaldırmaktadırlar:
"Büyük savaşın başlaması ile bitimi arasında altı sene muddet vardır. Savaşın bitimi ile İstanbul'un fethi ise Deccal'in çıkışı da yedi aylık bir zaman olacak şekilde yakındır."
İbn Kesir bu te'vili yapanlardandır. Munzîrî, hadisin senedinde bulunan Bakıyye b. Velid hakkında tartışma, söz edildiğini söyler.

Ebu'd - Derda (r.anh)'den, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Büyük savaş gününde müslümanların çadırı (kalesi) Şam'ın en hayırlı şehirlerinden olan Dimeşk adındaki şehir tarafındaki Guta da olacaktır."

(Ebu Davud, Melahim, Bab 4, Hadis no: 4298; Ahmed b. Hanbel VI, 25)

Alıntı: Tıkla