Muhyiddin İbn-i Arabi Hz.Mehdi Hakkında etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Muhyiddin İbn-i Arabi Hz.Mehdi Hakkında etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Ağustos 2016 Cuma

Muhyiddin İbn-i Arabi ve Hz.Mehdi Hakkında

Muhyiddin İbn-i Arabî (h. 637)

Genel olarak Ehl-i Sünnet âlimleri ve özellikle Ehl-i Beyt bil­ginleri, onu âriflerin ileri gelenlerinden, Hakka ulaşan, şeriat, tari­kat ve hakikatin reisi bilmişlerdir.
İmam Şa’ranî der ki:

Muhyiddin, “Futuhatu’l-Mekkîye” kitabının 366. bölümde şöy­le yazar:
“Mehdi zuhûr etmelidir. Ancak yeryüzü zulümle dolduktan son­ra onu adaletle doldurmak için zuhûr edecektir. Dünyanın ömrün­den bir gün bile kalsa Allah Teâlâ o günü, bu halife, hilafete ulaşın­caya kadar uzatacaktır.

Mehdi, Resûlullah’m (sallallâhu aleyhi ve âlih) soyundan ve Fâtıma’nm (selâmullahi aleyha) evlatlarmdandır. Dedesi Hüseyin b. Ali b. Ebi Tâlib’dir. Babası, Ali b. Ebi Tâlib’in oğlu, İmam Hü­seyin’in oğlu, İmam Zeynu’l-âbidîn’in oğlu, İmam Muhammed

Bâkır’ın oğlu, İmam Ca’fer-i Sâdık’ın oğlu, Mûsâ Kâzım’m oğlu, İmam Ali Rıza’nm oğlu, İmam Muhammed Takî’nin oğlu, İmam Ali Nakî’nin oğlu İmam Haşan Askerî’dir (aleyhi’s-selâm).

Onun ismi Resûlullah’m (sallallâhu aleyhi ve âlih) ismiyle bir­dir. Müslümanlar Rükn ile Makam arasında O’na biat edeceklerdir. O Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) gibidir. Ahlakî açıdan da O’na benzer.”
Daha sonra İmam, İmam-ı Zaman’ın şeklini ve zuhûr edeceği zaman yapacağı işleri genişçe açıklamıştır.[1]

Muhyiddin el-Arabî, Futuhat’m 463. bölümünde kutup hakkın­da bahsederken şöyle yazar:

“Bu ümmetin on iki kutbu vardır. İslam ümmeti o kutupların varlığı etrafında dönmektedir. Nitekim dünya ve ahirette madde âlemi de on iki burç üzerindedir.”

[1]     el-Yevâkit ve’l-Cevâhir, c. 2, s. 145. Basım: Mısır el-Ezher, 1307