Hz Mehdi'den Sonra Kim Gelecek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hz Mehdi'den Sonra Kim Gelecek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Ekim 2016 Çarşamba

Hz.Mehdi’den Sonra Geleçek Kimse (Kahtani) Hakkında

Buhari ve Müslim de "Imam", "Halife" ve "Kahtani" Tabirleriyle Ahir Zamandaki Bir Kurtarıcıdan Söz Edilmektedir. 

Müslim'de Kahtani denilen bir zattan bahsedilmekte, ahir zamandaki bir bolluk ve refah dönemine işaret edilmekte ve saymaksızın mal dağıtan "halife"den haber verilmektedir (Müslim, Fiten 67-69). Bunların dışında Mehdi ile ilgili hadisler ise, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbelin Müsnedi gibi hadis kaynaklarında geçmektedir. Kelime manası itibariyle, "yokluktan", "yokluk diyarından" manalarına da gelebilen "Kahtani" kelimesinin -yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere,- Hz. Mehdinin zuhurundan sonra dünyada görülecek bolluk ve bereketi ifade eden bir kelime olacağı ihtimali olabilir.

“Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk/idare etmeden kıyamet kopmaz” (Buhari, Menakıb 7; Müslüm, Fiten 60) mealindeki hadiste de geçen Kahtani’nin kim olduğu ya da olacağı konusunda detaylı bir bilgi yoktur. Himyer,  Kinde, Hemedan ve diğerleri;Yemen ahalisinin hemen, hemen hepsinin soyu Kahtan‘a ulaşır.

Bazı alimlere göre Kahtani’in adı Cehcah’tır. Ve saltanatı  20 yıl kadar sürecektir. Bazılarına göre, bu zat Hz. Mehdiden sonra çıkacak ve onun yolunu takip edecektir. “İnsanları asasıyla sevk/idare etmesi” ifadesiyle kendisi bir çobana benzetilerek raiyetine karşı güzel ve adil idaresine, güçlü saltanatına işaret edilmiştir(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

İbn Hacer’in de tercih ettiği görüşe göre, Kahtan kabilesi, Hz. İsmail’in soyundan gelmiştir(bk. İbn Hacer, VII/537-538)


Kahtânî, Cehcâh, Heysem ve Mak'ad

Hz. İsa ve Hz. Mehdi'den sonra, şu dört kişini ortaya çıkması, kıyâmet alâmetlerindendir: Kahtânî, Cehcâh, Heysem ve Mak'ad... Ebuş-Şeyh, Ebû Hureyre'den naklediyor:

«Hz. İsa inecek, Deccâl'i öldürecek, kırk yıl kalıp Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle amel edecek, sonra ölecek. Halk, Hz. İsa'nın tavsiyesiyle Ben-i Temîm'den Mak'ad adlı bir adama tâbî olacakla. Mak'ad öldükten üç yıl sonra, bazı insanların göğüslerinden Kurân-ı Kerîm, kaldırılacak.»

Taberânî, Ulyâ Essülemî'den naklediyor:

«Mevâlî'den Cehcâh adında bir adam zuhûr edip insanların başına geçinceye kadar kıyâmet kopmaz.»

Şeyheyn, Ebû Hureyre'den naklediyor:

«Kahtân'dan bir adam zuhûr edip insanları âsâsıyla sevk etmedikçe kıyâmet kopmaz.»

İbn-i Asâkîr ve diğer bazı muhaddislerin naklettiklerine göre, Kays b. Câbir, demiştir ki:

«Peygamber, şöyle buyurdu: Benden sonra Halîfe'ler gelecek. Halîfe'lerden sonra Emir'ler gelecek. Emirlerden sonra zorlu Melik'ler gelecek. Sonra ehl-i beytimden yeryüzünü zulüm yerine adâleti dolduracak bir adam çıkacak. Sonra, Kahtânî'nin iş başına getirilmesi emredilecek. Beni gerçekle gönderen Allah'a kasem ederim ki, O, ondan aşağı değildir.»

Süleyman b. İsâ'dan naklediliyor:

«Haber aldığıma göre Mehdî, Beyt-i Makdis'te 14 sene hükmettikten sonra vefât edecek. Sonra Tubbe halkından Mansûr (Kahtânî) adında bir adam gelecek. 21 sene hükmettikten sonra öldürülecek. Ondan sonra Haysem iş başına gelecek ve 3 yıl 4 ay 10 gün hüküm sürecek.»

Ertâde'den naklediliyor:

«Haber aldığıma göre Mehdî, 40 yıl yaşadıktan sonra atı üzerinde ölecek. Sonra Kahtân'dan kulakları delik, Mehdî'nin yolunu takip edecek bir adam çıkacak. O da 20 yıl hüküm sürdükten sonra silahla öldürülecek. Sonra Peygamberimizin ehl-i beytinden gidişâtı güzel bir Mehdî zuhûr edecek. Kayser şehrini ele geçirecek. İşte o, Ümmet-i Muhammed'in son emîridir. Ondan sonra Deccâl çıkacak.»

Görüldüğü gibi bu hâdislerin çoğu, birbirine aykırı anlamlar taşımaktadır. Fâkih İbn-i Hacer, der ki:

«Beklenen ve Hz. İsâ ile Deccâl'in zamanında zuhûr edeceği bildirilen Mehdî hakkında vârid olan (mutlak olan) doğrudur. Ondan sonra gelecek Mehdîler hakkında hiçbir şey sahih değildir. Çünkü ondan sonra gelecek Mehdîlerden murâd, emîrlerdir. Onlar da sâlih kişiler olacak, fakat Mehdi'nin ayarında olmayacaktır.

Benim düşünceme göre, Büyük Mehdî, Rum illerini (ülkelerini) ele geçirecek olandır ki, onun zamanında Deccâl çıkacak, Hz. İsa gökten inecek arkasında namaz kılacak. Halifelik, onun ve ondan sonra gelen Kureyşlilerin olacak. Hz. İsa, Kureyşlilerin elinden hakimiyeti almayacak. O, meşveret makamında oturup onlara yol gösterecek. Sonra ehl-i beytten Mehdî'nin izini takip edecek biri çıkacak.

Kahtânî, Mehdî'nin zamanında bulunacak. O'nun Rum illerini fethetmesi demek, Mehdî'nin emrinde olarak askerin başında bulunarak Rum illerini fethedecektir demektir.

Hz. İsa'dan sonra Mak'ad adlı bir Kureyşliye tâbi olacak. O ölünce, yerini onun kadar güzel olmayan bir idâreci olmayan bir Kureyşli alacak. Sonra Mahzûmî (Cehcâh) iş başına geçecek. Fakat halkı birleştireceğine aralarında tefrikâ meydana getirecek. Ona karşı Kahtânî çıkacak ve Mehdî'nin yolundan yürüyecek ve Mansûr ismiyle lakaplanacak.

"Tubbe'den bir adam" ve "Yemen'den bir adam..." sözlerinden murâd edilen budur. " Sonra dünyanın seyri değişecek. Mevâlîler, hakimiyeti ele geçirecekler. İyilik yerine kötülük hüküm sürecek. Bu hal, mağribden (batıdan) güneş doğana kadar böyle devam edecek... Vallâhu âlem (En iyisini Allah bilir)» [1]

Dipnot:
[1] Muhammed B. Resûl Al-Hüseynî, "Kıyâmet Alametleri", Aralık 2000, s.258-260


5 Mart 2015 Perşembe

Hz Mehdi'den Sonra Kim Gelecek Gelecek Olan Emirler

Hz. Câbir İbnu Semüre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Bu din, hepsi Kureyş'ten gelecek olan on iki halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır."

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a soruldu: "Sonra ne olacak?"

"Sonra herc (fitne ve kargaşa) gelecek!" diye cevap verdi." [Buhârî, Ahkâm 51; Müslim, İmâret 5-9 (1821); Tirmizî, Fiten 46, (2224)].

Bu üç kitap, hadisin "Kureyş'ten" kelimesine kadar kısmını: "Ebû Dâvud da Mehdi 1, (4279), 4280) tamamını tahric etmiştir.

Hz. Cabir b. Semüre anlatıyor; Resulullah (a.s.m)’ın: “on iki emîr/ halife olur” dediğini işittim, ancak söylediği bir kelimeyi duyamadım. Babama sordum “onların hepsi Kureyş’tendir” diye buyurduğunu söyledi”(Buharî, Ahkam, 51).

Diğer bir rivayette,

“On iki halife gelinceye kadar bu din aziz ve güçlü olmaya devam edecektir(…) Onların hepsi Kureyş’tendir.”(Müslim, İmare, 9)


Diğer bir rivayet ise şöyledir:

“On iki halife gelip geçmeden bu iş sona ermeyecektir(…) Onların hepsi Kureyş’tendir.”(Müslim, İmare, 5).

Bu hadis, manası kapalı olan müşkil hadislerden biridir. Çünkü, maksat yalnız râşit halifeler ise, bunlar -Hz. Hasan ile birlikte- yalnız beş tanedir. Eğer maksat, saltanat devrinde yer alan halifeler de dahil ise, bunlar on ikiden çok fazladır. Bu sebeple, alimler farklı tahminler yürütmüşlerdir.

On iki imamın geleceğinden haber veren bu hadis, farklı vecihlerde rivâyet edilmiştir. Herbiri bazı noksan ve ziyadeler ihtiva etmektedir:

"Bu "iş" ümmetim arasında on iki imam geçmedikçe sona ermez."

"İnsanların işi, kendilerine on iki kişi hükmettiği müddetçe yürümekte devam edecektir."

"Benden sonra on iki emîr gelecek... hepsi de Kureyş'ten olacak."

"On iki imam üzerinizde halife oldukça din ayakta kalacaktır."

"Hepsinin etrafında ümmetin toplanacağı on iki halife üzerinizde oluncaya kadar bu din ayakta kalacaktır." v.s.

Birincisi: "Bu hadisin zâhiri Ashâb-ı Sünen tarafından tahric edilen -İbnu Hibban ve başkalarınca da sıhhatine hükmedilmiş olan- Hz. Sefîne (radıyallâhu anh)'nin rivâyet ettiği:

"Hilâfet benden sonra otuz yıldır, ondan sonra krallık vardır..." hadisi bunun zâhirine muhalefet eder. Çünkü bu otuz yıl içerisinde sâdece Dört Halife ile az bir müddet de Hasan İbnu Ali (radıyallâhu anhüm ecmâin) halife olmuştur.

İkincisi: Hilâfete geçenler sayıca bundan fazladır.

Birinci sorunun cevabı: Sefîne hadisinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) nübüvvet hilâfetini kasdetmiştir, Câbir İbnu Semüre hadisinde böyle bir kayıt yoktur.

İkinci sorunun cevabı: "Bu hadiste: "Benden sonra sadece on iki halife gelecektir" denmiyor, "...on iki halife olacak..." deniyor. Bu miktarda halife gelmiştir, daha fazla halifenin gelmesine de bir engel yoktur."

Kadı İyâz devamla der ki: "Mamafih bu söz, hilâfete her geçenin kastedilmesi halinde uygundur. Ancak bu sözde, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın adâletle hükmeden ve hilafete gerçek mânada liyakat kazanan kimseleri kasdetmiş olması da mümkündür. Bu şartlara uygun olarak Dört Halife geçmiştir. Kıyamet kopmazdan önce bu miktar on ikiye tamamlanacaktır."

Âlimlerden bazıları: "Bu on iki imam aynı zamanda zuhur edecek ve halk kısım kısım bunlara tâbi olacak." demiştir. Nitekim beşinci hicrî asırda sadece Endülüs'te altı adet sultan ortaya çıktı, hepsi de kendisini halife ilan etti. Bunların aynı asrında Mısır sultanı, Bağdad'da Abbâsî halifesi ve başka yerlerde Alevîler ve Hâricîler adına hilâfet iddia eden kimseler vardı.

Bu te'vili te'yid eden bir rivâyet Müslim'de gelmiştir:سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيُكْثِرُونَ"... Halifeler çıkacak ve sayıları da çok olacak..."

Bazı âlimler: "Bundan hilâfetin izzet, İslâm'ın kuvvet ve işlerin istikâmet üzere gittiği, insanların halife etrafında birlik teşkil ettiği şartlar kastedilmiş olma ihtimali de var, nitekim hadisin bazı vechinde  كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اُْمَّةُ "..hepsinin etrafında ümmet toplanır..." denilmiştir.

Bu durum, Velid İbnu Yezid zamanında Emevîler'e kargaşa girip aralarında fitne çıkıncaya kadar gelen ve halkın etrafında birlik olduğu halifelerde görülmüştür. Kargaşa hâli, Abbasî Devleti'ne kadar devam etmiş, Abbasîler onları bertaraf etmiştir. Bu şekilde gelen halifeler nazar-ı dikkate alınırsa, hadiste gelen miktara ulaşılır ve hadisin verdiği haber sıhhat kazanır. Hadisle ilgili başka ihtimaller de söz konusudur. Gerçeği Allah bilir..." (bk. İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi)

İlgili hadisleri açıklayan bazı şarihler de burada adı geçen on iki halifeden maksat, ümmetin üzerinde birleştiği manevi halifeler olduğunu söylemişlerdir. Bazılarına göre, bu halifeler Hz. Mehdi'den sonraki dönemde gelirler. Bunlara göre, Hz. Mehdi’den sonra on iki halife gelir. Bunlardan altısı Hz. Hasan’ın soyundan, beşi Hz. Hüseyin’in soyundan gelir. Bunlardan sonra da başka bir soydan biri gelir ve onun ölümünden sonra da fitneler kopar.

İbn Hacer’in tercih ettiği görüşe göre, Hz. Ebu Bekir (ra)’den Ömer b. Abdulaziz’e kadar geçen halifelerin sayısı on dörttür. Bunlardan Muaviye b. Yezid ile Mervan b. Hakem’in hilafetleri sahih olmamakla birlikte çok kısa sürdüğü için onlar sayılmaz. Geriye, hadiste geçtiği gibi on iki halife kalır. Bu hadiste bunlar kastedilmiş olabilir. (bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

Kadı İyaz ve İbn Hacer dışında başka âlimler de bu konuya eğilmiş, farklı yorumlar dermeyân etmişlerdir. Biz hepsini burada kaydetmeyeceğiz. Şu kadarını söylememiz gerekir: Şiî an'anesinde zikredilen on iki imamla ilgili isimlerin Sünnî ve ittifâkî bir değeri yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hadis-i şerifte, "Yakında büyük fitneler olacak o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar." buyuruluyor. Bu fitnelerine karşı alınacak tedbirler nelerdir?..